ExEA MoEW EEA

Лични средства

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България се разработва от екипите на МОСВ и ИАОС съвместно с други институции - МИЕТ, МЗХ и НСИ. Използват се данни от Националната система за мониторинг на околната среда на ИАОС, РИОСВ, НСИ и НИМХ на БАН. Изданието представя политиката и дейността на Министерството на околната среда и водите и организациите към него за подобряване на състоянието на околната среда.

Пълен текст на Националния доклад за 2016 г.  

Национални доклади от предходни години:

 

Екологични индикатори
В хода на анализирането и обобщаването на информацията за Националния доклад за състоянието на околната среда ИАОС изготвя публикация в „джобен” формат – „Екологични индикатори”. На база разработени и използвани в Европейската агенция по околна среда унифицирани индикатори, в материала са отразени основните тенденции в икономическото развитие на страната, потреблението на енергия и природни ресурси, натоварването на въздуха, водите и почвите с вредни вещества и отпадъци, състоянието на околната среда и екосистемите.
 
Обществото и неговото икономическо развитие са в неделима връзка и взаимодействие с околната среда. От една страна основните икономически сектори натоварват околната среда с вредни емисии, отпадъци и потребление на природни ресурси, а от друга увредените функции на екосистемите въздействат върху човешкото здраве и развитието на икономиката. За изследване на тези процеси на взаимодействие се използват унифицирани величини – индикатори, които са представителни и обвързани с екологичните политики.        
 
 
 Пълeн текст на публикацията              
"Екологични индикатори 2008".. 

lice-2008.gif

 
Пълeн текст на публикацията
"Екологични индикатори 2007".. pe4.gif
 
Пълeн текст на публикацията
"Екологични индикатори 2001"..
 

 

Translator
English

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Translator
English

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС