ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РУПИТЕ   (Код в регистъра: 56)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 20.0 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Петрич, Населено място: с. Рупите, с. Старчево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.385 от 17.06.1980 г., бр. 69/1980 на Държавен вестник 385-1980 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на крайречна гора и характерна флора и фауна.

Режим на дейности:
1. Забранява се безпокоенето, преследването, убиването и ловенето на животните
2. Забранява се събирането и унищожаването на яйцата на птиците и повреждане на гнездата им
3. Забранява се използването на пестициди
4. Забранява се всякакво строителство и разширяване на съществуващите сгради, геоложки и други проучвания или дейности, с които се нарушава естествения облик на местността
5. Забранява се ловуването и стрелянето на 200м от границите на защитената местност
6. Забранява се влизането и преминаването на хора и домашни животни
7. Разрешава се защитената местност да служи за нуждите на Орнитологичната станция към Института по зоология при БАН за изследване на миграцията на птиците

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Рупите - Струмешница
2. ЗЗ по директивата за птиците: Рупите


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС