ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МАРИШКО ПОДРУМИЧЕ   (Код в регистъра: 562)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 46.47 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Белово, Населено място: с. Дъбравите

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-141 от 19.02.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен вестник 141-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид Маришко подрумиче (Anthemis argyrophylla) и неговото местообитание.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения.
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се залесяване.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Голак


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС