ExEA MoEW EEA

Проект КОРИНЕ Земно покритие 2012

Лични средства

 

 

Проект „Корине земно покритие 2012“ - България сe изпълнява от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), с финансовата подкрепа на Европейския съюз и програма Коперник (Copernicus) чрез Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) съгласно споразумение за безвъзмездна помощ (Grant agreement for an action Agreement number - 3541/B2012/RO-GIO/EEA.55081) между EАОС и ИАОС към Министерство на околната среда и водите. Проектът се съфинансира от МОСВ.

Бенефициент: Изпълнителна агенция по околна среда 

Технически изпълнител: Институт за космически изследвания и технологии при БАН 

Наименование: Проект “Корине земно покритие 2012” - България


Националният проект “Корине земно покритие 2012” е част от Общоевропейския проект “КОРИНЕ земно покритие” (КЗП) и представлява продължение на картографирането на земното покритие по досега изпълнените проекти “КЗП 1990”; “КЗП 2000” и “КЗП 2006”. 

Основни цели и задачи на проекта:

  • Създаване на Национална дигитална база данни за промените на земното покритие в периода 2006 – 2012 г. (“КЗП промени 2006-2012”);
  • Създаване на Национална дигитална база данни за земното покритие през 2012 г. (“КЗП2012”);
  • Ревизиране на Националната база данни (“КЗП2006”) и създаване на нова (“КЗП2006 - ревизирана”);. Проверката е на база на откритите промени в актуални мултиспектрални и мултитемпорални сателитни изображения от 2011 г. и 2012 г.;
  • Верифициране и оптимизиране на данни от слоеве с висока резолюция (СВР), което включва обработката на шест такива растерни слоеве и голям брой сателитни изображения, които са нужни за верификацията на СВР. СВР са за следните типове земно покритие:изкуствено запечатани територии; горски територии – тип гора и склопеност; земеделски територии  пасища и ливади; влажни зони и повърхностни водни обекти. Това е нов, допълнителен набор от данни  за 2012 г., чиято цел е да допълни масива от геопространсвени данни за Европа и в частност за България.

 

Всички дейности по проекта се извършват в съответствие със задължителни технически докумети и предписания на Европейска агенция по околна среда. 

Място на изпълнение на проекта 
ИАОС и Институт за космически изследвания и технологии

Продължителност  26 месеца

Карта "Корине земно покритие 2012" България

 

Лице за контакт по проекта:

гл. експерт Борислава Борисова,

тел.: 02/ 940 64 18; 02/ 955 98 25;

e-mail: borissova@eea.government.bg


 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС