ExEA MoEW EEA

Лични средства

Атмосферна радиоактивност

Изследванията на атмосферната радиоактивност се базират на автоматично набиране на аерозолни проби (обем ~ от 500 до 3000 m3 въздух) върху стъкловлакнести филтри, чрез стационарни автоматични станции с последващ гама- спектрометричен анализ, за определяне обемната специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди. Пробонабирането се извършва два пъти месечно в градовете: Бургас, Варна, Враца, Монтана (обем въздух 1600 m3) и София (3000 m3 обем въздух)  и едномесечно в Бухово, Яна (500 m3  ÷ 700 m3)  и Свищов - 3000 m3.

Резултатите, от анализираните аерозолни филтри за третото тримесечие на 2017 г. показват фонови концентрации за техногенния цезий-137 - при пробонабран обем възду 3000 m3 те са <0,005 mBq/m3 (МДА), при обем въздух 1600 m3 (МДА) <0,012 mBq/m3 . Измерените стойности на  космогенният   берилий-7 са  в границите (0,6  ÷ 7,3) mBq/m3 , а за олово -210 те са от <0,2 до 1,0 mBq/m3 , които са под допустимите средногодишни стойности (съгласно Наредба за основните норми за радиационна защита/05.10.2012г., таблица 4)

За периода 29.09 -04.10.2017 г. в аереозолните проби от стационарните мониторинговите пунктове от НСМОС на МОСВ, е измерена специфична активност на техногенния радионуклид рутений-106 (106Ru), какато следва:

Пункт

Период

106Ru (mBq/m3)

1

гр.Бухово

29.09   ÷ 02.10.2017 г.

29,1   ± 5,7

2

с.Яна

29.09   ÷ 04.10.2017 г.

17,6   ± 1,0

3

Бургас

29.09   ÷ 04.10.2017 г.

11,8   ± 0,6

4

Враца

02.10   ÷ 04.10.2017 г.

4,1   ± 0,8

5

Плевен

02.10   ÷ 04.10.2017 г.

24,0 ± 2,4

6

Монтана

25.09   ÷ 02.10.2017 г.

2,6   ± 0,3

Измерените активности са значително по ниски от допустимата срадногодищна специфична активност за  рутений  –  106, която е 1900 mBq/m3съгласно Наредба за основните норми за радиационна защита таблица 4/05.10.2012 г.

Радиационно състояние на околната среда

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС