ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МОРАВСКА   (Код в регистъра: 98)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 184.5 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Кресна, Населено място: гр. Кресна, с. Горна Брезница

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-133 от 22.02.1985 г., бр. 26/1985 на Държавен вестник 133-1985 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-727 от 27.09.1991 г., бр. 87/1991 на Държавен вестник 727-1991 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.РД-727 от 27.09.1991 г., бр. 87/1991 на Държавен вестник 727-1991 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на реликтна средиземноморска растителност с главно участие на дървовидна хвойна.

Режим на дейности:
1. Забранява се изсичане на дърветата, нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клони и други дейности, които довеждат до повреждане на дърветата
2. Забранява се късане и изкореняване на растенията
3. Забранява се паша на кози
4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства
5. Забранява се безпокоене на дивите животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им
6. Забранява се разкриването на кариери, минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността или водния и режим
7. Забранява се всякакво строителство
8. Забранява се провеждането на горско-стопански мероприятия, освен залесяване с дървовидна хвойна
9. Разрешава се свободното преминаване на домашни животни, а преминаването на кози да се извършва по три предварително определени от ГС - Кресна и РИОС - Благоевград прокари

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Кресна - Илинденци
2. ЗЗ по директивата за птиците: Кресна


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС