ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Финансиране на дейностите по опазване на околната среда

Инвестициите за опазването на околната среда са важна предпоставка не само са постигане на екологична устойчивост, но и за осигуряване на здравословен начин на живот, сигурност и социална равнопоставеност, както и за икономически растеж, нови възможности за бизнеса, по-висока заетост и повече работни места.

ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Какво е изразходваното количество финансов ресурс за опазване на околната среда в страната?

 Ключово послание

state-good.jpg През 2015 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 3 102,3 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП[1]) е 3,5 %.

state-good.jpg През 2015 г. размерът на изразходваните средства по някои отделни направления - пречистване и отвеждане на отпадъчните води, опазване на почвите и опазване на биологичното разнообразие - е най-голям за периода от 2010 г. до 2015 г.

 

Дефиниция на индикатора

На национално ниво разходите обхващат всички разходи на фирми, общински администрации, научни институти, министерства и други организации, свързани с придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение, поддържане и експлоатация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение и извършване на мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда.

Оценка на индикатора

През 2015 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 3 102,3 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП ) е 3,5 %. Отчита се малко по-ниско равнище на разходите в сравнение с 2014 г. (3 326,8 млн. лв.) и увеличение на разходите, спрямо 2013 г. с 47,8 %, спрямо 2012 г. с 83,2 % и спрямо 2011 г. със 115,7 %. 

Наблюдава се трайна тенденция за повишаване на разходите за отвеждане и пречистване на отпадъчните води и за опазване на биологичното разнообразие. Инвестициите в съоръжения за отпадъците се задържат на високо равнище. 

Табл. 1. Изразходвани средства за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво спрямо БВП на страната за съответната година, млн. лв.  

Година

Разходи   за опазване и възстановяване на околната среда

(млн.   лв.)

БВП

(млн.   лв.)

Относителен   дял на разходите от БВП

(%)

Разходи за придобиване на дълготрайни материални   и нематериални активи

Разходи за поддържане на дълготрайни материални   активи и за извършване на екологични мероприятия

Общо

2010

545,6

728,2

1273,8

74 771

1,7

2011

511,8

926,4

1438,2

80 759

1,8

2012

413,6

1280,0

1693,6

82 040

2,06

2013

743,6

1355,3

2098,9

82 166

2,5

2014

1630,1

1696,7

3326,8

83 634

3,98

2015

1855,3

1247,0

3102,3

88 571

3,5

 Източник: НСИ

Фиг. 1. Динамика на изразходваните средства за опазване и възстановяване на
околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв.

 

Източник: НСИ

През 2015 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (НА) възлизат на 1 855,3 млн. лв. и относителният им дял в общите разходи е 59,8 %. За поддържане и експлоатация на ДМА с екологично предназначение и извършване на дейности за опазване и възстановяване на околната среда са усвоени средства на стойност   1 247,0 млн. лв. или 40,2 % от общите разходи.

В структурата на разходите с екологично предназначение по направления за околната среда, най-голям е делът на усвоените средства за управление на отпадъците – 44,3 %, следван от тези за пречистване и отвеждане на отпадъчните води – 40,3 % и за опазване чистотата на въздуха – 8,4 %. За периода от 2010 г. до 2015 г. се наблюдава трайна тенденция за повишаване на разходите за отвеждане и пречистване на отпадъчните води, и за опазване на биологичното разнообразие. За същият период, разходите за управление на отпадъците се задържат на високо равнище.

През 2015 г. делът на разходите за управление на отпадъчните води бележи увеличение с над 8 пункта спрямо 2014 г., а делът на разходите за въздуха намалява с близо 6 пункта.

По-подробно структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по основни направления на национално ниво, за периода 2010 – 2015 г., е представена в Таблица 2.

Табл. 2. Структура на разходите за опазване и възстановяване
на околната среда по основни направления на национално ниво, млн. лв.

Направления

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

общо

%

общо

%

общо

%

общо

%

общо

%

общо

%

За отпадъчните води

246,2

19,3

308,7

21,5

238,2

14,1

459,0

21,9

1058,2

31,8

1249,5

40,3

Оборотно водоснабдяване

62,4

4,9

51,4

3,6

40,9

2,4

42,9

2,04

42,7

1,3

35,7

1,2

За въздуха

144,3

11,3

237,5

16,5

220,5

13,0

273,3

13,0

470,7

14,1

261,9

8,4

За опазване на почвата и   подпочвените води

38,8

3,0

34,9

2,4

29,2

1,7

38,1

1,8

26,99

0,8

46,2

1,5

За горите

9,1

0,71

4,4

0,3

6,5

0,4

10,0

0,5

13,9

0,4

7,0

0,2

За опазване на биологичното разнообразие и   защитените територии и обекти

2,0

0,2

1,6

0,1

2,5

0,1

8,0

0,4

11,3

0,3

45,1

1,5

За ловно- и рибностопански мероприятия

3,0

0,2

3,6

0,3

3,0

0,2

3,1

0,15

4,4

0,1

1,3

0,04

За отпадъците

677,4

53,2

749,1

52,1

1078,3

63,7

1174,3

55,9

1532,1

46,1

1374,5

44,3

За шума

0,1

0,009

0,2

0,01

0,4

0,02

2,9

0,14

0,1

0,003

0,174

0,006

За научноизследователска дейност

7,5

0,59

3,3

0,2

6,2

0,4

5,6

0,27

7,1

0,2

1,9

0,06

За апаратура за мониторинг и контрол

60,9

4,8

23,9

1,7

33,7

2,0

50,5

2,4

109,8

3,3

53,7

1,7

Други разходи в т.ч. за административна,   просветна и образователна дейност, оценка на въздействието върху околната   среда

22,1

1,7

19,4

1,4

34,2

2,0

31,2

1,5

49,2

1,6

25,3

0,8

Източник: НСИ

Фиг. 2. Структура на разходите за опазване на околната среда по основни
направления на национално ниво, процент (%)

Източник: НСИ

Източници на информация:

Национален статистически институт: http://www.nsi.bg/bg

КОНСОЛИДИРАНИ РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Ключов въпрос

Какви са финансовите ресурси, управлявани и изразходвани по програми на Министерството на околната среда и водите през 2015 г?

През 2015 г. при уточнен план от 874,155,253 лв.  са отчетени 879,816,733 лв., което е увеличение с 5,661,480 лв.

 

Консолидирани разходи  към 31.12.2015г.

 

 

 

 

Министерство   на околната среда и водите

Закон

Уточнен   план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

43,481,900

50,081,115

49,239,395

 

   Персонал

24,518,100

24,480,129

24,169,561

 

   Издръжка

17,575,000

19,528,713

19,324,036

 

   Капиталови разходи

1,388,800

6,072,273

5,745,798

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

43,481,900

50,081,115

49,239,395

 

   Персонал

24,518,100

24,480,129

24,169,561

 

   Издръжка

17,575,000

19,528,713

19,324,036

 

   Капиталови   разходи

1,388,800

6,072,273

5,745,798

ІІ.

Администрирани разходни   параграфи по бюджета

0

111,962

111,962

1

Предоставени помощи за чужбина

0

0

0

2

Субсидии за организации с   нестопанска цел

0

111,962

111,962

ІІІ.

Администрирани разходни   параграфи по други бюджети, фондове и сметки

787,146,552

823,962,176

830,465,376

1

ОП "Околна среда "

774,596,552

774,596,552

806,694,465

2

Национален доверителен екофонд

0

0

7,682,000

3

Програми за отстраняване на   минали екологични щети

10,000,000

10,000,000

2,771,534

4

ОП "Административен   капацитет 2007-2013 г."

0

0

1,683,913

5

ОП "Човешки ресурси"

0

0

0

6

Финансов механизъм на   Европейското икономическо пространство (2009-2014)  Програма BG02 – „Интегрирано управление на   морските и вътрешните води“

0

18,407,812

5,385,349

7

Финансов механизъм на   Европейското икономическо пространство (2009-2014) Програма BG03 –   „Биологично разнообразие и екосистеми“

0

18,407,812

3,698,115

8

Трансфер към Бюлгарска академия   на науките - за дейности по Закона за водите

2,550,000

2,550,000

2,550,000

 

Общо администрирани разходи   (ІІ.+ІІІ.):

787,146,552

824,074,138

830,577,338

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета   (І.1+ІІ.):

43,481,900

50,193,077

49,351,357

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

830,628,452

874,155,253

879,816,733

 

Численост на щатния персонал

1,844

1,844

1,773

 

Численост на извънщатния   персонал

132

132

132

 

ГЕНЕРИРАНИ ПРИХОДИ

Ключов въпрос

Постигнати ли са стойностите на планираните в ЗУДБ за 2015 г. приходи на Министерството на околната среда и водите ?
Какви са наложените санкции за наднормено замърсяване на околната среда за 2015 г.?

В съответствие с цялостната политика, която Министерство на околната среда и водите провежда по отношение контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху тях, през 2015 г., за увреждане или замърсяване на околната среда над пределно допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, на стопанските субекти са наложени санкции, глоби и наказателни лихви на обща стойност 580 000 лв. при планирани 1,100 000 лв. 

От такси постъпленията са в размер на 2, 185 000 лв.

Санкции

В съответствие с цялостната политика, която Министерство на околната среда и водите провежда по отношение контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху тях, през 2015 г., за констатирано наднормено замърсяване на околната среда, са издадени 210 бр. наказателни постановления (НП), с които на стопанските субекти са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 2 970 308,33 лв. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 170 бр. и са в размер на 222 095,89 лв. Наложените еднократни санкции са 40 бр., на стойност 2 748 212,44 лв. Наложените санкции са разпределени, както следва:

 • за замърсяване на водните обекти – 156 бр. санкции, на стойност 2 024 338,33 лв.;
 • за замърсяване на атмосферния въздух – 52 бр. санкции, на стойност 931 749,20 лв.;
 • за замърсяване на почвите – 1 бр. санкция, на стойност 9 220,80 лв.;
 • за изпускане на неприятни миризми – 1 бр. санкция, на стойност 5 000,00 лв. 

През 2015 г. постъпилите суми от санкциите (от всички наложени през 2015 г. и от всички действащи от предходни години) възлизат на 2 122 161,82 лв., от които 1 809 476,82 лв. са преведени на общините, на чиято територия са разположени обектите. Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 80 % от преведените от стопанските субекти суми по тези санкции постъпват в общинските бюджети на териториите, на които се намират съответните санкционирани обекти-замърсители с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Десетте общини, получили най-големи приходи от наложени санкции са, както следва: 

Най-големи суми, преведени   към общините      /лева/

1

Община Бургас

392 779,72

2

Община Бобов дол

261 724,37

3

Община Девня

252 404,66

4

Община Благоевград

58 388,48

5

Столична община

56 481,79

6

Община Челопеч

53 884,42

7

Община Панагюрище

41 860,00

8

Община Русе

39 014,81

9

Община Свищов

36 654,29

10

Община Провадия

33 869,30

Имуществени санкции и глоби

За неспазване разпоредбите на ЗООС и други секторни закони са въведени административно-наказателни разпоредби, които се прилагат спрямо стопански субекти и физически лица. За констатирани нарушения на екологичното законодателство са издадени 1 546 бр. НП на обща стойност 3 377 653 лв. С посочените НП са наложени 946 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци, в размер на 2 974 073 лв. и 600 бр. глоби на физически лица, на стойност 403 580 лв. Разпределени са по закони, както следва:

 • Закон за опазване на околната среда – 172 бр., на стойност 1 440 600 лв.;
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух – 85 бр., на стойност 68 000 лв.;
 • Закон за водите – 541 бр., на стойност 625 923 лв.;
 • Закон за управление на отпадъците – 285 бр., на стойност 1 070 100 лв.;
 • Закон за биологичното разнообразие – 74 бр., на стойност 39 350 лв.;
 • Закон за лечебните растения – 75 бр., на стойност 12 050 лв.;
 • Закон за защитените територии – 290 бр., на стойност 81 230 лв.;
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси – 10 бр., на стойност 21 000 лв.;
 • Закон за защита от шума в околната среда – 12 бр., на стойност 14 400 лв.;
 • Закон за защита на животните – 2 бр., на стойност 5000 лв. 

Приходите от наложените имуществени санкции и глоби са постъпили в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. 

Източник на информация:

МОСВ


 

[1] БВП – разходи за крайно използване – национално ниво, текущи цени

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС