ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛОНГОЗА   (Код в регистъра: 472)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 230.0 хектара

Местоположение:
1. Област: Варна, Община: Аврен, Населено място: с. Близнаци, с. Равна гора
2. Област: Варна, Община: Долни чифлик, Населено място: с. Ново Оряхово, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-523 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 523-2007 г.

Документи за промяна:

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-315 от 12.05.2009 г., бр. 38/2009 на Държавен вестник 315-2009 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се събиране на диворастящи растения, плодове и семена;
2. Забранява се употреба на химически средства за растителна защита;
3. Забранява се лова;
4. Забранява се движението на моторни плаващи съдове по река Камчия и други дейности, които са източници на шум, или животинския свят в резервата, с изключение на тези по новосъздадената т. 3 в частта на разрешителния режим;
5. Забранява се всякакъв вид строителство;
6. Забранява се изменението на водния режим на реката, замърсяването и с химически вещества, промишлени и битови отпадъци;
7. Разрешава се извеждането в горите на отгледни, санитарни, групово-изборни и изборни сечи;
8. Разрешава се косене на сено и селскостопанска дейност, каквато традиционно е провеждана в района;
9. Разрешават се организирани туристически пътувания през светлата част на денонощието от устието на р. Камчия до границата на резерват "Камчия" при следните условия: 1. максимален брой на лодките - 5 броя; 2. максимален брой на местата във всяка лодка - 20 души; 3. нивото на шума на борда на лодките да не надвишава 45 dBA; 4. лодките да не спират по брега на реката, който е на територията на резерват "Камчия"; 5. лодките да не се движат срещу течението на реката след табелата, указваща началото на резерват "Камчия"."

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Камчия


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС