ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Превантивни инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти и действащи инсталации комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Ключов въпрос

Каква е степента на ефективност на органите на изпълнителната власт при издаване на комплексни разрешителни в съответствие със ЗООС?

Ключово послание

state-moderate.jpg През 2016 г. са извършени 256 проверки на 249 обекта/инсталации, с цел установяване на съответствието на дейността им с изискванията на условията и сроковете в издадените комплексни разрешителни. Резултатите от контрола, осъществяван от РИОСВ показва, че за констатирани неизпълнения на условия в комплексните разрешителни са издадени 59 наказателни постановления (НП), на обща стойност 1 731 400 лв., от които: 45 НП (в размер на 893 000 лв.) са влезли в законна сила; 11 НП (в размер на 278 400 лв.) са отменени  от съда, в резултат на обжалване от страна на операторите; 3 НП (в размер на 525 000 лв.) са в неприключила съдебна процедура. От влезлите в сила 45 НП – 41 НП са платени (в размер на 828 000 лв.), а 4 НП (в размер на 65 000 лв.) са предадени на НАП за принудително събиране.
Независимо от факта, че голяма част от операторите са предприели коригиращи действия за намаляване и/или преустановяване на неблагоприятното въздействие върху околната среда от дейността на инсталациите с комплексни разрешителни, в резултат на осъществения от РИОСВ контрол, през 2016 г. се отчита нарастване на броя на издадените наказателни постановления за неспазване условия от издадените комплексни разрешителни.
state-moderate.jpg За 59 % от комплексните разрешителни (КР) е постигнат резултат за спазване на нормативния срок за издаване. Заложената целева стойност по показателя за 2016 г. е 100%.

 state-moderate.jpg През отчетния период броят отменени актове спрямо броя на обжалваните е 25 %. Заложената целева стойност по показателя за 2016 г. е 0%. 

Дефиниция на индикатора

Съотношение между броя на издадените решения по КР (решения за издаване /неиздаване) и броя на внесени заявления от операторите.
Съотношение между броя на отменените актове по КР (решения за издаване /неиздаване, изменение, актуализиране) и броя на обжалваните.
 

Оценка на индикатора

През 2016 г. в нормативно определения срок са издадени 13 броя решения за издаване/неиздаване на КР спрямо общо 22 броя заявления, срокът за приключване на процедурите по които е изтичал през годината.
През 2016 г. са издадени общо 92 броя решения по комплексни разрешителни (за издаване, неиздаване, прекратяване на разглеждането на искането за издаване на КР, актуализиране, отмяна, изменение).
През 2016 г. от общо 7 броя обжалвани актове, по които са приключили процедурите за 4 броя, е отменено едно решение по КР.
Период на данните: 2016 г. 

Източници на информация:

дирекция „Политики по околна среда“, МОСВ, дирекция „Разрешителни режими“ ИАОС

Ключов въпрос

Извършено ли е изискващото се докладване по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители?

Ключово послание

state-good.jpg Докладването, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, е извършено в определения в регламента срок.

 

Дефиниция на индикаторите

Извършено докладване до Европейската комисия на данни за изпускането и преноса на замърсители в срок до 15 месеца след края на годината на докладване.

Оценка на индикаторите

С Регламент № 166/2006 се въвежда комплексен регистър за изпускането и преноса на замърсители на общностно равнище под формата на публично достъпна електронна база данни. Целта му е да се осигури прилагането на Протокола за регистрите за изпускането и преноса на замърсители, да се улесни участието на обществеността във вземането на решения за околната среда и да се насърчи предотвратяването и намаляването на замърсяванията в околната среда.

Дейностите и замърсителите, за които се изисква докладване (и техните пределни норми за капацитет и количество) са посочени съответно в приложение I и приложение IІ към Регламента.

Първото докладване по Регламент № 166/2006 на Европейско ниво бе извършено през 2009 г. и съдържаше данни за 2007 г. Данните за 2016г. се докладват до края на месец март 2018 г.

През 2016 г. по дейностите, съгласно Приложение І към Регламента, са представени общо 282 доклада, както е посочено в таблица 1. За сравнение в таблицата са представени и данните от докладването през 2015 г., когато общият брой доклади по дейности е бил 267. Необходимо е да се уточни, че на една площадка от един оператор може да се извършва повече от една дейност по Приложение І към Регламента. От данните в таблица 1 е видно, че броят на докладите за двете години се различава с 15 броя. Предвид това, че докладване се изисква в случай, че са надвишени праговете по капацитет на дейността и количество на замърсителите за дадената година, може да се направи извод, че общият брой доклади по дейности се запазва относително постоянен.

Табл.1. Брой докладвали по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители

Дейност по Приложение І към Регламент № 166/2006

2015 г.

2016 г.

Енергийно производство

26

27

Производство и обработване на метали

37

38

Производство на продукти от минерални суровини

30

29

Химическа промишленост

25

28

Управление на отпадъците и отпадъчните води

58

61

Производство и преработка на хартия и дърво

6

8

Интензивно животновъдство и аквакултури

66

77

Животински и растителни продукти от сектор хранителни продукти и напитки

13

6

Други дейности

6

8

Общо

267

282

Източници на информация:

Регламент № 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители; Закон за опазване на околната среда
Източник на информация:
Дирекция „Разрешителни режими”, ИАОС

 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е превантивният инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др. Резултатите от ОВОС трябва да бъдат взети предвид при проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционните предложения, като решението по ОВОС е задължително условие за последващото одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон и е неразделна част от акта за одобряването му.

Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от интернационално, национално, регионално и местно равнище. Оценката се извършва едновременно с разработването им, т.е. подходът е към интегриране на процесите. Извършването на ЕО се съвместява изцяло с регламентираните национални процедури за изготвяне и одобряване на планове/програми, като органите, отговорни за одобряването им, трябва да се съобразят със становището/решението по ЕО

Ключов въпрос

Подобрява ли се ефективността на прилагането на законодателството по ОВОС и ЕО?

Ключово послание

state-good.jpg През 2016 г. се наблюдава нарастване на броя на издадени административни актове по реда на глава VІ от ЗООС (решения /становища по ОВОС и ЕО) в сравнение с предишните години, което се дължи на по-големия брой инициирани процедури за инвестиционни предложения, планове и програми. Тенденцията за намаляване на задължителните процедури по ОВОС се запазва, но се наблюдава значително увеличение на процедурите по задължителна екологична оценка, което се дължи на проведените процедури за общи устройствени планове на общини.

Дефиниция на индикатора

Брой издадени решения по ОВОС/решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/становища по ЕО/ решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.

Оценка на индикатора

В областта на прилагане на законодателството по оценка на въздействието по околна среда и екологична оценка са издадени общо 2383 акта, както следва: 39 решения по оценка на въздействието по околна среда, от които 38 решения по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестиционните предложения и 1 решение по ОВОС за неодобряване на инвестиционното предложение; 1537 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка по въздействието по околна среда, от които 1502 са с характер „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда“ и 35 с характер: „да се извърши оценка на въздействието върху околната среда”; 51 бр. становища по екологична оценка за планове и програми, като всичките са с характер „съгласува“ и 351 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, от които 345 с характер „да не се извършва екологична оценка“ и 6 с характер „да се извърши екологична оценка“, 405 бр. прекратени процедури по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, от които 364 бр. по оценка на въздействието върху околната среда и 41 бр. по екологична оценка.

Общо в областта на прилагане на законодателството по ОВОС и ЕО в системата на МОСВ са издадени 2383 бр. решения по ОВОС, становища по екологична оценка, решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО и решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО: 39 решения по ОВОС; 1537 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 51 становища по екологична оценка, 351 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 405 решения за прекратяване на процедури по ОВОС и ЕО.

Решенията и становищата за одобряване/съгласуване на инвестиционни предложения, планове и програми, за които е преценено, че няма риск за човешкото здраве и околната среда са 1936 (38 бр. решения по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения, 1502 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС”, 51 бр. становища по ЕО за съгласуване на планове и програми и 345 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер „да не се извършва ЕО”.

Една процедура по задължителна ОВОС за инвестиционно предложение е приключила с решение за неодобряване на осъществяването на инвестиционното предложение.

В резултат на проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или ЕО компетентният орган по околна среда е преценил, че се изисква провеждането на задължителна процедура по ОВОС или ЕО за 41 инвестиционни предложения и планове /програми (35 инвестиционни предложения и 6 бр. планове/програми).

Прекратени са 405 бр. процедури по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда , от които 364 бр. по оценка на въздействието върху околната среда и 41 бр. по екологична оценка:

66 от процедурите са прекратени поради недопустимост на инвестиционното предложение, плана или програмата спрямо Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), или режимите, въведени със Заповедите за обявяване на защитени зони и територии: 63 процедури по ОВОС и 3 по ЕО.

Една голяма част от процедурите по ОВОС и ЕО са прекратени след изпращане на напомнително писмо от компетентния орган по околна среда до възложителя за изпълнение на указания по процедури, по които повече от 12 месеца няма движение по административната преписка. В повечето от тези случаи възложителят информира за отказ от инвестиционното намерение или не внася в срок исканата информация, което води до издаване на решение за прекратяване на административната процедура по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда.

По искане на възложителя са прекратени 149 административни производства по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда. Останалите процедури са прекратени поради непредставяне на изискана допълнителна информация.          

Период на данните: 2016 г.
Източник на данни: дирекция „Екологична оценка и ОВОС” на МОСВ

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на поставените условия и мерки в актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС - ОВОС и ЕО

Ключово послание

state-good.jpg През 2016 г. при 97,95 % от проверките е констатирано изпълнение на поставените условия и мерки.

Дефиниция на индикатора

Брой административни актове/възложители, които не са изпълнили условията в издадени актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), спрямо броя на проверените през годината административни актове/възложителии

Оценка на индикатора

Компетентният орган по околна среда постановява условия и мерки в издаваните актове по реда на глава VІ от ЗООС (ОВОС и ЕО), които са задължителни за възложителя. Изпълнението на условията и мерките гарантира предотвратяване, намаляване и при необходимост прекратяване на вредни въздействия върху околната среда от реализацията на инвестиционните предложения/планове/програми.

През 2016 г. са извършени 537 проверки на административни актове , издадени по реда на глава VІ от ЗООС. При 97,95 % от тях е констатирано изпълнение на поставените условия и мерки.

През отчетния период са проверени 537 задължени лица (възложители) по ОВОС и ЕО, както следва: ОВОС - 440 проверени възложители, констатирани 11 нарушени акта; ЕО – 97 проверени възложители, няма констатирани нарушени актове.


СХЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Организациите могат да поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда при осъществяването на своята дейност. EMAS е схема на Общността за управление по околна среда и одит, приложима за всички видове организации, които желаят да въведат система за управление по околна среда и да гарантират постоянно спазване на изискванията на законодателството по околна среда. Производители и търговци могат да кандидатстват за екомаркировката на ЕС, която отличава продукти и услуги с намалено въздействие върху околната среда. 

Ключов въпрос

Какви са тенденциите през 2016 г. в поемане на доброволни ангажименти от организациите по отношение на опазването на околната среда?

Ключово послание

state-good.jpg Увеличава се броят на регистрираните по EMAS организации.

state-moderate.jpg Запазва се броят на българските продукти с екомаркировката на ЕС.

Дефиниране на индикатора

Индикаторът представлява броят на организациите в България, които са поели доброволен ангажимент по отношение на опазването на околната среда чрез прилагането на схемата на Общността за управление по околна среда и одит – EMAS и схемата за екомаркировка на ЕС.

Оценка на индикатора

Увеличава се интересът към схемата EMAS. Пет организации въвеждат система за управление по околна среда съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 и са регистрирани по схемата през 2016г. - „Еко Ресурс-Р“ ООД, „РТК“ ООД, „Водстрой Пловдив“ АД, „АЕС-Х“ ООД и „Екобулсорт“ ЕАД. Общо регистрираните организации по EMAS в страната са 8 бр. с 15 обекта. По-голямата част от дружествата развиват дейност в областта на събиране, транспортиране и третиране на отпадъци.

Запазва се броят от предходната година на произвежданите в България продукти с присъдена екомаркировка на ЕС. Девет от продуктите са тишу хартия на „Завод за Хартия Белово" АД и „Костенец - ХХИ“ АД, а други девет са детергенти, произвеждани от „Био Гланц“ ООД.

Източници на информация:

МОСВ

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ

Екологичната отговорност e свързана с отстраняване на нанесените екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация и предотвратяване и отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети/ причинени екологични щети, на принципа “замърсителят плаща”.

Ключов въпрос

Каква е тенденцията през 2016 г. за прилагане на превантивни/оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда?

Ключово послание

state-good.jpgПрез 2016 г. не са констатирани случаи на непосредствена заплаха от екологични щети/екологични щети по смисъла на Закона за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, респ. няма издадени са заповеди по реда на ЗОПОЕЩ.

state-good.jpg През 2016 г. няма обжалвани, респ. отменени заповеди за прилагане на превантивни/ оздравителни мерки по смисъла на ЗОПОЕЩ.

Дефиниране на индикатора

Брой издадени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя подадени искания от оператори/заявления от заинтересувани лица за предприемане на действия от компетентния орган.

Брой отменени заповеди за прилагане на превантивни/ оздравителни мерки спрямо броя на обжалваните.

Оценка на индикатора

Определянето на превантивни и оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда се извършва от РИОСВ, БД, ДНП, а в случаите, когато щетата/заплахата от щета е на територията на повече от една РИОСВ, БД, ДНП и когато е засегнат повече от един природен ресурс – от МОСВ.

Извън отчитането на горните индикатори, през 2016г., предвид случай на непосредствена заплаха от екологични щети, констатиран на територията на РИОСВ – Варна в предишен отчетен период, и възникнала необходимост от предприемане на превантивни мерки по реда на ЗОПОЕЩ, бяха издадени две заповеди за отстраняване на непосредствена заплаха от екологични щети. (Поради неизпълнение на 1 бр. заповед от оператор с дейност на територията на РИОСВ - Варна, министърът на околната среда и водите определи със заповед областния управител на Областна администрация - Варна за изпълнение на превантивни мерки, по реда на ЗОПОЕЩ).

* Изпълнението на горепосочената заповед продължава и през следващия отчетен период.

Източник на данни:

МОСВ

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация?

Ключово послание

state-good.jpg100% е постигнатият резултат по отношение на броя приети обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо тези, които са планираните за годината.

state-good.jpg През отчетния период е извършен контрол по всички внесени през 2016г. в МОСВ 47бр. искания за плащане по 3 програми за отстраняване на минали екологични щети, съобразно Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети.

Дефиниране на индикатора

Брой изпълнени обекти по програми за отстраняване на минали екологични щети спрямо планираните за годината;
Контрол по внесени искания за плащания за изпълнени дейности по програми за отстраняване на минали екологични щети.


Оценка на индикатора

Продължава изпълнението на програми за отстраняване на минали екологични щети. Контролът на дейностите по програмите за отстраняване на минали екологични щети се извършва от Регионалните инспекции по околна среда и водите, Басейнови дирекции, по реда на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, (обн. ДВ бр. 66/30.07.2004 г.) и Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, утвърдени от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенция по приватизация и следприватизационен контрол.

През 2016 г. са проведени две заседания на Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет на Министерството на околната среда и водите., като бе извършен преглед на изпълнението на програмите към 30.12.2015 г. За всички разгледани отчети/проекти има изготвени становища, като по документацията за заседанията са изготвени 26 бр. становища от състава (вкл. от Регионалните инспекции по околна среда и водите, Басейнови дирекции), разгледани са 4 бр. отчети, 2 бр. работни проекти.

Съгласно Правилата за контрол по изпълнението на задълженията на страните при изпълнението на Програмите за отстраняване на минали екологични щети, (утвърдени през м. Януари, 2011 г. от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол) са извършени проверки на обекти, процедирани са искания за плащане по програмите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас, Пирел“ АД, гр. Гоце Делчев и „Геосол“ АД, гр. Провадия.

През 2016 г. по програми за отстраняване на минали екологични щети са заявени искания за плащане в размер на 2 763 357,35 лв. с ДДС (в т.ч. внесени искания в края на предходния отчетен период, в размер на 36 829,31 лв.).

По данни на МФ, за отчетния период са разходвани средства (по други бюджети) на основание внесените искания, в размер на 2 763 357,35 лв. с ДДС, както следва:

І. По програмата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас: 2 594 564,75 лв.

II. По програма на „Пирел” АД, гр. Гоце Делчев: 105 778,60 лв.

III. По програмата на „Геосол“ АД, гр. Провадия: 63 000,00 лв.

Средствата са изплатени от МФ (по компетентност), на основание подписаните договори за изпълнение на програмите, по които държавата е представлявана от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и изпълнителния директор на Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол.

През отчетния период не е възникнала необходимост от извършване на проверки по проблеми по изпълнение на програмите, по които да бъдат изготвяни доклади за произнасяне от Междуведомствения експертен екологичен съвет.

Представени са становища от проверки, във връзка с представени искания за плащания по изпълнението на обекти от програмите за отстраняване на минали екологични щети, респ. не са взети решения от Междуведомствения експертен екологичен съвет (Съгласно Вътрешните правила, те не подлежат на одобряване от Междуведомствения експертен екологичен съвет). 

През 2016 г. е избран консултант за изготвяне на оценка за съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите и за строителен надзор за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД, гр. Провадия.

Изготвено е и техническа документацията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на  „Геосол” АД – гр. Провадия. Поръчката е обявена през отчетния период по реда на закона за обществените поръчки. Изготвена е и техническа документация за обществена поръчка за сключване на договор за упражняване на авторски надзор на работните проекти за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД, Провадия, като комисията, разгледала и оценила получената оферта в проведена процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка.

Извършени са от Министерството на околната среда и водите, Регионалните инспекции по околна  среда и водите, Басейнови дирекции проверки на място, съобразно Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, засилен е контролът на изпълнението на обекти от програми за отстраняване на екологичните щети до момента на приватизация.


Източници на информация:

МОСВ 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ

Предотвратяване риска на големи аварии e превантивен инструмент за намаляването на вероятността и последствията от големи аварии при работа с определени опасни вещества с цел защита живота и здравето на хората и околната среда

Ключов въпрос

Каква е степента на изпълнение на мерките за предотвратяване на риска от големи аварии в разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС?

Ключово послание

state-moderate.jpgВ 95% от проверените 87 предприятия през 2016 г. (102 проверки за текущ и последващ контрол), които работят с издадено разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС се спазват условията в издадените разрешителни и са въведени и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии, а в 5% от случаите са установени нарушения, за които са съставени 5 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и са издадени 4 наказателни постановления. В сравнение с предходната година (при 4% за 2015 г.) е налице слабо увеличение на броя на установените несъответствия. През 2016 г. не са установени предприятия с висок рисков потенциал, които работят без разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС.

state-bad.jpgПрез 2016 г. са регистрирани 2 големи аварии с опасни вещества на територията на страната от общо 199 бр. (107 предприятия с нисък рисков потенциал и 92 предприятия с висок рисков потенциал) предприятия, попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООС.
Авариите са възникнали на 25.04.2016 г. в „Арсенал“ АД, завод 3, гр. Казанлък и на 30.06.2016 г. в „Арсенал“ АД, завод 4, гр. Мъглиж. На тези предприятията са били извършени извънредни проверки и са им били дадени 3 предписания за предприемане на мерки за недопускане на нови големи аварии, които те са изпълнили.

Дефиниране на индикатора

Брой на проверките, при които са констатирани несъответствия спрямо броя на извършените проверки по условията в издадените разрешителни по чл.104, ал.1 от ЗООС.

Индикаторът измерва степента на несъответствие на тези предприятия с изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС и показва нивото на защита на околната среда и човешкото здраве. Целевата стойност на индикатора е 0% несъответствия, а резултатът за 2016 г. е 5%. За постигане на поставените цели са предприети съответните коригиращи действия от страна на контролните органи за привеждане на операторите в съответствие.

Оценка на индикатора

През 2016 г. се извърши прекласифициране на всички предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал. Във връзка с това провеждането на контролната дейност по прилагане на глава седма, раздел І от ЗООС е свързано с контрол по прилагане на мерките, заложени в Докладите за безопасност (ДБ) за обектите с висок рисков потенциал и на Докладите за политика по предотвратяване на големи аварии (ДППГА). Съгласно §29, ал.1 от преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗООС (ДВ, бр. 62 от 2015г.), издадените до влизането в сила на този закон разрешителни по чл.104, ал.1 от ЗООС запазват действието си при спазване на условията за разрешаване, при които са издадени, до подаване на заявление за одобряване на актуализиран ДБ на предприятието/съоръжението в съответствие с чл.116ж от ЗООС.

На територията на страната към 31 декември 2016 г. има 92 предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП) (при 84 броя за 2015г.) с издадени разрешителни или в процедура по одобряване на решение на ДБ, издавани от изпълнителния директор на ИАОС. Изискванията за операторите на ПСВРП включват разработването и прилагането на ДБ, който трябва да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на човека и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление. За изграждане и експлоатация на нови и експлоатацията на действащи ПСВРП съгласно чл.112, ал.1 от ЗООС операторите подават ДБ и всяка негова актуализация до изпълнителния директор на ИАОС, а директорът на инспекцията потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията по чл.103, ал.9 на Наредбата

В 95% от проверените 87 предприятия през 2016 г. (102 проверки за текущ и последващ контрол), които работят с издадено разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС се спазват условията в издадените разрешителни и са въведени и се прилагат адекватни управленски, административни и технически мерки за контрол на рисковете от големи аварии, а в 5% от случаите са установени нарушения, за които са съставени 5 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и са издадени 4 наказателни постановления от директорите на РИОСВ – Варна, РИОСВ - Монтана, РИОСВ – Плевен, РИОСВ – Стара Загора и РИОСВ – Пазарджик. За установените несъответствия и нарушения са дадени 182 предписания, от които 3 не са изпълнени в законовоустановения срок. В сравнение с предходната година (при 234 за 2015 г.) е налице намаление на броя на установените несъответствия.

През 2016 г. не са установени предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал (ПСВРП), които работят без разрешително (0/92 ПСВРП). 

Предприятията с нисък рисков потенциал (ПСНРП) през отчетния период са 107 (при 114 за 2015 г.). Изискванията за операторите на ПСНРП включват разработването и прилагането на ДППГА, който трябва да гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на човека и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление. За изграждане и експлоатация на нови и експлоатацията на действащи ПСНРП съгласно чл.106, ал.1 от ЗООС операторите подават ДППГА и всяка негова актуализация до директора на съответната РИОСВ, а директорът на инспекцията потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията по чл.103, ал.9 на Наредбата

С измененията и допълненията в ЗООС (ДВ, бр. 63/14.08.2015 г.) МОСВ издава становища за потвърждаване на класификацията на ПСНРП и ПСВРП по подадени от операторите уведомления за класификация (УК) по чл.103, ал.2 и ал.5 на ЗООС. През 2016г. е потвърдена класификацията на 267 предприятия с ПСНРП и ПСВРП съгласно постъпили УК, дадени са 296 писмени указания за корекции и допълнения на УК и са изготвени 26бр. придружителни писма, с които са уведомени съответните органи за потвърждението на класификациятана предприятията.

През 2016 г. са регистрирани 2 големи аварии с опасни вещества на територията на страната от общо 199 бр. предприятия (107 с нисък рисков потенциал и 92 с висок рисков потенциал), попадащи в обхвата на Глава седма, Раздел I от ЗООСл


Източници на информация:

МОСВ

УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ

Политиката по управление на химикалите се състои от комплекс превантивни инструменти за управление на рисковете от химикали при тяхното производство, употреба, съхранение, пускане на пазара, внос и износ в самостоятелен вид, в състава на смеси и в изделия, което включва прилагането на процедури на ниво ЕС, свързани с:

  • регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали, съгласно Регламент (EO) 1907/2006 (REACH);
  • класификация, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, съгласно Регламент (EO) 1272/2008 (CLP);
  • уведомяване за износа и контрол на вноса на определени опасни химикали, съгласно Регламент (EO) 649/2012 (PIC);
  • ограничаване на производството, употребата и пускането на пазара на устойчиви органични замърсители, съгласно Регламент (EO) 850/2004 (УОЗ);
  • ограничаване вноса на живак и смеси на живака; забрана на износа на живак, някои продукти с добавен живак; употребата на живак в някои производствени процеси; нови видове употреба на живак в продукти и производствени процеси и употребата на живак в ръчен и дребномащабен добив на злато, съгласно Регламент (EO) 2017/852;
  • изисквания относно биоразградимост на повърхностно активни вещества в детергенти и ограничаването на съдържанието на фосфати в състава на пуснатите на пазара детергенти, съгласно Регламент (EO) 648/2004 и Регламент (EO) 259/2012;
  • ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване съгласно Директива 2011/65/ЕС (RoHS-2);
  • изисквания за съхранението на опасни химични вещества и смеси, и контрол на опасните вещества, чието производство, употреба или пускане на пазара са предмет на ограничение, съгласно Регламент REACH.


Ключов въпрос

Каква е степента на съответствие на задължените лица с изискванията за регистрация на вещества в Регламент REACH?

Ключово послание

state-good.jpg 90,48% от задължените лица в страната са в съответствие с изискванията на Регламент REACH за регистрация

Дефиниция на индикатора

Брой на физическите или юридическите лица, които произвеждат или внасят химични вещества без предварителна/същинска регистрация спрямо общия брой проверени задължени лица.

Оценка на индикатора

Индикаторът измерва нивото на съответствие на задължените лица с изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) относно регистрацията на вещества, изразено като съотношение на броя на задължените лица, при които са били констатирани несъответствия, спрямо общия брой задължени лица. Целта е всички физически или юридически лица, произвеждащи или внасящи химични вещества, подлежащи на предварителна или същинска регистрация, да са извършили такава. Чрез регистрацията се цели да се идентифицират свойствата и класифицират опасностите от произвежданите/внасяните химични вещества; да се изготви и документира оценка на безопасността им през целия им жизнен цикъл; да се разработят мерки за ограничаване на рисковете от тяхната употреба, включително на етапа на тяхното обезвреждане като отпадъци; и информацията да се представи на Европейската агенция по химикали (ЕСНА) под формата на регистрационни досиета. Целевата стойност по този показател е 100%, като постигнатият резултат за 2016 г. е 90,48%.

90,48% от задължените лица в страната са извършили предварителна или същинска регистрация на химични вещества и смеси, които се произвеждат или внасят и пускат на пазара в България във висок тонаж (100 - 1000 тона средно на година) в съответствие с изискванията за регистрация на Регламент (EO) 1907/2006 (REACH). В сравнение с предходната година, се наблюдава намаляване  (99.75% за 2015г.) на задължените лица, които са извършили предварителна или същинска регистрация, в т.ч. промяна в ролята им по веригата на доставки (потребители по веригата и дистрибутори). През 2016 г. четири предприятия не са извършили същинска регистрация, а едно предприятие – предварителна регистрация. В тази връзка, са издадени 5 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) за неизвършена предварителна/същинска регистрация на вещества в самостоятелен вид, съгласно Дял II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и са издадени общо 5 наказателни постановления за налагане на имуществена санкция, което представлява  9,52% степен на несъответствие на задължените лица с изискванията за регистрация за вещества по регламента.

При проверки на производители и вносители на химични вещества са установени 5 нарушения, свързани изискването за регистрация на химични вещества.

През 2016 г. от общо 126 бр. проверени задължени лица (производители и вносители), са извършени проверки за:

  • същинска регистрация – 60 бр, от които 4 констатирани случаи на несъответствие, съответно 4 констатирани нарушения;
  • предварителна регистрация – 66 бр, от които 3 констатирани случаи на несъответствие, съответно 1 констатирано нарушение.

Броят на проверките по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), за които са издадени предписания са 218, за 5 от които са издадени актове. Обжалван и впоследствие потвърден акт – 1 бр. Наложени 3 бр. глоби/имуществени санкции за неизпълнение на изискванията по REACH. Наложени 2 бр. административни наказания (напр. спиране на производство, забрана за внос или пускане на пазара). Общият брой задължени лица, на които са издадени предписания или са наложени глоби/имуществени санкции – 35 бр.

През периода се установи, че 4 фирми произвеждат или внасят химични вещества без предварителна или същинска регистрация. Дадени са 12 бр. предписания със срок за привеждане в съответствие, 3 от които не са изпълнени в срок. 9,52% от проверените задължени лица не са удостоверили изпълнение на задълженията за регистрация съгласно Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH), в т.ч., са променили ролята си във веригата на доставки (при 0.7% през 2015 г.).

През отчетния период във връзка с проверка на регистрационния статус на фирми, производители и/или вносители на етерични масла, е изискана и представена информация от 14 дружества относно намеренията им да извършат регистрация в срок. През 2016 г. е увеличен с  7,5% общия брой на проверените задължени лица в сравнение с предходната година (448при 302 бр. през 2015 г.), което се дължи основно на факта, че вече са идентифицирани задължените лица по Регламент (EO) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

Издадени са и 2 бр. АУАН на двама оператора за неспазване изискванията за регистрация на вещества на Регламент  1907/2006 (REACH).

Наблюдава се тенденция към промяна на ролята във веригата на доставки на производители или вносители със задължения за регистрация, или преустановяване на дейностите по производство или внос, поради следните затруднения при осъществяване на същинска регистрация: изключително трудно извършване на регистрация на вещества; липса на софтуер на български език; високи разходи; сложно управление с програмата за досиета; доставка на вещества/смеси с извършена регистрация от друг по веригата за доставки.

Резултатите през 2016 г. са значително подобряване качеството на информационните листове за безопасност на пусканите на пазара химикали, което в голяма степен се дължи на дейността на информационното бюро по химикали в МОСВ и извършени регистрации по REACH (наличие на разширени информационни листове за безопасност, изготвени в рамките на съвместно подаване на регистрация по REACH).

През 2016 г. по данни на РИОСВ са издадени 218 предписания, констатирани  5 нарушения на ЗЗВВХВС, подзаконовите актове към него или европейските регламенти по управление на химикали, спрямо броя на задължените проверени лица, както следва: Регламент 1907/2006 (REACH); Регламент 1272/2008 (CLP); Регламент 648/2004 (Детергенти); Регламент 649/2012 (РІС) за внос и износ; Регламент 850/2004 за УОЗ и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. За отчетния период са извършени проверки на 448 бр. задължени лица за изпълнение на изискванията съгласно горепосочените нормативни актове по управление на химикали. Установени са несъответствия, за които са дадени 218  бр. предписания със срок за привеждане в съответствие основно за липса на информационни листове за безопасност или непредставяне на актуален формат и съдържание на информационните листове за безопасност  или неспазване  на условията на съхранение на опасни химични вещества, както и за извършване на предварителна или същинска регистрация по REACH. 5 бр. предписания не са изпълнени в законоустановения срок, като на дружествата са издадени наказателни постановления и са наложени имуществени санкции.

Съставени са 5 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). За констатираните нарушени актове са издадени  общо 5 бр. наказателни постановления и са наложени имуществени санкции.

В изпълнение на дейността си, националното информационно бюро по химикали към МОСВ е предоставило общо 102 отговори по запитвания на задължени лица за регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), в т.ч. и множество консултации на предприятия относно приложимите изисквания на регламента. В рамките на комуникационната кампания на информационното бюро са изпратени съобщения до секторните индустриални организации с цел информиране на техните членове относно проекти на Европейската агенция по химикали (ECHA) и Европейската комисия свързани със предоставяне на съдействие и насоки за регистрация на вещества предвид наближаващия краен срок до 31 май 2018 г.

В рамите на инициативата за информиране на националното информационно бюро са изпратени уведомителни електронни писма до 620 компании, извършили предварителна регистрация по REACH, с цел напомняне за наближаващия краен срок за регистрация. Възложено е на всички 16 РИОСВ да направят проучване относно намеренията на компаниите да извършат същинска регистрация, чрез уведомяване на всички РИОСВ относно публикуван от Европейската агенция по химикали (ЕСНА) списък с водещи регистранти за около 7800 вещества. Всички Регионални инспекции по околна среда и води са изпратили въпросници до фирмите на тяхна територия, извършили предварителна регистрация. Извършени са проверки на място и е изискана информация от регистранти за бъдещите им намерения. След анализ на попълнените въпросници са отчетени следните резултати: не са установени значителни нарушения на изискванията за предварителна/същинска регистрация на химични вещества. При част от проверките се изиска допълнителна информация за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършваните дейности.

Източници на информация:

МОСВ.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС