ExEA ExEA EEA

Национална система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за качеството на атмосферния въздух в страната
за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 15.08.2018 г.

Ежедневният бюлетин съдържа информация за нивата на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Публикуват се само регистрираните превишения на нормите на посочените атмосферни замърсители. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух
за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 15.08.2018 г.
Населено място / ПунктSO2NO2ФПЧ10COO3
ПС за СЧН
350.0 µg/m3
ПС за СДН
125.0 µg/m3
ПС за СЧН
200.0 µg/m3
ПС за СДН
50.0 µg/m3
8ч норма
10.0 mg/m3
ПИН
180.0 µg/m3
Добрич - ОУ Хан Аспарух   1.07  

Забележки:

РИОСВ Бургас: От АИС"Несебър" няма данни за NO2 поради технически причини.
От АИС"Несебър" няма данни за ФПЧ10 поради технически причини.
РИОСВ Варна: Поради комуникационен проблем няма данни от АИС “Старо Оряхово”. Причината за превишението на ФПЧ10 от АИС ОУ Хан Аспарух-Добрич е ремонтни дейности в района.
РИОСВ Велико Търново: Поради възникнал технически проблем няма данни за озон в АИС Горна Оряховица.
РИОСВ Смолян: Поради технически причини няма данни за ФПЧ 10 от АИС "Библиотеката" - гр.Смолян
РИОСВ София: По технически причини няма данни за PM2.5 от АИС Хиподрума.
По технически причини няма данни за бензен от АИС Хиподрума.
По технически причини няма данни за бензен от АИС Дружба.
По технически причини няма данни за NO2 от АИС Младост.
По технически причини няма данни от АИС Павлово.
РИОСВ Хасково: Поради възникнал технически проблем няма данни за PM10 и CO от АИС "Студен кладенец" - Кърджали.
Няма данни за Oз, NOx, NO и NO2 от АИС "Раковски" - Димитровград от 08:00ч. до 24.00ч.

Абревиатурите са описани на горепосочения адрес.

Данните от АИС постъпват в реално време в Националната база данни за КАВ в ИАОС и в регионалните в РИОСВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

Архив на ежедневния бюлетин за КАВ
Архив до март 2012 г.

Архив от април 2012 г. Моля, изберете дата:

Информация за алармиране на населението
При превишаване на алармените прагове за серен диоксид, азотен диоксид и озон информация на населението се предоставя съгласно изискванията на "Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон". Последните регистрирани превишения на алармените прагове за серен диоксид, азотен диоксид и озон в атмосферния въздух са публикувани на интернет страницата на ИАОС http://pdbase.government.bg/airq/alarm.jsp.

Други информационни бюлетини
Информация за нивата на общ прах, ФПЧ10 (от ръчните пунктове), ФПЧ2.5, бензен, оловни аерозоли, арсен, кадмий, никел, полиароматни циклични въглеводороди и някои специфични за страната замърсители, като амоняк, фенол, серовъглерод и др. е представена в тримесечните бюлетини за състоянието на въздуха в страната и в Националния доклад за състоянието на околната среда http://eea.government.bg/bg/output/index.html.

Мерки за подобряване на КАВ
В населените места, проблемни по отношение замърсяването на атмосферния въздух са разработени общински програми за намаляване нивата на атмосферните замърсителите и достигане на съответните норми. Населените места и атмосферните замърсители, по които са разработени общински програми за подобряване качеството на атмосферния въздух са публикувани на интернет страницата ИАОС http://eea.government.bg/bg/nsmos/air/roukav/index.html.

Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването)
Арсен, Кадмий, Хром-шествалентен, Сероводород, Манган, Азотен диоксид, Озон, Серен диоксид, Tолуол, Общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), Полиароматни въглеводороди (ПАВ), Стирол, Бензен, Въглероден оксид, Олово, Амоняк, Серовъглерод

Copyright 2002-2012 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Модулът е разработен от Инфо Логика ООД