ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Мониторинг на отпадъци

- батерии и акумулатори (включително вградени в уреди и в моторни превозни средства);
- електрическо и електронно оборудване;
- масла;
- гуми;
- полимерни торбички.


Заповед № 51/ 05.02.2018 г. на Изпълнителния директор на изпълнителна агенция по околна среда, с която са определени общините, изпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците.

Заповед № 50/ 05.02.2018 г. на Изпълнителния директор на изпълнителна агенция по околна среда, с която са определени общините, неизпълнили целта по чл. 31, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците.

  

Национална информационна система за отпадъци 

ИАОС е отговорна институция за събиране на информация по НАРЕДБА №1 от 04.06.2014 г.за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри и по всички Наредби, регламентиращи управлението на масово разпространени отпадъци. В Наредба №1 се определя вида на отчетните документи и реда за тяхното предоставяне. Информацията се събира на тримесечие и ежегодно посредством тримесечни справки и годишни отчети.

Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Съгласно чл. 45, ал. 1 Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:

1. разрешенията по чл. 67, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
2. лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
3. лицата, които пускат на пазара ЕЕО;
4. лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла;
5. лицата, които пускат на пазара гуми;
6. лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби или като брокер по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби;
7. регистрационните документи по чл. 78, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
8. лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;
9. площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА. 

 

27539.jpg

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС