ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МАЛКО НЕГОВАНСКО ЕЗЕРО   (Код в регистъра: 603)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 4.99 хектара

Местоположение:
Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: с. Негован

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-320 от 15.04.2022 г., бр. 37/2022 на Държавен вестник 320-2022 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на езерна екосистема, представляваща местообитание на ценни и защитени растителни видове, като: бяла водна лилия (Nymphaea alba), щитолистна какичка (Nymphoides peltata), южна мехурка (Utricularia australis) и четирилистно разковниче (Marsilea quadrifolia);
2. Опазване на езерна екосистема, представляваща местообитание на ценни и защитени животински видове, като: голяма бяла чапла (Egretta alba), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), малка бяла чапла (Egreta garzetta), гривеста чапла (Ardeola ralloides), ръждива чапла (Ardea purpurea), голям воден бик (Botaurus stellaris), малък воден бик (Ixobrychus minutus), малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), голям гмурец (Podiceps cristatus), белоока потапница (Aythya nyroca), лиска (Fulica atra), воден дърдавец (Rallus aquaticus), зеленоножка (Gallinula chloropus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), сива патица (Anas strepera), кафявоглава потапница (Aythya ferina), белобуза рибарка (Chlidonias hybrida), торбогнезден синигер (Remiz pendulinus), свилено шаварче (Cettia cetti) и др.

Режим на дейности:
1. Забранява се поставяне на преместваеми обекти;
2. Забранява се строителство, с изключение на случаите по т. 3.2.1;
3. Забраняват се дейности, водещи до промяна на хидрологичния режим;
4. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване;
5. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства и добив на инертни материали;
6. Забранява се внасяне на неместни растителни и животински видове;
7. Забранява се палене на огън, горене на тръстиковите масиви;
8. Забранява се използване на плавателни средства във водния обект с изключение на случаите по т. 3.2.2;
9. Забранява се провеждане на сечи с изключение на случаите по т. 3.2.3;
10. Забранява се шумово натоварване и използване на пиротехнически средства, водещи до значително безпокойство на птиците;
11. Забранява се ловуване;
12. Забранява се замърсяване с отпадъци.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС