ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ   (Код в регистъра: 4)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 652.36 хектара

Местоположение:
1. Област: Видин, Община: Белоградчик, Населено място: гр. Белоградчик, с. Боровица, с. Чифлик
2. Област: Видин, Община: Чупрене, Населено място: с. Върбово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.998 от 27.01.1949 г., бр. 87/1951 на Държавен вестник 1-3-4-998-1949


Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.601 от 01.07.1987 г., бр. 56/1987 на Държавен вестник 601-1987 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-283 от 03.04.2012 г., бр. 38/2012 на Държавен вестник 283-2012 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-142 от 18.02.2014 г., бр. 24/2014 на Държавен вестник 142-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на скални образувания

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водния и режим;
2. Забранява се паша на домашни животни;
3. Забранява се ловуване;
4. Забранява се късане и изкореняване на растенията, бране на билки;
5. Забранява се палене на огън и опожаряване на растителността;
6. Забраняват се сечи, освен отгледни и санитарни;
7. Забранява се провеждане на тренировки по алпинизъм и организирани алпийски прояви;
8. Разрешава се извеждане на отгледни и санитарни сечи извън гнездовия период (1 март - 15 август);
9. Разрешава се залесяване с присъщи за района дървесни видове;
10. Разрешава се изграждане на алеи, погледни площадки и др. с оглед експониране на обекта и развитие на познавателния туризъм по изготвен за целта устройствен проект;

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Западна Стара Планина и Предбалкан
2. ЗЗ по директивата за птиците: Западен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС