ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Информация във връзка с чл. 12, ал.3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците

Информацията е за предходната година по общини и региони по чл. 49 ал. 9 ЗУО, която е необходима за доказване на целите по чл. 31, ал.1 Закон за управление на отпадъците и по чл. 8, ал.1 от  Наредбата  за разделно събиране на биоотпадъците (Отменена с ПМС № 20 от 25.01.2017, обн. ДВ. бр.11 от 31.01.2017г.).

Количествата са обобщени въз основа на данните, получени от предоставените годишни отчети от задължените  лица по реда на Наредба 1 от 2014 г. за реда и образците ,по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)

Данни относно разделно събраните битови отпадъци: 


 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС