ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СРЕДНА АРДА   (Код в регистъра: 138)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 420.0 хектара

Местоположение:
Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: с. Висока поляна, с. Звезделина

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.380 от 24.07.2000 г., бр. 66/2000 на Държавен вестник 380-2000 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни в т. ч. египетски и белоглав лешояд, белоопашат мишелов, черен щъркел, скална зидарка, си скален дрозд, тракийски кеклик, прилепни колонии;
2. Съхраняване на забележителен източнородопски ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякякво ново строителство;
2. Забранява се геологопроучвателни и кариерни дейности;
3. Забранява се извеждане на голи сечи в горските насаждения;
4. Забранява се алпинизъм и делтапланеризъм;
5. Забранява се използване на пещерите за подслон на домашни животни;
6. Забранява се бивакуване и палене на огън извън определените за това места;
7. Забранява се ловуване, освен в отдел 669 - б,в,г,д,е,1,2,3,4,5.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Студен кладенец


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС