ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАЗАНДЖИ ДЕРЕ   (Код в регистъра: 543)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.0 хектара

Местоположение:
Област: Смолян, Община: Смолян, Населено място: с. Мугла

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-91 от 04.02.2014 г., бр. 16/2014 на Държавен вестник 91-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на каскада от уникални водопади и вирове, под формата на „казани“, образувани от естественото течение на водата, в резултат на ерозионни процеси в дере – приток на река Мугленска.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се промяна на хидроложкия режим, включително източване, пресушаване, водоползване и др.;
4. Забраняват се дейности, свързани с увреждане на физическите и естетическите характеристики на скалните образувания;
5. Забранява се палене на огън.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Западни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Триград-Мурсалица


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС