ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАЛИМОК - БРЪШЛЕН   (Код в регистъра: 146)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 5952.34 хектара

Местоположение:
1. Област: Русе, Община: Сливо поле, Населено място: с. Бабово, с. Бръшлен, с. Голямо Враново, с. Ряхово
2. Област: Силистра, Община: Тутракан, Населено място: гр. Тутракан, с. Нова Черна, с. Старо село, с. Цар Самуил

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД451 от 04.07.2001 г., бр. 68/2001 на Държавен вестник 451-2001 г.

Документи за промяна:

Приемане на План за управление със Заповед No.РД-886 от 07.12.2007 г., бр. 17/2008 на Държавен вестник 886-2007 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Запазване на разнообразието на характерни за района екосистеми и ландшафти;
2. Опазване на местообитанията на редки и застрашени растителни и животински видове.

Режим на дейности:
1. Забранява се дейности, свързани със или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим на съществуващите влажни зони, определени като такива по начина на трайно ползване съгласно земеразделителните планове на съответните землища;
2. Забранява се превръщане на ливадите и пасищата от държавния и общинския поземлен фонд в обработваеми земи;
3. Забранява се намаляване на залесената площ в горския фонд;
4. Забранява се намаляване на горския фонд чрез смяна на предназначението на земята;
5. Забранява се намаляване на площта на естествените гори, собственост на държавата и общините;
6. Забранява се извеждането на сечи в гнездовите колонии на защитени видове птици;
7. Забранява се извеждането на сечи през периода март - юли (вкл.) на разстояние по-малко от 300 м от гнездовите колонии на защитени видове птици;
8. Забранява се добив на полезни изкопаеми по открит способ.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Калимок - Бръшлен
2. ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Калимок


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС