ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”

Ключов въпрос

Какъв е напредъкът към 31.12.2015 г. по изпълнение на приоритетните цели на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Ключови послания 

  Процентът на договорените средства спрямо общия финансов ресурс на програмата е 104,5 % от общия размер на средствата по програмата, или 3 356 550 857,6 лв.
  Реално усвоени от бенефициентите по ОПОС 2007-2013 са 3 428 631 469,52  лв., които представляват 102 % от договорените суми по програмата.
  Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ приключва с 428 изпълнени проекта на стойност 3,357 млрд.лв..

 

Дефиниция на индикаторите

  • Процент на договорираните средства спрямо общия финансов ресурс на програмата
  • Процент на усвоените средства по програмата спрямо договорените
  • Брой обекти, пуснати в експлоатация
         

Оценка на индикаторите

Оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г.” разполага с финансов ресурс от над 3,2 млрд. лв., който е разпределен в четири основни приоритета: 

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух.

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ (подпомага осъществяване на горните три приоритета) 

Разпределението на договорените и реално изплатени средства по приоритетни оси (ПО), отчетено в лв. и съответният процент спрямо бюджета на приоритетната ос, е представено в Таблица 1, както следва.

Таблица 1:

ПО

Бюджет на ОПОС

Договорени средства

Изплатени средства

Сума (лв.)

Сума (лв.)

%

Сума (лв.)

%

1

2 363 945 621,77

2 340 827 662,95

99

2 407 686 311,22

102

2

578 113 883,42

722 998 610,14

125

725 348 758,17

125

3

181 202 454,81

209 571 070,73

116

209 914 506,20

116

4

87 473 845,46

83 153 513,78

95

85 681 893,93

98

Общо за ОПОС

3 210 735 805,46

3 356 550 857,60

105

3 428 631 469,52

107

 

Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух“                                             

Основната цел на приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух“ е опазване и подобряване на екологичното състояние на водите в страната. През 2012 г. е извършен допълнителен анализ и са взети предвид няколко допълнителни области като подобряване качеството на атмосферния въздух, борба с наводненията и мониторинг и защита на водите. 

Обекти, пуснати в експлоатация към 31 декември 2015 г. в рамките на приоритетна ос 1: 

  • Изградени и реконструирани пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) – През програмен период 2007-2013 г. със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ са изградени/реконструирани общо 50 броя ПСОВ – Вършец, Габрово, Лозница, Руен, Сопот, Троян, Тунджа, Хисаря, Ябланица, Белене, Благоевград, Ботевград, Бургас (Банево, Ветрен, Минерални бани), Бургас (Горно Езерово), Бяла (Русе), Бяла Слатина, Варна (Акациите), Етрополе, Исперих, Казанлък, Карлово, Кнежа, Козлодуй, Костинброд, Кричим, Кубрат, Кърджали, Ловеч, Луковит, Мездра, Момчилград, Монтана, Несебър, Нови Пазар, Павликени, Панагюрище, Пещера, Пирдоп, Поморие, Провадия, Първомай, Раковски, Свиленград, Свищов, Септември, Силистра, Созопол, Стамболийски, Трявна, Червен бряг. Общият напредък по индикатора на ниво програма „Нови и рехабилитирани ПСОВ“ е 111 % от заложеното на ниво програма. Важно е да се отбележи, че от общо 50 изградени и рехабилитирани ПСОВ, новоизградените са 34 броя, а рехабилитираните са 16 броя.
  • Изградена/реконструирана ВиК мрежа – 2573,67 км, в това число:

- Новоизградена / реконструирана водоснабдителна мрежа1037,97 км. Напредъкът е 98,93% спрямо заложеното в проекти по програмата;

- Новоизградена / реконструирана канализационна мрежа1535,71 км. Напредъкът е 99,40% спрямо заложеното в проекти по програмата.

Общият напредък изградена/реконструирана ВиК мрежа е 99,12% спрямо заложеното в проекти по програмата

По отношение на мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт, към 31.12.2015 г. са доставени 10 метровлака, 20 трамвайни мотриси, 126 автобуса и 100 тролейбуса за градове София, Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен, като в процентно съотношение физическото изпълнение е на 100 % завършено спрямо заложеното.

Чрез обновяването на морално остарелия подвижен състав в гореизброените общини са подпомогнати общинските дружества в процеса на изграждане на един екологосъобразен, надежден, комфортен, чист градски и обществен транспорт. Подновяването на автобусния парк с нови автобуси с двигатели за работа със сгъстен природен газ,  закупуването на нови тролеи и трамвайни мотриси, води до ограничаване на трафика на лични автомобили, значително намаляване замърсяването на въздуха с вредни емисии, както и намаляване на нивата на шума и вибрациите в градската среда.

По отношение на мерките за повишаване капацитета на териториалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) към Министерство на вътрешните работи (МВР), за реакция при наводнения е доставено модерно оборудване и техника, чрез която е повишена ефикасността на дейността на териториалните звена на ГДПБЗН и е осигурена надеждна защита на живота и имуществото на гражданите при наводнения и други бедствия. Доставената специализирана и инженерна техника включва: надуваеми лодки с извън бордови двигател, надуваеми плотове и спасително оборудване, помпени станции и моторни помпи, специално работно облекло, специален автомобил със сменяеми контейнери и прикачен кран, контейнери за специализирано спасително оборудване, всъдеходи-амфибия, автомобили с повишена проходимост, електрическо и осветително оборудване за временни селища, контейнери /фургони/ за изграждане на временни селища, палатки за изграждане на временни селища, битово и санитарно оборудване за временни селища, мобилни системи за пречистване и контрол на вода, Мобилен Команден Пункт (МКП) – командно-щабен автомобил с фургон с комуникационно оборудване,  шлангове, платно за укрепване на диги и модули за изграждане на временни диги, многоцелеви високопроходими транспортни средства за реакция при наводнения, седлови влекач и ремарке – тежковоз, комуникационно оборудване. В резултат от проекта е осъществено и разширяване на обхвата на цифрова радиокомуникационна система по ТЕТРА стандарт на МВР. 

В рамките на приоритетна ос 1 са изпълнени 221 проекта за 2,34 млрд.лв. или 99% от бюджета на оста. 

Приоритетна ос 2:Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ 

Приоритетна ос 2 има за цел да подобри управлението на отпадъците в страната в съответствие с определената йерархия за управление на отпадъците (превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане), както и да подобри състоянието на почвите и подземните води и намали частта от територията на страната покрита със стари депа за битови отпадъци. Целта се постига като се инвестира в две основни посоки: от една страна в изграждане на базовата инфраструктура за управление на отпадъците, и от друга в рекултивация на стари депа. 

Със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ са изградени 19 регионални депа за твърди битови отпадъци като част от регионални системи за управление на отпадъците (РСУО): Ботевград, Аксаково, Бургас, Видин, Габрово, Добрич, Луковит, Малко Търново, Велико Търново, Панагюрище, Перник, Плевен, Самоков, София, Хасково, Ямбол, Никопол, Стара Загора и Разлог. Следователно, изпълнението на настоящия индикатор е 100%. Регионалните системи включват изграждането на инсталации за предварително третиране на твърди битови отпадъци, в това число инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци, а обслужваното население е 4 118 288 души

В резултат от изпълнението на проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“, с бенефициент ПУДООС, са рекултивирани общо 37 броя общински депа. 

В рамките на приоритетна ос 2, от 48 финансирани проекта, 46 са завършени в срок, а двата проекта на общините Бяла (обл.Русе) и Разлог са частично изпълнени в рамките на срока за допустимост на разходите по ОПОС 2007-2013 г.:

- За окончателното приключване на дейностите по проекта с бенефициент община Разлог са осигурени допълнителни средства от националния бюджет.

- За проекта на община Бяла (обл. Русе) са предприети мерки за осигуряване на финансиране от ПУДООС с цел същият да бъде успешно финализиран. Стойността на проекта е над 11 млн.евро (9,8 млн.евро ЕС част), което дава основание за обявяването му за нефункционален по смисъла на т. 3.5. от Насоките на ЕК относно приключването на оперативните програми. 

Финансирането за проектите в рамките на приоритетна ос 2 възлиза на 723 млн.лв.или 125% от бюджета на оста. 

Приоритетна ос 3:Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ 

Основната цел на приоритетната ос 3 е опазване и възстановяване на биоразнообразието в страната. Тази цел се постига чрез изграждане и развитие на националната екологична мрежа НАТУРА 2000, както и осигуряване на устойчиво управление.

През програмния период 2007-2013 бяха поставени основите за бъдещо ефективно управление на мрежата НАТУРА 2000, като се извърши пълно картиране на зоните от мрежата, чрез реализирането на проект от дирекция Национална служба за защита на природата в МОСВ. Допълнително е създадена и единна информационна система за защитените зони от мрежата. 

Към 31.12.2015 г. по ОПОС 2007-2013 са разработени или актуализирани 64 броя планове за управление на защитени територии и защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, при заложени 44. Тези документи са основата за добро управление на видове и местообитания, така че да се запази и подобри техният природозащитен статус. Съществуването на общо 365 вида и местообитания  е подпомогнато чрез преки консервационни мерки и/или чрез мерки, които ограничават антропогенното влияние.

В сектор „Биоразнообразие“ по ОПОС 2007-2013 са реализирани 79 проекта, представляващи 87% от първоначално договорените, което е относително висок дял в сравнение с останалите приоритетни оси. Това е и една от основните причини за преизпълнението на индикаторите по тази приоритетна ос. Финансирането от ОПОС за реализираните 79 проекта възлиза на 209,5 млн.лв. или 116% от бюджета на оста 

Приоритетна ос 4: „Техническа помощ” 

Приоритетна ос 4 на ОПОС 2007-2013 г. е насочена към осигуряване на ефективното управление на оперативната програма и укрепване на капацитета на структурите, включени в управлението й, с оглед по-ефективното усвояване на средствата по програмата. Приоритетната ос осигурява необходимата подкрепа за управлението и изпълнението на програмата, дейностите по мониторинг, контрол и оценка, осъществяване на мерки за публичност и популяризиране на програмата, проучвания и осигуряване на обучения за бенефициентите по програмата с оглед укрепване на капацитета им за подготовка и представяне на проекти, провеждане на тръжни процедури, договаряне, точно изпълнение и управление на одобрените проекти.  Отговорни за подготовката и управлението на проекти по ос 4 са звената, част от институционалната структура на програмата - УО, МЗ, дирекция Вътрешен одит и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) ), която изпълнява проект за „Осигуряване на специализирано техническо оборудване и внедряване на информационни системи, необходими за осъществяване на ефективен контрол на компонентите на околната среда“. С помощта на средствата по приоритетна ос 4 се преодоляват значителна част от затрудненията, свързани с материално-техническата база, които срещат в началото на програмния период дирекциите, отговорни за управлението на ОПОС.

Общо изпълнените проекти по ос 4 са 80 броя за 83 млн.лв. или 95% от бюджета на оста. Подготовката, изпълнението и управлението на проектите е съобразно Вътрешни правила за директно предоставяне по приоритетна ос 4 „Техническа помощ” и Стратегически план за техническа помощ за периода 2007 - 2013 г. на ОПОС, разработени през 2007 г. и впоследствие, актуализирани през годините.  

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС