ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020г.) /PDF формат/,  /DOC формат/.

Указания за предоставяне на годишни отчети в зависимост от дейностите с отпадъци 

Инструкции за попълване на годишни отчети са прикачени след съответните приложения

Регламент (ЕС) № 493/2012 г. - (Приложение ІV; Приложение V; Приложение VІ;)

 • Приложение № 27 – Информация за въведените в експлоатация инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци (с изключение на депа) и такива с прекратена дейност /XLS формат/
 • Приложение № 28 - Годишен отчет за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на строителни отпадъци, както и за произведените рециклирани строителни материали /DOC формат/, /Инструкции за попълване/
 • Приложение № 29 – Годишен отчет за вложените рециклирани строителни материали от оползотворени строителни отпадъци /DOC формат/, /Инструкции за попълване/
 • Приложение № 30 – Годишен отчет за оползотворени строителни отпадъци в обратни насипи /DOC формат/, /Инструкции за попълване/
 • Приложение № 31 – Годишен отчет за депониране на отпадъци /DOC формат/, /Инструкции за попълване/
 • Приложение № 32 – Годишен отчет на регионалните сдружения на общините /DOC формат/, /Инструкции за попълване/
 • Приложение № 33 – Годишен отчет за компостиране, анаеробно разграждане и механично-биологично третиране (МБТ) на биоотпадъци /DOC формат/, /Инструкции за попълване/
 • Приложение № 34 – Годишен отчет за търговец и/или брокер /DOC формат/, /Инструкции за попълване/
 • Приложение № 35 – Годишен отчет за дейности с отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъци /DOC формат/, /Инструкции за попълване/
 • Приложение № 36 – Годишна справка – декларация за дейности с отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъци /DOC формат/, /Инструкции за попълване/
 • Приложение № 37 – Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства /DOC формат/, (Регистрация)
 • Приложение № 38 – Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване/DOC формат/, (Регистрация)
 • Приложение № 39 - Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичния регистър на лицата, които пускат на пазара масла по смисъла на §1, т.7 от ДР на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти /DOC формат/ , (Регистрация)
 • Приложение № 40 - Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичния регистър на лицата, които пускат на пазара гуми /DOC формат/, (Регистрация)
 • Приложение № 41 – Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичния регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички /DOC формат/, (Регистрация)
 • Приложение № 42 - Форма за регистриране или отписване от публичен регистър на лица, извършващи дейности като търговец по §1 т.45 от ДР на ЗУО и/или брокер по §1 т.5 от ДР на ЗУО /DOC формат/, (Регистрация)
 • Приложение № 43 - Списък на издадените разрешения/ регистрационни документи в т.ч. тези с прекратено действие или отнети/XLS формат/
 • Приложение № 44 - Информация за въведените в експлоатация депа и такива с прекратена дейност /XLS формат/
 • Приложение № 45 - Заявление за вписване в регистъра на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 46 -  Годишен отчет за производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци /DOC формат/
 • Приложение №47 - Годишен отчет за лицата,при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт /DOC формат/
 • Приложение № 48 - Отчетна книга - регистър за временно съхраняване на отпадъци от живак  /DOC формат/
 • Приложение № 49 - Отчетна книга - регистър за преобразуване и ако е приложимо, втърдяване на отпадъци от живак  /DOC формат/
 • Приложение № 50 - Годишен отчет по чл. 12 от регламент (ес) 2017/852  /DOC формат/

 

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"

1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15; 02/ 940 64 13
Факс: 02/ 955 90 15  

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС