ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БАРИКАДИТЕ   (Код в регистъра: 235)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 119.7 хектара

Местоположение:
1. Област: Пловдив, Община: Хисаря, Населено място: с. Старосел
2. Област: София, Община: Копривщица, Населено място: гр. Копривщица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Пловдив - бул. "Марица" 122
2. София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.728 от 24.03.1962 г., бр. 46/1962 на Държавен вестник 728-1962 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.775 от 29.03.1972 г., бр. 30/1972 на Държавен вестник 775-1972 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.77 от 03.02.1986 г., бр. 16/1986 на Държавен вестник 77-1986 г.
3. Прекатегоризация със Заповед No.РД-332 от 31.03.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 332-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и ливадни съобщества.

Режим на дейности:
1. Забранява се паша на домашни животни;
2. Забранява се преследване на дивите животни, вземане на техните яйца и малките, разрушаване на гнездата или леговищата им;
3. Забранява се кастрене и повреждане на дървета;
4. Забранява се късане или изкореняване на растителността;
5. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естественият облик на местността, така и водния и режим;
6. Забранява се извеждане на сечи освен отгледни и санитарни;
7. Забранява се строителство освен предвиденото в устройствения проект;

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Средна гора
2. ЗЗ по директивата за птиците: Средна гора


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС