ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Мониторинг на отпадъци

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

В изпълнение на Заповед №РД-697 от 30.06.2021г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания, свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 01.09.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли и август ще може да се въвежда в НИСО до 30.09.2021 г.

Често задавани въпроси и отговори за работа с НИСО 

Допълнителни видео уроци за потребителите на НИСО

За почече информация: отдел "Мониторинг на отпадъците", тел. 02 940 64 13; 02 955 94 15; e-mail: 

 


 

- батерии и акумулатори (включително вградени в уреди и в моторни превозни средства);
- електрическо и електронно оборудване;
- масла;
- гуми;
- полимерни торбички.


Заповед № 189/ 24.07.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която са определени общините, изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.2 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци  (във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД, личните данни са заличени). 

Заповед № 185/ 22.07.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която са определени общините, неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.2 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци  (във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД, личните данни са заличени). 

Заповед № 168/ 08.07.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която са определени общините, изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.2 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци  (във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД, личните данни са заличени). 

Заповед № 167/ 08.07.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която са определени общините, неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.2 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци  (във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД, личните данни са заличени). 

Заповед № 139/ 15.06.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която са определени общините, неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци  (във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД, личните данни са заличени). Заповед № 139/ 15.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАОС отменя Заповед № 115/ 27.05.2020.

Заповед № 138/ 15.06.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която са определени общините, изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци  (във вр. с чл. 2 от ЗЗЛД, личните данни са заличени). Заповед № 138/ 15.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАОС отменя Заповед № 116/ 27.05.2020.

Заповед № 165/ 21.05.2019 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която са определени общините, изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 164/ 21.05.2019 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която са определени общините, неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Заповед № 51/ 05.02.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която са определени общините, изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците.
Заповед № 50/ 05.02.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която са определени общините, неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците.

  

Национална информационна система за отпадъци 

 

Видео уроци за регистрация на потребителите:

  

ИАОС е отговорна институция за събиране на информация по НАРЕДБА №1 от 04.06.2014 г.за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри и по всички Наредби, регламентиращи управлението на масово разпространени отпадъци. В Наредба №1 се определя вида на отчетните документи и реда за тяхното предоставяне. Информацията се събира на тримесечие и ежегодно посредством тримесечни справки и годишни отчети.

Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Съгласно чл. 45, ал. 1 Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:

1. разрешенията по чл. 67, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
2. лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
3. лицата, които пускат на пазара ЕЕО;
4. лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла;
5. лицата, които пускат на пазара гуми;
6. лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби или като брокер по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби;
7. регистрационните документи по чл. 78, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
8. лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;
9. площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА. 

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС