ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Повишаване на екологичното съзнание и култура

Формирането на съзнателно отношение към околната среда и екологична култура е процес, насочен към развитие на знания, умения, нагласи  и ценностни ориентации, насърчаващ ангажираност с екологичните проблеми и тяхното решаване.

Осъзнатата промяна в мисленето и поведението на различните групи на обществото носи реални ползи, свързани с опазването на околната среда и природните ресурси – важно условие за подобряване на качеството на живота.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ключов въпрос

Предоставя ли се достатъчно информация на обществеността по въпросите на околната среда и осигурени ли са възможности за гражданите, организациите и институциите да участват във вземането на решения в тази област?

Ключови послания

 state-moderate.jpg През 2016 г. са регистрирани 1 757 180 посещения на интернет страниците на МОСВ и неговите поделения.

state-moderate.jpg Над 390 са базите данни и публичните регистри, поддържани на интернет страниците на МОСВ и поделенията му.

state-good.jpg Увеличен е броят на подадените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация в МОСВ, спрямо предходните години 1388, като издадените решения са 1137, показател за високия интерес към въпросите на околната среда.

 state-good.jpg През 2016 г. са открити 2 нови информационно - посетителски центъра в системата на МОСВ.

Дефиниция на индикатори

Постигнатият напредък и оценката на индикатора се отчита чрез анализ на: 

  • Брой на посещенията на интернет страниците на структурите в системата на МОСВ;
  • Брой бази данни и публични регистри, поддържани в интернет от структурите в системата на МОСВ;
  • Брой на постъпилите заявления за достъп до информация в структурите в системата на МОСВ;
  • Брой издадени решения за предоставяне/отказ на достъп до информация в структурите в системата на МОСВ;
  • Брой на реализираните обществени обсъждания

 

Оценка на индикаторите

Осигуряването на информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантирането на участието й в процеса на вземане на решения имат за цел формирането на устойчиви и екологосъобразни модели на обществено поведение за постигане на качествена и здравословна околна среда.

Чрез предоставене на достъп до информация по въпросите на околната среда се насърчава отношението на гражданското общество и се осигурява прозрачност на процеса на вземане на решения на национално и местно ниво, и участие на различни обществени групи в този процес. Формирането на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда се насърчава посредством провеждане на национални информационни кампании, образователни дейности и инициативи, както и чрез извършването на ефективна, прозрачна и отговорна контролна дейност, за налагане и спазване на законодателството в областта на опазване на околната среда. Важен аспект е и развитието на партньорствата на институциите с основните групи на обществеността – бизнеса, браншовите и неправителствените организации, академичните среди, младите хора.

Табл. 1. Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието  във вземането на решения в областта на околната среда, брой

Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието й във вземането на решения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Брой посетители в сайтовете на МОСВ и неговите поделения

1 300 000 общо; 365 000 уникални посещения

1 320 275 общо;

505 450 уникални посещения

1 600 000 общо; 570 000 уникални посещения

2 389 707 общо; 744 621 уникални посещения

1 757 180 общо; 364 364 уникални посещения

Бази данни и публични регистри, поддържани в Интернет от МОСВ и поделенията му

270

256

 

350

384

394

Брой постъпили заявления за достъп до информация в МОСВ и неговите поделения

1045

969

918

1138

1388

Брой издадени решения за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите поделения

884

777

713

937

1137

Брой проведени обсъждания с участието на обществеността

140

187

113

121

76

Източник: Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и води, Дирекции на Национални паркове, Басейнови дирекци

Увеличен е обемът на активно предоставяната информация за околна среда чрез интернет страниците на структурите на МОСВ като се осигурява за обществеността информация за параметрите на околната среда, управлението в сектора и издаваните административни актове, поддържат се новинарски електронни рубрики, анонси към събития и дати от природозащитния календар и профили в социалните мрежи. През 2016 г. са регистрирани общо 1 757 180 посещения на интернет страниците поддържани в системата на МОСВ, в т.ч. 364 364 уникални. Прилага се еднотипна база данни за контролната дейност – всички справки, отчети (месечни, тримесечни, годишни) са унифицирани. Ежемесечно са публикувани на страницата на МОСВ отчети за контролната дейност на 16-те РИОСВ.

През 2016 г. МОСВ продължава последователно да насърчава участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда. Всички проекти на документи и нормативни актове са публикувани на интернет страницата на министерството и Портала за обществени консултации на Министерския съвет за коментари и предложения от обществеността. През отчетния период са проведени 76 обсъждания с участието на обществеността. Отделно от това, са предоставени и нови възможности за гражданите, организациите и институциите да участват във вземането на решения за околната среда – проведени са процедури за избор на представители на неправителствени организации в консултативните съвети към министъра на околната среда и водите, сключен е меморандум за сътрудничество с Университетските ботанически градини и са проведени поредица от консултации, работни срещи и семинари по прилагане на екологичното законодателство в подкрепа на участието на бизнеса (вкл. малките и средните предприятия) във взимането на решения за околната среда.

В рамките на Националното информационно бюро по химикали, чиято дейност е част от европейската мрежа HelpNet в подкрепа на бизнеса, са изготвени над 190 отговора на запитвания, постъпили от индустрията, относно задълженията на компаниите по прилагане на хармонизираното законодателство; изпратени са уведомителни електронни писма до 620 компании във връзка с крайния срок за регистрация по REACH през 2018 г.

В рамките на системата за административните услуги „Едно гише”, МОСВ и неговите поделения редовно предоставят информация на граждани и организации, подали заявления за достъп до обществена информация. През 2016 г. в системата на Министерството са постъпили 1388 заявления за достъп до информация, като броя издадени решения за достъп до информация са 1137.

РИОСВ Пазарджик е отличена в Годишните награди на Програма „Достъп до Информация“ (ПДИ) с почетна грамота в категорията "Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани" за високото ниво на активна прозрачност, за бързи и пълни отговори на запитвания и заявления по ЗДОИ, за подпомагане на гражданите при търсенето на информация (девето поред отличие за екипа на МОСВ в Годишните награди на ПДИ).  

Информационно-посетителските центрове в системата на МОСВ (34 бр.) осъществяват информационно-образователни кампании за повишаване на екологичното съзнание и култура на различни групи от обществеността., издават се информационни материали и се провеждат разнообразни инициативи в партньорство с институциите, бизнеса и  неправителствените организации в отделните региони. Осигурени са възможности за организирани групови посещения на центровете, в рамките на които се провеждат различни образователни инициативи – лекции, беседи, презентации, филмови прожекции, игри, състезания и др.

Два от посетителските центърове отвориха врати през 2016 г., обслужвани от ДНП Централен Балкан - „Вежен“ (в близост до едноименната хижа) и изграденият на открито Комплекс за интерпретация „Гората“, в района на гр. Априлци, които заработиха активно както с туристи, така и с ученици от цялата страна.

Акцент през 2016 г. се постави върху ефективността на осъществявания от РИОСВ контрол и информиране за резултатите от него. Създадени са условия за равнопоставеност при осъществяване на контрола от РИОСВ по спазване на екологичното законодателство, чрез правила и процедури за контролна дейност, които налагат еднакъв, а не избирателен подход към операторите. В контролната дейност на РИОСВ е въведен ротационният принцип; изцяло се приоритизира комплексният подход при извършване на текущ и последващ контрол, с което се постига прозрачност пред обществеността – както за осъществената от РИОСВ контролна дейност, така и за съответствието на операторите с изискванията на екологичното законодателство; наложи се практиката за налагане на санкции, съответстващи на тежестта на нарушенията. Въвеждането на денонощен телефон за подаване на сигнали от граждани за замърсяване на околната среда доказа своята ефективност по отношение на засиленото участие на обществеността в процеса на опазване на околната среда; подобри се значително комуникацията и координацията при настъпили аварийни ситуации – както с МОСВ, така и с други компетентни институции

Осигуряването на ефективен обществен достъп до информация и участие на обществеността в процеса на взимане на решения съдейства за развитие на демократичните процеси при осъществяване на политиката за околна среда, прозрачност и по-пълноценно реализиране на дейностите на институциите, на национално и местно ниво. Това е и предпоставка за информиран избор на хората в ежедневния живот, щадящ околната среда, както и за насърчаване на екологосъобразните производствени практики и бизнес модели.

 

ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА В СФЕРАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Ключов въпрос

Полагат ли се достатъчно усилия за формиране на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда посредством провеждане на информационни мероприятия и образователни дейности и инициативи?

Ключови послания

state-good.jpgПроведени са 204 форуми, семинари, беседи, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите поделения.

state-good.jpg За поредна година са проведени националните кампании „Обичам природата – и аз участвам!”, включваща традиционния конкурс „За чиста околна среда” и „Да изчистим България за един ден”, и са отбелязани от МОСВ и неговите поделения с разнообразни и атрактивни информационни прояви в цялата страна всички дати от международния еко календар.

state-good.jpg Наблюдава се тенденция към увеличение на общия брой на проведените информационни и обучителни мероприятия, насочени към учениците (изложби, състезания, конкурси, открити уроци).

Дефиниция на индикатор

Постигнатият напредък по отношение на осъществяването на политиката за повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие се отчита чрез:

  • Брой на проведените информационни и образователни дейности и инициативи в рамките на информационни кампании – открити уроци, конкурси, изложби, походи, екскурзии, акции, кръгли маси, конференции, семинари и др.;
  • Брой издадени информационни материали от структурите в системата на МОСВ;
  • Брой проведени семинари в структурата на МОСВ.

 

Оценка на индикатора

Осъзнатата промяна в поведението на всички групи в обществото и информирания избор на всеки в ежедневния му живот е възможност за решаване на въпросите, свързани с борбата с изменението на климата, устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др.

Табл. 2. Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие, брой

Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Издадени информационни материали от МОСВ  и неговите поделения

58

87

97

116

106

Проведени конкурси на територията на цялата страна

30

36

24

41

28

Проведени открити уроци на територията на цялата страна

273

204

152

146

463

Проведени изложби на територията на цялата страна

30

31

30

39

29

Проведени форуми, обучителни семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите поделения

120

148

386

440

204

Източник: Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и води, Дирекции на Национални паркове, Басейнови дирекции

През 2016 г. са подготовени и проведени национални кампании за повишаване на общественото съзнание и култура по повод датите от международния екокалендар: Ден на влажните зони – 2 февруари; Часът на Земята, Ден на водата – 22 март; Международен ден на птиците – 1 април, Седмица на гората – първата седмица на април; Ден на Земята – 22 април; Ден за борба с климатичните промени – 15 май; Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май; Световен ден на околната среда – 5 юни; Ден на река Дунав – 29 юни, Европейска седмица на мобилността 16-22 септември, Ден на Черно море – 31 октомври, Европейска седмица за намаляване на отпадъците.

В рамките на тези кампании от МОСВ и неговите поделения са проведени кръгли маси, конференции за ученици, учители, служители на общинската и държавната администрация, открити уроци сред природата, конкурси, изложби, природозащитни лагери, маршрути по екопътеки, екоспектакли, изложби, акции по почистване и залесяване, викторини, обучителни семинари и разнообразни форуми, които обхващат стотици хиляди деца и млади хора на територията на страната и са показателен пример за партньорство с местната власт, институциите, бизнеса и  неправителствените организации на регионално ниво. Специално следва да се отбележат: юбилеен концерт „Музиката и Земята“; образователна програма „Паркът като класна стая” на ДНП Централен Балкан; традиционен воден поход по река Марица; пето поред „Екологично училище в резерват „Ропотамо“, организирано от РИОСВ Бургас и Българския младежки воден парламент; традиционният национален конкурс „Водата-извор на живот”; Международен ученически еко-форум „Сребърна 2016“; Фестивал на белия щъркел в Белозем със съдействието на ПУДООС, който е част от международната инициатива „Европейско село на Белия щъркел“ с участието на 13 държави; фотоконкурс на ИАОС на тема „Разпери криле" по случай Международния ден на птиците; между-училищно екологично състезание под мотото „Дойде нашият ред“; конкурс „Най-зелен двор“ между детски и социални заведения на територията на областите Монтана и Видин; образователна екоинициатива „Водата - безценен природен дар”; регионални ученически конкурси „Да запазим красив моя роден край“ на РИОСВ Пловдив, „Аз съм дърво с история – защити ме” на РИОСВ Пазарджик и за литературна творба на тема „Ако бях планетата Земя“ на РИОСВ Велико Търново; туристически празник „Приятели на Пирин“ в с. Влахи и обучителни лагери за ученици от цялата страна на територията на НП „Пирин“; конкурс за детска рисунка „Хубава си, моя горо“, организиран от ДНП Централен Балкан в с. Розино (с над 4 хиляди жители, представители на три етноса); традиционна конкурсна надпревара на РИОСВ Враца между 6 села от региона за “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст”; отбелязване на 60 години от рождението на Мими Праматарова с Годишни награди в литературен конкурс „Климатът и аз. Човешкото лице на климатичните промени“, организиран съвместно с Националния доверителен екофонд (НДЕФ), както и много други инициативи.

В кампаниите и образователните инициативи, проведени от МОСВ и поделенията му през 2016 г., са обхванати повече от 31 500 деца и ученици от над 760 училища и детски градини в страната, като по-голямата част от регионалните подразделения отчитат засилена активност на училища и детски градини от малките общини и населени места на страната.

През 2016 г. се разгърна нова образователно-информационна кампания под надслов „Яко е да си еко“, която има за цел популяризиране на дейностите на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) - шест едноименни спектакъла на екологична тема бяха представени пред над 3 200 деца, а в Зелената олимпиада в рамките на кампанията  над 7 000 деца от училища в цялата страна решаваха тестове онлайн. Събитията помагат на децата да затвърждават знанията си и да бъдат по-ангажирани и отговорни към опазването на природата, като гаранция за устойчивост на предприеманите по ОПОС мерки. За оценка на постигнатите резултати се проведе национално социологично проучване от „Екзакта Рисърч“, финансирано по ОПОС, чиито резултати показват, че се е повишила информираността на хората за програмата и реализираните чрез нея политики - през март 41% от запитаните са били запознати с ОПОС, докато през ноември процентът нараства на 45,7%.

Специално място по своята мащабност заема Националната кампания „За чиста околна среда” (финансирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда), която се утвърди през годините като ефективен механизъм да бъдат активирани и финансово подпомогнати общините, училищата и детските градини да предприемат дейности като почистване, залесяване, озеленяване, изграждане или възстановяване на детски площадки, зони за отдих, междублокови пространства и др. Чрез изпълнението на проектите се осигурява навлизането в образователния процес на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. През 2016 г. са финансирани 127 проекта на училища, 115 проекта на детски градини и 234 проекта на общини и кметства.

За пета поредна година МОСВ и регионалните му структури са осигурили експертна и логистична подкрепа за своевременното събиране на отпадъците на територията на цялата страна в рамките на кампанията „Да изчистим България за един ден”. През 2016 г. по време на кампанията, която се проведе на 4 юни, са събрани близо 5 000  тона отпадъци, а МОСВ освободи от такси в депата цялото количество събрани от доброволците отпадъци.

Ежегодно България се включи в инициативата на Европейската комисия - „Европейска седмица на мобилността“, като координатор на национално ниво е МОСВ. Седмицата на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия. Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да приканят обществеността да се възползва от „Град без коли!“. В рамките на кампанията, заявилите интерес общини определят няколко района, които да превърнат в зона/и, предназначена/и само за пешеходци, колоездачи и градски транспорт за целия ден. През 2016 г. в кампанията са се включили 28 населени места от България. Регионалните структури на МОСВ участваха активно в кампанията с различни инициативи – велопоходи, конкурси, изложби, презентации и обучения. През тази година те се проведоха под надслов: "Умно придвижване. Силна икономика“.

През 2016 г. МОСВ и неговите поделения са изготвили и разпространили 106 бр. (не се включва тиража, в който е издаден всеки един от материалите) информационни материали във връзка с информационните кампании и образованието по околна среда и устойчиво развитие.

Наблюдава се тенденция за увеличаване, като цяло, на общия брой на проведените информационни и обучителни мероприятия, насочени към учениците (изложби, състезания и конкурси). Отчита се значително увеличаване на броя на проведените открити уроци с участието на деца, ученици и студенти. В информационните центрове на структурите на МОСВ, както и при посещения на експерти в детски градини, училища и висши учебни заведения са проведени обсъждания, презентации, филмови прожекции, игри, предоставени са информационни материали и пр.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА

С цел по-добро информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантиране на участието й в процеса на вземане на решения, се полагат значителни усилията за увеличаване на обема и качеството на информацията за околна среда. Непрекъснато (ежедневно и ежемесечно) се обновяват интернет страниците на компетентните институции, надграждат се и се разширяват информационните системи, бази данни и регистри с публичен достъп. На обществеността се осигурява информация за параметрите на околната среда, управлението в сектора и издаваните административни актове, поддържат се новинарски електронни рубрики, анонси към събития и дати от еко календара и профили в социалните мрежи. Работи се за подобряване на организацията за предоставяне на информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения в околната среда, както и за запознаване на обществеността на възможно най-ранен етап с проектите на нормативни актове и стратегически документи за околната среда. Подобрява се и координацията на изпълнението на процедурите, свързани с участието на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда. Партньорството с бизнеса, браншовите и неправителствените организации и академичната общност се задълбочава по посока на участие на техни представители в консултативните съвети към министъра на околната среда и водите.

МОСВ подпомогна пряко процеса на интегриране  на образованието за околна среда и устойчиво развитие в училищата, като взе експертно участие при разработването на наредба на министъра на образованието и науката за въвеждане на Държавен образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, който влезе в сила през учебната 2016-2017 година. МОСВ участва активно и в процеса на стимулиране на неформалното обучение за опазване на околната среда чрез успешно сътрудничество с неправителствения сектор - с издаване на образователни продукти и провеждане на национални кампании за опазване на околната среда, включени в Националния календар на  извънкласните и извънучилищни дейности.

Източници на информация:

Министерство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция по околна среда
Регионални инспекции по околна среда и води
Дирекции на Национални паркове
Басейнови дирекции
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС