ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТРАЯНОВА КРЕПОСТ   (Код в регистъра: 392)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.2 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Костенец, Населено място: с. Долна Василица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.1496 от 20.05.1974 г., бр. 46/1974 на Държавен вестник 1496-1974 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-1070 от 18.08.2003 г., бр. 86/2003 на Държавен вестник 1070-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи освен санитарни и ландшафтни с оглед подобряване санитарното и ландшафтното състояние на обекта. Стопанисването да се извършва съгласно устройствения проект с максимално запазване на природната обстановка;
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се откриването на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и други инертни материали, изхвърлянето на сгурия и промишлени отпадъци, както и всякакви действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Средна гора


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС