ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.”

Ключов въпрос

Какъв е напредъкът към 31.12.2016 г. по изпълнение на приоритетните цели на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.)

Ключови послания 

Към 31.12.2016 г. са обявени общо 23 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 1 391 489 687 лв., която представлява 43 % от общия ресурс на програмата.
Процентът на договорените средства спрямо общия финансов ресурс на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) в края на 2016 г. е 15,97 % от общия размер на средствата по програмата, или 552 897 929 лв.
В края на 2016 г. усвоените от бенефициентите средства по ОПОС 2014-2020 г. са 69 579 557,60 лв., които представляват 12,58% от договорените суми по програмата.
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ е одобрена на 15 юни 2015 г. Предвид цикъла на изпълнение на инфраструктурните проекти по програмата, към 31.12.2016 г. все още няма изцяло изпълнени проекти. В процеса на изпълнение са 26 бр. проекта, за които е предоставена БФП на обща стойност 552 897 929,30 лв.

Дефиниция на индикаторите

  • Процент на договорираните средства спрямо общия финансов ресурс на програмата;
  • Процент на усвоените средства по програмата спрямо договорените;
  • Брой обекти, пуснати в експлоатация.
         

Оценка на индикаторите

Оперативна програма “Околна среда 2014–2020 г.” разполага с финансов ресурс от над 3 462 млрд. лв., който е разпределен в шест основни приоритетни оси:

 

Приоритетна ос 1: Води“

Приоритетна ос 2: „Отпадъци“

Приоритетна ос 3: „Натура 2000 и биоразнообразие“

Приоритетна ос 4: „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“

Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“

Приоритетна ос 6: „Техническа помощ“

Разпределението на договорените и реално изплатени средства по приоритетни оси (ПО), отчетено в лeвa и съответният процент спрямо бюджета на приоритетната ос, е представено в Таблица 1, както следва:

Таблица 1: Договорени и усвоени средства по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.” към 31.12.2016 г.

ПО

Бюджет на ОПОС

Договорени средства

Изплатени средства

Сума (лв.)

Сума (лв.)

%

Сума (лв.)

%

1

2 339 795 805

460 307 801,86

19,67%

60 959 886,27

13,24%

2

562 857 344

0,0%

0,0%

3

 198 301 604

19 102 412,00

9,63%

439 137,49

2,30%

4

 153 588 050

46 116 460,95

30,03%

412 064,61

0,89%

5

115 048 825

699 997,70

0,61%

134 298,19

19,19%

6

92 973 319

26 671 256,79

28,69%

7 634 171,04

28,62%

Общо за ОПОС

3 462 564 946

552 897 929,30

15,97%

69 579 557,60

12,58%

Разпределението на средствата по ОПОС 2014-2020 г., се обуславя главно от идентифицираните национални нужди, които могат да бъдат адресирани със средства от Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), както и от произтичащите от европейското законодателство ангажименти на страната. Стратегията на оперативната програма се концентрира върху изграждането на ВиК инфраструктура, управление на отпадъците съгласно йерархията на отпадъците по Рамковата директива за отпадъците, управлението на зоните от мрежата Натура 2000 и опазването на биоразнообразието, превенцията и управлението на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на атмосферния въздух.

Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ е официално одобрена от Европейската комисия на 15 юни 2015 г. с Решение С(2015) 4144. За краткото време след одобряването й, до края на годината бяха подготвени и публикувани:

  • 13 процедури за набиране на проектни предложения по петте приоритетни оси на програмата – на обща стойност 895 193 247,55 лв. и
  • 1 процедура за откриване на бюджетни линии по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ – на стойност 92 973 317 лв.

 

По приоритетна ос 1 „Води“ са обявени 6 процедури на обща стойност 719,7 млн. лв., както следва:

-          BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ с бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ);

-          BG16M1OP002-1.002 „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“ с бенефициент дирекция „Управление на водите” (УВ) в Министерство на околната среда и водите (МОСВ);

-          BG16M1OP002-1.003„Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла“ с бенефициент МРРБ;

-          BG16M1OP002-1.004 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда“ с бенефициент Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ;

-          BG16M1OP002-1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“ с бенефициенти общините Враца, Тервел, Банско, Ямбол, Варна, Видин, Шумен, Раднево;

-          BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ с бенефициенти  общините Асеновград, Добрич, Пловдив и Плевен – Долна Метрополия;

По приоритетна ос 2 „Отпадъци“ е обявена една конкурентна процедура BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ с бенефициенти общини – на стойност 97 791 500 лв.;

По приоритетна ос 3 "Натура 2000 и биоразнообразие" са обявени 3  процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на обща стойност  30 864 980 млн.лв.

-         BG16M1OP002-3.001 „Развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за управление на НПРД“ с конкретен бенефициент дирекция „Национална служба за защита на природата“(НСЗП) в МОСВ;

-          BG16M1OP002-3.002 „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“с конкретен бенефициент дирекция НСЗП в МОСВ;

-          BG16M1OP002-3.003 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“с конкретен бенефициент ИАОС, МОСВ.

По приоритетна ос 4 "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища" са обявени 2 процедури на директно предоставяне на обща стойност над 46 млн. лв.

-          BG16M1OP002-4.002 “Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър” с бенефициент дирекция „Управление на водите, МОСВ;

-          BG16M1OP002-4.001 „Установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи“ с конкретен бенефициент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР).

По приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" е открита една процедура BG16M1OP002-5.001 “Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време” на стойност 700 000 лв., с конкретен бенефициент ИАОС.

По приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ е обявена една процедура за директно предоставяне на БФП "Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Целта на процедурата е подпомагане на конкретният бенефициент - Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." за осъществяване на функции по управление и изпълнение на програмата.

През 2016 г. по ОПОС 2014 - 2020 г. са обявени общо 9 процедури за набиране на проектни предложения по петте приоритетни оси на програмата на обща стойност 403 323 122 лв.

По приоритетна ос 1 „Води“ са обявени 5 процедури на обща стойност 161 489 791 лв., както следва:

1) Процедура чрез директно предоставяне на БФП - BG16M1OP002-1.007 “Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ на стойност 4 500 000 лв. с конкретен бенефициент – Столична община. Целта на процедурата е да бъде подпомогната Столична община за реализирането на интегрирано, регионално инвестиционно планиране, чрез разработването на регионално прединвестиционно проучване (РПИП). С РПИП ще бъдат определени приоритетни инвестиции във водоснабдителна и канализационна (ВиК) инфраструктура за обособената територия на „Софийска вода“ АД.

2) Процедура чрез директно предоставяне на БФП - BG16M1OP002-1.009 “Изпълнение на ранни ВиК проекти-компонент 2“ на стойност 116 989 791 лв. Допустими бенефициенти по процедурата са общините Айтос, Елхово, Приморско, Тутракан и Чирпан. Очакваният резултат от процедурата е осигуряване на непрекъснатост на процеса по изграждане на ВиК инфраструктурата до подготовката на регионални прединвестиционни проучвания и увеличаване броя на агломерациите в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води и на Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

3) Процедура чрез директно предоставяне на БФП - BG16M1OP002-1.010 „Доизграждане на системите за мониторинг на количеството на водите“ на стойност 15 000 000 лв. Директен бенефициент по процедурата е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. Целта на процедурата е подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните и повърхностните водни тела, чрез оптимизиране и разширяване на мрежите за мониторинг, с оглед подобряване на тяхната ефективност.

4) Процедура чрез директно предоставяне на БФП - BG16M1OP002-1.008 „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ на стойност 15 000 000 лв. Бенефициент по процедурата е ИАОС, МОСВ. Целта на процедурата е подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води чрез оптимизиране и разширяване на мрежите за мониторинг.

5) Процедура чрез директно предоставяне на БФП - BG16M1OP002-1.011 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“ на стойност 10 000 000 лв., с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Целта на процедурата е привеждане на обхвата и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на Държавния здравен контрол, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство.

По приоритетна ос 2 „Отпадъци“ е обявена 1 процедура чрез директно предоставяне на БФП - BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ на стойност 169 014 132 лв. Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Допустими бенефициенти по процедурата са общини от 26 регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО), които съгласно Националния план за управление на отпадъците  за периода 2014 – 2020 г. (НПУО)  имат потребност от двата вида инсталации и които нямат изградени такива, обслужващи всички общини в РСУО.

По приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ е обявена 1 процедура чрез директно предоставяне на БФП - BG16M1OP002-3.004 „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“ на обща стойност 4 300 000 лв. Бенефициент е дирекция НСЗП в МОСВ. Целта на процедурата е да се уеднакви нивото на първоначална информираност, да се надгради осведомеността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000, както и да се предостави актуална и експертна информация за мрежата. С процедурата се цели и актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД).

По приоритетна ос 4 "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища" е обявена 1 процедура на директно предоставяне на БФП - BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ на стойност 65 519 199 лв. Конкретни бенефициенти по процедурата са общините Асеновград, Кърджали, Лом, Луковит, Невестино, Оряхово, Своге, Сливен,Червен бряг за обекти на техни територии; Агенция „Пътна инфраструктура“ за обекти по републиканската пътна мрежа и Дирекция „Благоустройство и геозащита“ към МРРБ за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг.

По приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" е обявена 1 процедура на директно предоставяне на БФП - BG16M1OP002-5.002 „Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ на стойност  3 000 000 лв. Конкретни бенефициенти по процедурата са общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Целта на процедурата е разработване/актуализация на общински програми по чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух (КАВ) за общини с наднормени нива на замърсители (фини прахови частици (ФПЧ10), азотни оксиди (NOx) и др.) и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване КАВ, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ.

Договаряне на средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ към 31 декември 2016 г.:

Приоритетна ос 1 „Води“:

През 2016 г. са сключени 13 броя административни договори за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) на обща стойност 454 817 317,21 лв. и издадени 2 броя заповеди за безвъзмездна финансова помощ (ЗБФП) на обща стойност 5 490 484,65 лв.

Общо договорени по ос 1 към 31.12.2016 г. – 460 307 801,86 лв.

От така сключените договори за БФП, 8 от тях са в обхвата на процедура „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“ – за общините Враца, Тервел, Банско, Ямбол, Варна, Видин, Шумен, Раднево.

По процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ са сключени 2 договора с общините Добрич и Асеновград.

По процедура „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“ е сключен договор със Столична община, по който към 31.12.2016 г. не са сключвани договори с изпълнители.

По процедури „Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла“ и „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ са сключени договори с МРРБ.

Издадени са две заповеди за предоставяне на БФП - по процедура „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“ и по процедура „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда“.

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“:

Към 31.12.2016 г. няма сключени договори/заповеди по приоритетна ос 2.

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“:

Към 31.12.2016 г. са издадени две заповеди за предоставяне на БФП на обща стойност 19 102 412,00 лв. по процедури „Развитие на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за управление на НПРД“ с бенефициент Дирекция НСЗП към МОСВ и по процедура „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ с бенефициент ИАОС, МОСВ.

Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“:

Сключен е един договор за БФП на стойност 39 116 460,95 лв. и една заповед за отпускане на БФП за 7 000 000,00 лв.

Общо договорените средства по ос 4 към 31.12.2016 г. са 46 116 460,95 лв.

По процедура „Установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи“ е сключен АДБФП с ГД ПБЗН - МВР. Към 31.12.2016 г. по проекта се изготвят документациите за обществените поръчки за всички процедури включени в плана за външно възлагане на Бенефициента.

По процедура „Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър“ е издадена заповед за предоставяне на БФП на Дирекция „Управление на водите“. Към 31.12.2016 г. не са обявявани процедури за избор на изпълнител и/или сключвани договори по горецитирания проект.

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“:

Издадена е една заповед за предоставяне на БФП на стойност 699 997,70 лв. на ИАОС по процедура „Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време“. Процедурата има за цел подпомагане на ИАОС, в качеството й на национален координационен център към Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), при докладването на данни за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на национално ниво до ЕАОС и Европейската комисия съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.

Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“

Издадени са 6 броя заповеди за предоставяне на БФП на обща стойност 26 309 327,55 лв. с бенефициент Главна дирекция “Оперативна програма “Околна среда”. Чрез изпълнението на тези проекти се осигурява необходимата подкрепа за управлението, изпълнение, мониторинга, контрола, оценката и договарянето по програмата; изграждането на административния капацитет на УО, бенефициентите и членовете на Комитета за наблюдение; повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация за всички идентифицирани целеви групи и др.

През 2016 г. е одобрено изменение на ОПОС 2014-2020 г. във връзка с: промяна на сроковете за нотифициране на втора фаза на "Интегриран проект за водния цикъл на град Враца" към ЕК и стартиране изпълнението на проекта, както и изместване на сроковете за нотифициране на трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община - инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF към ЕК, стартиране и приключване изпълнението на проекта.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС