ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г. са подадени 8 (осем) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

1.

Б-КОНТАКТ OOД, гр. Бяла

2.

Община Асеновград за площадка „Регионален център   за обезвреждане на твърди битови отпадъци – II-ри етап“ на общините   Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки“

3.

Биг Чикън – Василеви ЕООД, с. Умаревци, общ. Ловеч

4.

„Динатрейд България“ ЕООД, гр. София

5.

„ВИН.С. Индъстрийс“ ООД

6.

,,Каменовско пиле‘‘ ООД, площадка село Каменово,   Община Кубрат

7.

„СВИНЕКОМПЛЕКС ДУНАВ“ АД, свинекомплекс в   землището на с. Варана

8.

„ХИДРОЛИА“ АД, Площадка ПСОВ Каменица, гр. Хасково

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени заявленията на 3 (три) оператора:

1.

Община Троян за експлоатация на   „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци“

2.

„МОНТЮПЕ“ ЕООД, гр. Русе, за експлоатация   на „Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий“

3.

„АЯКС - 1“ ЕООД, гр. Димитровград, площадка с. Козлодуйци   за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на свине за   угояване“

Към 31.12.2018 г. има издадени общо 570 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС