ExEA ExEA EEA

Профил на купувача
обществени поръчки

Процедури за обществени поръчки по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОП

Публични покани за обществени поръчки по чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗОППроцедури за обществени поръчки:
01.04.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на основно и специфично оборудване за изпитване на проби от почви, седименти, растения и отпадъци”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 23.05.2013 г.
Обявлениe
Решение
29.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доокомплектоване и разширяване на възможностите на наличната апаратура за полеви измервания и лабораторни анализи на радиоактивност и на оборудването за вземане и предварителна обработка на проби от околната среда в лабораториите за радиационни измервания на ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 20.05.2013 г.
Обявлениe
Решение
28.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на специализирана апаратура за физикохимични изпитвания на водни проби”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 17.05.2013 г.
Обявлениe
Решение
28.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на Мобилни лаборатории с апаратура за пробовземане и анализ на проби въздух, вода и почви при аварийни ситуации”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 10.05.2013 г. включително. Документи за участие могат да се получат до 17:00 ч. на 30.04.2013 г.
Обявлениe
Решение
27.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на общо лабораторно оборудване за изпитване на проби от околната среда и дооборудване на лабораториите за Хидробиологичен мониторинг и Генно модифицирани организми”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 10.05.2013 г.
Обявлениe
Решение
26.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на апаратура за специфични изпитвания на органични замърсители и тежки метали в проби от различни матрици”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 09.05.2013 г. включително. Документи за участие могат да се получат до 17:30 ч. на 29.04.2013 г.
Обявлениe
Решение
25.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на спомагателно оборудване за лабораториите от системата на ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 09.05.2013 г.
Обявлениe
Решение
22.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване и ремонт на гама-спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри в Изпълнителна агенция по околна среда”. Срокът за получаване на офертите е до 16:30 ч. на 22.04.2013 г. включително. Документи за участие могат да се получат до 17:30 ч. на 15.04.2013 г.
Обявлениe
Решение
15.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на анализатори за определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 26.04.2013 г.
Обявлениe
Решение
15.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на микровълнови екстракционни системи”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 25.04.2013 г. включително.
Обявлениe
Решение
01.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „ Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04. 2013 г.
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
01.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции: І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”; ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”; ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”;
ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”; V-та обособена позиция „Теренни проучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”.
Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04.2013 г.
Приложения към техническите спецификации
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
01.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „ Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България ”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 11.04.2013.
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
26.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на мобилни автоматични станции за контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух”. Срокът за предоставяне на документацията е до 17:30 ч. на 15.04.2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 25.04.2013 г.
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
26.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на автоматични газанализатори за контрол качеството на атмосферния въздух”. Срокът за предоставяне на документацията е до 17:30 ч. на 15.04.2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 25.04.2013 г.
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
18.03.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
15.03.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
25.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Обновяване и модернизиране на националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 22.04.2013 г. включително.
29.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
18.03.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
25.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на мобилни автоматични станции /МАС/ за контрол качеството на атмосферния въздух”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 22.04.2013 г. включително.
28.03.2013 г. - Разяснения по чл.29 от ЗОП
18.03.2013 г. - Разяснения по чл. 29 от ЗОП
Обявлениe
Решение
Решение за промяна
15.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на атомно-абсорбционни спектрометри и мас-спектрометри с индуктивно свързана плазма”. Срокът за закупуване на документацията е до до 17:30 ч. на 01.03.2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 11.03.2013 г.
Обявлениe
Решение
15.02.2013 г. „Предварителни обявления”
ЕС-Доставки
ЕС-Услуги
ЗОП-Доставки
ЗОП-Услуги
04.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на газанализаторната апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол”. Срокът за закупуване на документацията е до до 17:30 ч. на 18.02.2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 28.02.2013 г.
Обявлениe
Решение
30.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на стационарните системи за аерозолни проби за радиоактивност”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 11.03.2013 г.
Обявлениe
Решение
28.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Комплексно сервизно обслужване на станции за контрол качеството на атмосферния въздух”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 21.02.2013 г.
Обявлениe
Решение
18.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на химикали, сравнителни материали и сертифицирани сравнителни материали”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 11.02.2013 г.
Обявлениe
Решение
Приложение №1

04.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 5
04.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 6
04.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 7
01.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 1
01.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 2
01.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 3
01.02.2013 г. - Разяснение по ЗОП 4
18.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на йонхроматографи”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 11.02.2013 г. включително.
Обявлениe
Решение
16.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г.
Обявлениe
Решение

Решение за прекратяване
16.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящите видове птици в България”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г.
Обявлениe
Решение
Решение за прекратяване
16.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби” по обособени позиции: І-ва обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни”; ІІ-ра обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на риби”; ІІІ-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на земноводни и влечуги”; ІV-та обособена позиция „Теренни проучвания за разпространение и численост на бозайници (без китоподобни)”; V-та обособена позиция „Теренни проучвани за разпространение и численост на висши растения, мъхове и гъби”. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 22.02.2013 г.
Приложения към техническите спецификации
Обявлениe
Решение

Решение за прекратяване
15.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 08.02.2013 г. включително.
Обявлениe
Решение
04.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на стъклария и консумативи”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 28.01.2013 г.
Обявлениe
Решение
Приложение №1

21.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
17.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
17.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
17.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
17.01.2013 г. - Разяснение по чл.29, ал.1 и ал.3 от ЗОП
Публични покани за обществени поръчки:
11.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Доставка на работно облекло и лични предпазни средства на служителите от ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 19.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 18.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012994.
11.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване на локална автоматизирана система за радиационен мониторинг в района гр. Бухово – с. Яна”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 19.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 18.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012988.
07.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Калибриране на технически средства”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 25.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 25.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012958.
 • Приложение 1
 • 06.03.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Осигуряване на комплексно медицинско обслужване на служителите на ИАОС”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 14.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 13.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012851.
  22.02.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Доставка на канцеларски материали и консумативи" по проект с идент. № DIR 5113024-1-48 „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна- І фаза”, финансиран по Оперативна програма околна среда, 2007- 2013 г. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 часа на 04.03.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 01.03.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9012513.
 • Публична покана

 • Технически спецификации

 • Образци
 • 30.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Сервизна поддръжка, калибровка и профилактика на Автоматична система за мониторинг на авиационен шум”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 07.02.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 06.02.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9011640.
  04.01.2013 г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: "Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Изпълнителна агенция по околна среда"
  Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 14.01.2013 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 11.01.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9010788.

  Профил на купувача - обществени поръчки


  Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


  Тримесечен бюлетин


  Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


  Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


  Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


  Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


  Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


  Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


  Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


  Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри) (обновено)


  Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


  Проект по Оперативна програма "Околна среда"


  Регистър на защитените територии в България


  Регистър на вековните дървета в България

  Copyright 2000-2016 © ИАОС

  Сайтът е посетен 70 498 пъти през октомври 2014 г.