ExEA MoEW EEA

Лични средства

Профил на купувача

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАОС (в сила от 17.04.2019 г.)

 

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

51 20.06.2019г.

Осигуряване на сервизно обслужване на националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време

00740-2019-0011

52 17.06.2019г.

Доставка на стъклария, консумативи и други материали

00740-2019-0010

53 31.05.2019г.

Мониторинг и оценка на риби с национална значимост от националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)

00740-2019-0009

50 20.05.2019г.

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и сервиз за системи за чиста вода (дейонизатори) по 6 обособени позиции

00740-2019-0008

47 17.04.2019г.

Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда 

00740-2019-0007

46 08.04.2019г.

Извършване на анализ на приоритетни вещества във води от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители, разделена на две обособени позиции

00740-2019-0006

45 08.04.2019г.

Извършване на анализ на диоксини и диоксиноподобни съединения в седименти, съгласно Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители

00740-2019-0005 

44 08.04.2019г.

Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота

00740-2019-0004 

43 04.02.2019г.

Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях

00740-2019-0003

42 22.01.2019г.

Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда

00740-2019-0002

38 14.01.2019г. 

Доставка на калибровъчни и работни газове за лабораториите на ИАОС" по 6 обособени позиции

37 10.12.2018г.

Изпитване на нови вещества от списъка за наблюдение на Директива 2013/39/ЕС в повърхностни води

34 19.11.2018г.
Изграждане на информационна система за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, прах и въглероден оксид, изпускани във въздуха от средни горивни инсталации (СГИ) и създаване на публичен регистър на СГИ
33 19.11.2018г.
Сервизно обслужване на апаратура за контрол на въздух и доставка на резервни части
32 08.11.2018г.
Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота 
27 01.11.2018г.

Мониторинг и оценка на висши растения (включително мъхове) с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)

26 22.10.2018г.

Сервизно обслужване на течни и газови хроматографи и доставка на консумативи и на резервни части за тях по 3 обособени позиции

00740-2018-0011

18_OTP 18.12.2017г.

Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй

00740-2017-0012

15_OTP  28.08.2017г.

Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците по три обособени позиции

00740-2017-0006

13_OTP 14.08.2017г.

Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.

00740-2017-0004

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

54 14.06.2019г.

Осигуряване на поддръжка на Информационната система за инсталациите, източници на летливи органични съединения (ЛОС) и на публичния регистър на инсталациите, източници на ЛОС

9089229
48 20.05.2019г.

Избор на изпълнител за изработка на информационни и рекламни материали

9088407
49 09.05.2019г.

Калибриране на технически средства

9088165
40 16.01.2019г.

Доставка на сертифицирани сравнителни материали и референтни материали за обезпечаване анализа на приоритетни вещества

9084937
36 28.11.2018г.

Сервизно обслужване на локална автоматизирана система за радиационен мониторинг в района на гр. Бухово - с. Яна, доставка на консумативи

9083602
35 28.11.2018г.

Сервизно обслужване на течно-сцинтилационен алфа-бета спектрометър LKB 1220 QUANTULUS и доставка на консумативи

9083600
 
 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ) за 2018 г.


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС