ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Мониторинг на отпадъци

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Във връзка с обнародване в ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г. на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се променя срока за попълване на отчетните книги - водят се хронологично минимум веднъж месечно за всеки календарен месец до 15 дни след изтичането му, като всеки запис се отразява по дата. В случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги, се допуска извършване на корекция през текущия месец на вече въведени данни в отчетната книга за предходните 2 месеца. 

Често задавани въпроси и отговори за работа с НИСО 

Допълнителни видео уроци за потребителите на НИСО

За почече информация: отдел "Мониторинг на отпадъците", тел. 02/940 64 03; 02 940 64 13; 02 955 94 15; e-mail: 

 


 

- батерии и акумулатори (включително вградени в уреди и в моторни превозни средства);
- електрическо и електронно оборудване;
- масла;
- гуми;
- полимерни торбички.

 

  

Национална информационна система за отпадъци 

 

Видео уроци за регистрация на потребителите:

  

ИАОС е отговорна институция за събиране на информация по НАРЕДБА №1 от 04.06.2014 г.за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри и по всички Наредби, регламентиращи управлението на масово разпространени отпадъци. В Наредба №1 се определя вида на отчетните документи и реда за тяхното предоставяне. Информацията се събира на тримесечие и ежегодно посредством тримесечни справки и годишни отчети.

Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Съгласно чл. 45, ал. 1 Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:

1. разрешенията по чл. 67, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
2. лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
3. лицата, които пускат на пазара ЕЕО;
4. лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла;
5. лицата, които пускат на пазара гуми и/или гумени вериги;
6. лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби или като брокер по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби;
7. регистрационните документи по чл. 78, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
8. лицата, които пускат на пазара пластмасови торбички за пазаруване;
9. площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА;
10. проиводителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци в случаите по чл. 5, ал. 2, и съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО;
11. лицата, при чийто производствен процес дадено вещество или предмет се определят като страничен продукт по чл. 4;
12. лицата, които пускат на пазара обувки и текстил;
13. лицата, които пускат на пазара опаковани стоки.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС