ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БАБИТЕ   (Код в регистъра: 487)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 285.0 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Петрич, Населено място: гр. Петрич

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-421 от 18.06.2007 г., бр. 61/2007 на Държавен вестник 421-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа,геоложки проучвания и разкриване на кариери;
2. Забраняват се голи сечи и залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;
3. Забранява се ловуване, освен регулиране числеността на дивите свине;
4. Забранява се паша на домашни животни;
5. Забранява се използване на химически средства за растителна защита;
6. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
7. Разрешава се събиране на плодове от кестеновите насаждения;
8. Разрешава се поддържане на съществуващите пътища.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Беласица


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС