ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТОПЛИЩЕ   (Код в регистъра: 99)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.3 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Петрич, Населено място: с. Коларово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.328 от 08.05.1992 г., бр. 43/1992 на Държавен вестник 328-1992 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на папрат величествена осмунда (Osmunda regalis L.)

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността
2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове
3. Забранява се голи сечи и реконструкции
4. Забранява се бране на цветя за букети и събиране на билки
5. Забранява се паша на домашни животни целогодишно
6. Забранява се пресушаване на блатото Мухалница и нарушаване на водния режим


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС