ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Превантивни инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти и действащи инсталации комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Ключов въпрос

Каква е степента на ефективност на органите на изпълнителната власт при издаване на комплексни разрешителни в съответствие със ЗООС?

Ключово послание

state-moderate.jpg През 2015 г. са извършени 280 проверки на 263 обекта/инсталации, с цел установяване на съответствието на дейността им с изискванията на условията и сроковете в издадените комплексни разрешителни. Резултатите от контрола, осъществяван от РИОСВ показва, че за констатираните неизпълнения на условията в комплексните разрешителни са издадени 40 бр. наказателни постановления, на обща стойност 840 000 лв. Независимо от факта, че голяма част от операторите са предприели коригиращи действия за намаляване и/или преустановяване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от дейността на инсталациите с комплексни разрешителни, в резултат на осъществения ефективен контрол, през 2015 г. се отчита нарастване на броя на издадените наказателни постановления за неспазване условия от издадените комплексни разрешителни.
 

state-moderate.jpg За 63 % от комплексните разрешителни (КР) е постигнат резултат за спазване на нормативния срок за издаване, като заложената целева стойност по показателя за 2015 г. е 100%.

 state-good.jpg През отчетния период броят отменени актове спрямо броя на обжалваните е 0 %.

 

Дефиниция на индикатора

Съотношение между броя на издадените решения по КР (решения за издаване /неиздаване) и броя на внесени заявления от операторите.
Съотношение между броя на отменените актове по КР (решения за издаване /неиздаване, изменение, актуализиране) и броя на обжалваните.

 

Оценка на индикатора

През 2015 г. в нормативно определения срок са издадени 22 броя решения за издаване/неиздаване на КР спрямо общо 35 броя заявления, срокът за приключване на процедурите по които е изтичал през годината. През 2015 г. са издадени общо 86 броя решения по комплексни разрешителни (за издаване, неиздаване, прекратяване, актуализиране, отмяна, изменение).
Период на данните: 2015 г.

 

Източници на информация:

дирекция „Политики по околна среда“, МОСВ, дирекция „Разрешителни режими“ ИАОС

Ключов въпрос

Извършено ли е изискващото се докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители?

Ключово послание

state-good.jpg Докладването, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, е извършено в определения в регламента срок.

 

Дефиниция на индикаторите

Извършено докладване до Европейската комисия на данни за изпускането и преноса на замърсители в срок до 15 месеца след края на годината на докладване.

Оценка на индикаторите

С Регламент № 166/2006 се въвежда комплексен регистър за изпускането и преноса на замърсители на общностно равнище под формата на публично достъпна електронна база данни. Целта му е да се осигури прилагането на Протокола за регистрите за изпускането и преноса на замърсители, да се улесни участието на обществеността във вземането на решения за околната среда и да се насърчи предотвратяването и намаляването на замърсяванията в околната среда.

Дейностите и замърсителите, за които се изисква докладване (и техните пределни норми за капацитет и количество) са посочени съответно в приложение I и приложение IІ към Регламента.

Първото докладване по Регламент № 166/2006 на Европейско ниво бе извършено през 2009 г. и съдържаше данни за 2007г. Данните за 2015г. се докладват до края на месец март 2017 г.

През 2015 г. по дейностите, съгласно Приложение І към Регламента, са представени общо 267 доклада, както е посочено в таблица 1. За сравнение в таблицата са представени и данните от докладването през 2014 г., когато общият брой доклади по дейности е бил 252. Необходимо е да се уточни, че на една площадка от един оператор може да се извършва повече от една дейност по Приложение І към Регламента. От данните в таблица 1 е видно, че броят на докладите за двете години се различава с 15 броя. Предвид това, че докладване се изисква в случай, че са надвишени праговете по капацитет на дейността и количество на замърсителите за дадената година, може да се направи извод, че общият брой доклади по дейности се запазва относително постоянен.

Табл.1. Брой докладвали по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители оператори на инсталации

Дейност по Приложение І към Регламент № 166/2006

2014г.

2015г.

Енергийно производство

29

26

Производство и обработване на метали

31

37

Производство на продукти от минерални суровини

20

30

Химическа промишленост

24

25

Управление на отпадъците и отпадъчните води

58

58

Производство и преработка на хартия и дърво

8

6

Интензивно животновъдство и аквакултури

60

66

Животински и растителни продукти от сектор хранителни   продукти и напитки

6

13

Други дейности

8

6

Общо

252

267

Източници на информация:

Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители; Закон за опазване на околната среда
Източник на информация:
Дирекция „Разрешителни режими”, ИАОС

 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е превантивният инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др. Резултатите от ОВОС трябва да бъдат взети предвид при проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционните предложения, като решението по ОВОС е задължително условие за последващото одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон и е неразделна част от акта за одобряването му.

Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от интернационално, национално, регионално и местно равнище. Оценката се извършва едновременно с разработването им, т.е. подходът е към интегриране на процесите. Извършването на ЕО се съвместява изцяло с регламентираните национални процедури за изготвяне и одобряване на планове/програми, като органите, отговорни за одобряването им, трябва да се съобразят със становището/решението по ЕО.

Ключов въпрос

Подобрява ли се ефективността на прилагането на законодателството по ОВОС и ЕО?

Ключово послание

state-good.jpg През 2015 г. е запазена тенденцията за намаляване на задължителните процедури по ОВОС и ЕО. Наблюдава се незначителен спад в общия брой издадени административни актове по реда на глава VІ от ЗООС (решения /становища по ОВОС и ЕО) в сравнение с предишните години, което се дължи на по-малкия брой инициирани процедури за инвестиционни предложения, планове и програми. Само  една  процедура по задължителна ОВОС за инвестиционно предложение е приключила с решение за неодобряване на осъществяването на инвестиционното предложение.


Дефиниция на индикатора

Брой издадени решения по ОВОС/решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/становища по ЕО/ решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.

Оценка на индикатора

Общо в областта на прилагане на законодателството по ОВОС и ЕО в системата на МОСВ са издадени 2156 бр. решения по ОВОС, становища по екологична оценка, решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО и решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО: 27 решения по ОВОС; 1334 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 17 становища по екологична оценка, 270 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 508 решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.

Решенията и становищата за одобряване/съгласуване на инвестиционни предложения, планове и програми, за които е преценено, че няма риск за човешкото здраве и околната среда, са 1612 (26 бр. решения по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения, 1301 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС”, 17 бр. становища по ЕО за съгласуване на планове и програми и 268 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер „да не се извършва ЕО”.

Една процедура по задължителна ОВОС за инвестиционно предложение е приключила с решение за неодобряване на осъществяването на инвестиционното предложение.

В резултат на проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или ЕО компетентният орган по околна среда е преценил, че се изисква провеждането на задължителна процедура по ОВОС или ЕО за 33 (31 инвестиционни предложения и 2 бр. планове/програми).

Прекратени са 508 бр. процедури по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, от които 437 бр. по ОВОС и 71 бр. по ЕО съгласно екологичното законодателство спрямо Плановете за управление на речните басейни, режимите на опазване на защитени зони, защитени територии или Плановете за управление на Национални паркове, непредставяне в срок на изисканата от възложителя информация или отказ на възложителя от реализация на инвестиционното предложение, план или програма.

Период на данните: 2015 г.

Източник на данни: дирекция „Превантивна дейност”, МОСВ

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на поставените условия и мерки в актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС - ОВОС и ЕО

Ключово послание

state-good.jpg През 2015 г. при 95,32 % от проверките е констатирано изпълнение на поставените условия и мерки

Дефиниция на индикатора

Брой административни актове/възложители, които не са изпълнили условията в издадени актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), спрямо броя на проверените през годината административни актове/възложителии

Оценка на индикатора

Компетентният орган по околна среда постановява условия и мерки в издаваните актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), които са задължителни за възложителя. Изпълнението на условията и мерките гарантира предотвратяване, намаляване и при необходимост прекратяване на вредни въздействия върху околната среда от реализацията на инвестиционните предложения/планове/програми.

През 2015 г. са извършени 535 проверки на административни актове , издадени по реда на глава VІ от ЗООС/ възложители. При 95,32 % от тях е констатирано изпълнение на поставените условия и мерки.

През отчетния период са проверени 535 задължени лица (възложители) по ОВОС и ЕО, както следва: ОВОС - 509 проверени възложители, констатирани 25 нарушени акта; ЕО – 26 проверени възложители, няма констатирани нарушени актове.


СХЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Организациите могат да поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда при осъществяването на своята дейност. EMAS е схемата на Общността за управление по околна среда и одит, приложима за всички видове организации, които желаят да въведат система за управление по околна среда и да гарантират постоянно спазване на изискванията на законодателството по околна среда. Производители и търговци могат да кандидатстват за екомаркировката на ЕС, която отличава продукти и услуги с намалено въздействие върху околната среда. 

Ключов въпрос

Какви са тенденциите през 2015 г. в поемане на доброволни ангажименти от организациите по отношение на опазването на околната среда?

Ключово послание

state-good.jpg Увеличава се броят на регистрираните по EMAS организации.

state-moderate.jpg Запазва се броят на българските продукти с екомаркировката на ЕС.

Дефиниране на индикатора

Индикаторът представлява броят на организациите в България, които са поели доброволен ангажимент по отношение на опазването на околната среда чрез прилагането на схемата на Общността за управление по околна среда и одит – EMAS и схемата за екомаркировка на ЕС.

Оценка на индикатора

„Металвалиус“ ЕООД, гр. София, въвежда система за управление по околна среда съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009, с което се присъединява към вече регистрираните по EMAS организации: „Магна Пауъртрейн Пловдив" ЕООД, „КМД“ ЕООД, гр. Пловдив и „Апекс – сервиз“ ООД, гр. Пловдив. Дружествата са с дейност в областта на автомобилния сектор и събиране, транспортиране и третиране на отпадъци.

През 2015 г. в България се произвеждат 18 продукта с екомаркировката на ЕС. Девет от продуктите са тишу хартия на „Завод за Хартия Белово" АД и „Костенец - ХХИ“ АД. Останалите са детергенти, произвеждани от „БИО ГЛАНЦ“ ООД.


Източници на информация:

дирекция „Превантивна дейност”, МОСВ

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ

Екологичната отговорност e свързана с отстраняване на нанесените екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация и предотвратяване и отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети/ причинени екологични щети, на принципа “замърсителят плаща”.

Ключов въпрос

Каква е тенденцията през 2015 г. за прилагане на превантивни/оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда?

Ключово послание

state-good.jpgПрез 2015 г. не са констатирани случаи на непосредствена заплаха от екологични щети/екологични щети по смисъла на Закона за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, респ. няма издадени са заповеди по реда на ЗОПОЕЩ.

state-good.jpg През 2015 г. няма обжалвани, респ. отменени заповеди за прилагане на превантивни/ оздравителни мерки по смисъла на ЗОПОЕЩ.

Дефиниране на индикатора

Брой издадени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя подадени искания от оператори/заявления от заинтересувани лица за предприемане на действия от компетентния орган.

Брой отменени заповеди за прилагане на превантивни/ оздравителни мерки спрямо броя на обжалваните.

Оценка на индикатора

Определянето на превантивни и оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда  се извършва от РИОСВ, БД, ДНП, а в случаите, когато щетата/заплахата от щета е на територията на повече от една РИОСВ, БД, ДНП и когато е засегнат повече от един природен ресурс – от МОСВ.

Извън отчитането на горните индикатори, през 2015 г., във връзка с възникнал през предишен отчетен период случай на непосредствена заплаха от възникване на екологична щета на територията период на Басейнова дирекция (БД) - Пловдив, директорът на БД - Пловдив издаде заповед за превантивни мерки по реда на ЗОПОЕЩ. По данни на компетентния орган, спешните мерки с установен срок са изпълнени. Резултатите от превантивните мерки със срок – постоянен се наблюдават от контролния орган. Също така, предвид случай на непосредствена заплаха от екологични щети, констатиран на територията на РИОСВ – Варна в предишен отчетен период, респ. възникна необходимост от предприемане на превантивни мерки по реда на ЗОПОЕЩ, бяха издадени две заповеди за отстраняване на непосредствена заплаха от екологични щети. (Поради неизпълнение на 1 бр. заповед от оператор с дейност на територията на РИОСВ - Варна, министърът на околната среда и водите определи със заповед областния управител на Областна администрация - Варна за изпълнение на превантивни мерки, по реда на ЗОПОЕЩ). *Изпълнението на горепосочената заповед продължава и през следващия отчетен период.

Източник на данни:

Дирекция „Превантивна дейност” на МОСВ

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация?

Ключово послание

state-good.jpg100% е постигнатият резултат по отношение на броя приетите обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо тези, които са планираните за годината.

state-good.jpg През отчетния период е извършен контрол по всички внесени през 2015 г. в МОСВ              57 бр. искания за плащане по 3 програми за отстраняване на минали екологични щети, съобразно Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети.

Дефиниране на индикатора

Брой изпълнени обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо планираните за годината;

Контрол по внесени искания за плащания за изпълнени дейности по програми за отстраняване на минали екологични щети.

Оценка на индикатора

Продължава изпълнението на програми за отстраняване на минали екологични щети. Контролът на дейностите по програмите за отстраняване на минали екологични щети се извършва от РИОСВ, БД, по реда на ЗООС, Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, обн. ДВ бр. 66/30.07.2004 г. и Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, утвърдени от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на АПСК.

През отчетния период бе утвърдена заповед за определяне на постоянния състав на МЕЕС – специализиран състав на ВЕЕС на МОСВ. През 2015 г. е проведено едно заседание на МЕЕС – специализиран състав на ВЕЕС на МОСВ, като бе извършен преглед на изпълнението на програмите към 30.12.2014 г. За всички разгледани отчети/проекти има изготвени становища, като по документацията за заседанието са изготвени 70 бр. становища от състава (вкл. от РИОСВ, БД), разгледани са 5 бр. отчети, 2 бр. проектни документации.

По програмата за отстраняване на минали екологични щети на Пирел” АД, гр. Гоце Делчев и на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас са проведени Държавно-приемателни комисии. Процедирани са искания за плащане по програмите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас, Пирел“ АД, гр. Гоце Делчев и „Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан. Бе подписано от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на АПСК един брой Допълнително споразумение №2 за Програмата на „Пирел“ АД. 

През 2015 г. по програми за отстраняване на минали екологични щети са заявени искания за плащане в размер на 2459621,65 лв., като част от тях (в размер на 36815,31 лв.) са разходвани след 31.12.2015 г., а едно от внесените искания за плащане е анулирано (в размер на 117200,16 лв.). Внесени искания в края на предходния отчетен период в размер на 465927,49 лв. са разходвани през 2015 г.

По данни на МФ за отчетния период са разходвани средства (по други бюджети) на основание внесените искания, в размер на 2771533,67 лв. с ДДС, както следва:

І. По програмата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас: 2747758,04 лв.

II. По програма на „Пирел” АД, гр. Гоце Делчев: 1884,60 лв.

III. По програма на „Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан: 21891,03 лв.

Средствата са изплатени от МФ (по компетентност), на основание подписаните договори за изпълнение на програмите, по които държавата е представлявана от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и изпълнителния директор на Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол.

През отчетния период са представени становища от проверки, във връзка с представени искания за плащания по изпълнението на обекти от програмите за отстраняване на минали екологични щети, респ. не са взети решения от МЕЕС (Съгласно Вътрешните правила, те не подлежат на одобряване от МЕЕС). 

През 2015 г. бе обявена обществена поръчка по ЗОП, избран е изпълнител и са сключени договори за довършване на програмите за минали щети на „Агрополихим” АД и „Геосол” АД. През отчетния период започна подготовката и за обявяване на последваща обществена поръчка по ЗОП, като са изготвени техническо задание/спецификация и критерии за допустимост за избор на консултант по Програмите за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД - Провадия и на „Агрополихим“ АД – Девня. Извършени са от МОСВ, РИОСВ, БД проверки на място, съобразно Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, засилен е контролът на изпълнението на обекти от програми за отстраняване на екологичните щети до момента на приватизация . 

Източници на информация:

дирекция „Превантивна дейност”, МОСВ 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ

Предотвратяване на големи аварии e превантивен инструмент за намаляването на вероятността и последствията от големи аварии при работа с определени опасни вещества с цел защита живота и здравето на хората и околната среда

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на мерките за предотвратяване на риска от големи аварии в разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС?

Ключово послание

state-moderate.jpgВ 96.0 % от проверените 92 предприятия през 2015 г. (99 проверки за текущ и последващ контрол), които работят с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС се спазват условията в издадените разрешителни и са въведени и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии, а в 4.0 % от случаите са установени нарушения, за които са съставени 4 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и са издадени 4 наказателни постановления. В сравнение с предходната година (при 1,2 % за 2014 г.) е налице увеличение на броя на установените несъответствия. През 2015 г не са установени предприятия с висок рисков потенциал, които работят без разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС.

state-good.jpg През 2015 г. не са регистрирани големи аварии с опасни вещества на територията на страната от общо 206 бр. (114 предприятия с нисък рисков потенциал и 92 предприятия с висок рисков потенциал) предприятия, попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

 

Дефиниране на индикатора

Брой на проверките, при които са констатирани несъответствия спрямо броя на извършените проверки по условията в издадените разрешителни по чл. 104, ал.1 от ЗООС.

Индикаторът измерва степента на несъответствие на тези предприятия с изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС и показва нивото на защита на околната среда и човешкото здраве. Целевата стойност на индикатора е 0 % несъответствия, а резултатът за 2015 г. е 4.0 %.За постигане на поставените цели са предприети съответните коригиращи действия от страна на контролните органи за привеждане на операторите в съответствие.

Оценка на индикатора

На територията на страната към 31 декември 2015 г. има 92 предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП) (при 84 броя за 2014 г.) с издадени разрешителни, в които се извършват дейности с опасни вещества в обхвата на приложение № 3 на ЗООС, над праговите количества за класифициране на предприятието или съоръжението като рисково по отношение на вероятността за възникване на голяма авария. Считано от 14.08.2015 г. след измененията и допълненията в ЗООС разрешителния режим към МОСВ е заменен с решение за одобряване/неодобряване на доклади за безопасност (ДБ), издавани от изпълнителния директор на ИАОС за предприятия с висок риск. Въз основа на анализ на информацията към подадените уведомления за планирани промени в предприятия с висок рисков потенциал се дават указания относно приложимите процедури в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС. В 96.0 % от проверените 92 предприятия през 2015 г. (99 проверки за текущ и последващ контрол), които работят с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС се спазват условията в издадените разрешителни и са въведени и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии, а в 4.0 % от случаите са установени нарушения, за които са съставени 4 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и са издадени 4 наказателни постановления с общ размер от 35 хил.лв. от директорите на РИОСВ - Велико Търново, РИОСВ – Пловдив, РИОСВ – Монтана и РИОСВ – София и 3 бр. Заповеди за налагане на принудителни административни мерки (от директорите на РИОСВ – Пловдив,  РИОСВ - Велико Търново и РИОСВ - Пазарджик). За установените несъответствия и нарушения са дадени 234 предписания, от които 7 не са изпълнени в законоустановения срок. В сравнение с предходната година (при 1,2 % за 2014 г.) е налице увеличение на броя на установените несъответствия.

През 2015 г. са постъпили 32 заявления по приложение № 7 от ЗООС за планирани промени в предприятия с висок рисков потенциал, съгласно Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация по чл. 104, ал. 1 от ЗООС. Дадени са 16 бр. становища по преценка на необходимостта на преразглеждане и последващо изменение на издадените разрешителни по чл. 104 от ЗООС с указания за приложимата процедура и приложената актуализирана документация.

В областта на предотвратяване на големи аварии и издаване на разрешителни по чл. 104, ал. 1 от ЗООС са издадени 32  бр. акта в нормативно определения срок спрямо 29 бр. внесени заявления за 2015 г. и като  бр. от тях  са внесени в предишния отчетен период.

През 2015 г. не са установени предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП), които работят без разрешително (0/92 ПСВРП). 

Предприятията с нисък рисков потенциал (ПСНРП) през отчетния период са 114 (при 105 за 2014 г.). Изискванията за операторите на предприятия с нисък рисков потенциал включват разработването и прилагането на Политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), която трябва да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на човека и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление. За изграждане и експлоатация на нови и експлоатацията на действащи предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал (ПСНРП) съгласно чл.106, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) операторите подават Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) и всяка негова актуализация до директора на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), а директорът на инспекцията потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията по чл. 103, ал. 9 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ, бр.5/19.01.2016 г.).

С измененията и допълненията в ЗООС (посл. изм. ДВ, бр. 63/14.08.2015 г.) МОСВ издава становища за потвърждаване на класификацията на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал (ПСНРП и ПСВРП) по подадени от операторите уведомления за класификация по чл.103, ал. на ЗООС. През 2015 г. за предприятия и съоръжения, в които се използват опасни химични вещества в количества, равни или по-големи от посочените в приложение № 3 на ЗООС, са постъпили 59 бр. уведомления за класификация (УК) по чл. 103, ал.2 на ЗООС, по които са дадени 30 писмени указания за корекции и допълнения на уведомленията за класификация на предприятията. Изготвени са 32  бр. придружителни писма, с които са уведомени съответните органи за потвърждението на класификацията.

През 2015 г. не са регистрирани големи аварии с опасни вещества на територията на страната от общо 206 бр. (114 предприятия с нисък рисков потенциал и 92 предприятия с висок рисков потенциал) предприятия, попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООС. 

Период на данните: 2015 г.

Източници на информация:

дирекция „Превантивна дейност” и дирекция „Политики по околна среда“, МОСВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ

Политиката по управление на химикали се състои от комплекс от превантивни инструменти за управление на рисковете от химикали при тяхното производство, употреба, съхранение, пускане на пазара, внос и износ в самостоятелен вид, в смеси и в изделия, което включва прилагането на процедури на равнището на ЕС по регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали съгласно Регламент (EO) 1907/2006 (REACH), изисквания за класификация, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси съгласно Регламент (EO) 1272/2008 (CLP), уведомяване за износа и контрол на вноса на определени опасни химикали съгласно Регламент (EO) 649/2012 (PIC), ограничаване на производството, употребата и пускането на пазара на устойчиви органични замърсители съгласно Регламент (EO) 850/2004 (УОЗ), забрана за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и изисквания за безопасно съхранение на метален живак съгласно Регламент (EO) 1102/2008, изисквания относно съдържанието на определени опасни вещества в състава на пуснатите на пазара детергенти съгласно Регламент (EO) 648/2004 и Регламент (EO) 259/2012, ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване съгласно Директива 2011/65/ЕС (RoHS-2); изисквания за съхранението на опасни химични вещества и смеси и контрол на опасните вещества, чието производство, употреба или пускане на пазара са предмет на ограничение съгласно REACH.

Ключов въпрос

Каква е степента на съответствие на задължените лица с изискванията за регистрация на вещества в Регламент REACH?

Ключово послание

state-good.jpg 99.75 % от задължените лица в страната са извършили предварителна или същинска регистрация на химични вещества и смеси, които се произвеждат или внасят в Р България във висок тонаж в съответствие с изискванията за регистрация на Регламент (EO) 1907/2006 (REACH). В сравнение с предходната година, се наблюдава увеличение (99.4 % за 2014 г.) на задължените лица, които са  извършили  предварителна/същинска регистрация. През 2015 г. една компания не е извършила същинска регистрация, а две компании – предварителна регистрация. Издадени са 3 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) за неизвършена предварителна/същинска регистрация на вещества в самостоятелен вид, съгласно Дял II на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) и са издадени 2 наказателни постановления  за налагане на имуществена санкция в размер общо 13 хил.лв., което представлява 0.25% степен на несъответствие на задължените лица с изискванията за регистрация за вещества по регламента.

Дефиниция на индикатора

Брой на физическите или юридическите лица, които произвеждат или внасят химични вещества без предварителна/същинска регистрация спрямо общия брой проверени задължени лица.

Оценка на индикатора

Индикаторът измерва нивото на съответствие на задължените лица с изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) относно регистрацията на вещества, изразено като съотношение на броя на задължените лица, при които са били констатирани несъответствия, спрямо общия брой задължени лица. Целта е всички физически или юридически лица, произвеждащи или внасящи химични вещества, подлежащи на предварителна или същинска регистрация, да са извършили такава. Чрез регистрацията се цели да се идентифицират свойствата и класифицират опасностите от произвежданите/внасяните химични вещества; да се изготви и документира оценка на безопасността им през техния жизнен цикъл; да се разработят мерки за ограничаване на рисковете от тяхната употреба, включително на етапа на тяхното обезвреждане като отпадъци; и  информацията да се представи на Европейската агенция по химикали (ЕСНА) под формата на регистрационни досиета. Целевата стойност по този показател е 100%, като постигнатият резултат за 2015 г. е 99.75 %.

При проверки на производители и вносители на химични вещества се установиха 3 нарушения, свързани изискването за регистрация на химични вещества.

През 2015 г. от общо 127 бр. проверени задължени лица (производители и вносители) е установено, че 3 фирми произвеждат или внасят химични вещества без предварителна/същинска регистрация. Дадени са 11 бр. предписания със срок за привеждане в съответствие, 3 от които не са изпълнени в срок. 0.25 % от проверените задължени лица не са удостоверили изпълнение на задълженията за регистрация съгласно Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) (при 0.7 % през 2014 г.).

През 2015 г. една компания не е извършила същинска регистрация, а две компании – предварителна регистрация. Издадени са 3 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) за неизвършена предварителна/същинска регистрация на вещества , съгласно Дял II на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) и са издадени 2 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция в размер общо 13 хил.лв.

През отчетния период се извършиха целеви проверки на производители и вносители на дървени въглища на 2 дружества с цел установяване изпълнението на изискванията на Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) за предварителна/същинска регистрация. При едно дружество е констатирано, че липсва документ удостоверяващ извършена предварителна/същинска регистрация съгласно изискванията на Дял II на Регламент (ЕО) №1907/2006(REACH). В тази връзка на дружеството със заповед на директора на РИОСВ - В. Търново е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) – спиране на работата на обекта до привеждане в съответствие със законодателството по околна среда – химикали. Освен принудителната мярка на дружеството е съставен акт за установяване на административни нарушения (АУАН) за неизвършена регистрация на вещества в самостоятелен вид, съгласно Дял II на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH). Издадено е наказателно постановление в размер на 10 000 лв. На друго дружество е дадено 1 бр. предписание за извършване на предварителна регистрация на дървени въглища със срок 23.09.2015 г. Предписанието е изпълнено в посочения срок.

През отчетния период във връзка с проверка на регистрационния статус на фирми, производители и/или вносители на етерични масла, е изискана и представена информация от 26 дружества. Фирмите са уведомени за наличието на ново „Ръководство за идентифициране на веществото, предназначено конкретно за етерични масла“.

През 2015 г. е занижен с 12.7 % броят на проверените задължени лица в сравнение с предходната година (268 при 302 бр. през 2014 г.), което се дължи основно на факта, че вече са идентифицирани задължените лица по Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

Резултатите през 2015 г. са значително подобряване качеството на информационните листове за безопасност на пусканите на пазара химикали, което в голяма степен се дължи на дейността на информационното бюро по химикали в МОСВ и извършени регистрации по REACH (наличие на разширени информационни листове за безопасност, изготвени в рамките на съвместно подаване на регистрация по REACH).

През 2015 г. по данни на РИОСВ са констатирани 11 нарушения на ЗЗВВХВС, подзаконовите актове към него или европейските регламенти по управление на химикали, спрямо броя на задължените проверени лица, както следва: Регламент 1907/2006 (REACH); Регламент 1272/2008 (CLP); Регламент 648/2004 (Детергенти); Регламент 649/2012 (РІС) за внос и износ;  Регламент 850/2004 за УОЗ и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. За отчетния период са извършени проверки на 2807 бр. задължени лица от общо 3638 бр. задължени лица по прилагане на горепосочените нормативни актове по управление на химикали. Установени са несъответствия, за които са дадени 781 бр. предписания със срок за привеждане в съответствие основно за липса на информационни листове за безопасност или непредставяне на актуален формат и съдържание на информационните листове за безопасност  или неспазване  на условията на съхранение на опасни химични вещества. 21 бр. предписания не са изпълнени в законоустановения срок, като на дружествата са издадени наказателни постановления и са наложени имуществени санкции.

Съставени са 18 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). За констатираните нарушени актове са издадени 15 бр. наказателни постановления и са наложени имуществени санкции в размер на общо 30 500 лв. на дружества, разположени на териториите на РИОСВ – Благоевград, РИОСВ - В.Търново,  РИОСВ – Варна, РИОСВ – Пловдив, и РИОСВ –Хасково. Наложени са и 6 бр. принудително административни мерки за спиране на производството на 6 дружества, разположени на територията на РИОСВ - В.Търново и РИОСВ – Варна. 

Период на данни: 2015 г.

Източници на информация:

дирекция „Превантивна дейност” и дирекция „Политики по околна среда“, МОСВ.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС