ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Ключов въпрос

Какви са паричните постъпления в ПУДООС през 2016 г. и за какви дейности са изразходвани средствата?

Ключово послание

state-good.jpg Постъпленията по сметката на ПУДООС, формирани от различни източници за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. са в размер на 149 601 237 лв.

state-good.jpgПрез 2016 г. от ПУДООС са изразходвани общо 147 993 301 лв. От тях 73 186 081 лв. са предоставени като безвъзмездни помощи за инвестиционни проекти, 4 125 390 лв. - за неинвестиционни проекти, 21 109 296 лв. - за НДЕФ; 3 054 971 лв. са предоставени за политика в областта на администрацията и 46 517 564 лв. - като трансфер към МОСВ.

Дефиниция на индикатора

На основание чл.61, ал.5, от ЗООС приходите на ПУДООС се формират от таксите, определени със специалните закони в областта на околната среда; целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи; глоби и имуществени санкции за административни нарушения по този закон, Закона за водите, Закона за почвите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, наложени от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица.

Оценка на индикатора

Проходи

През 2016 г. постъпленията в ПУДООС, формирани от различни източници, са в размер на 149 601 237 лв., както следва:

 • Приходи такси и други по специалните закони за околна среда–33 164 806 лв.;
 • Получени трансфери, в т.ч. от МОСВ по ЗДБР; от квоти от т.нар. „Ранни търгове“ за изпълнение на обекти и договори на НДЕФ; от такси по Закона за водите; от МОСВ и на основание ПМС № 254/ 29.09.2016 г. и др.– 108 749 244 лв.;
 • Възстановени средства от заеми – 3 622 323 лв.;
 • Възстановени средства от минали години по ОПОС, БШПС и от МОСВ по Закона за водите – 4 064 864 лв.               

 

Постъпленията по сметката на ПУДООС по видове закони за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. са:

 

Приходи от такси по Видове Закони:

По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

- ПМС 120 чл. 8-Такси опаковки

- ПСМ 120 чл. 2-Такси пневматични гуми

- ПМС 120 чл. 16-Такси акумулатори и батерии

 - ПМС 120 чл.6-Такси МПС

- ПМС 120 чл. 27- Отработени масла

- ПМС 120 чл. 36- Електрическо и електронно оборудване

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за защитените територии /ЗЗТ/

По Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/

Приходи от наказателни постановления по Видове Закони:

По Закона за водите /ЗВ/

По Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

По Закона за защитените територии

По Закона за опазване на чистотата на атмосферния въздух /ЗОЧАВ/

По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

По Закона за биоразнообразието /ЗБ/

По Закона за подземните богатства /ЗПБ/

По Закона за лечебните растения /ЗЛР/

По Закона за опазване на почвите от замърсяване/ЗОПЗ/

По Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати /ЗЗВВХВП/

По Закона за защита от шума в околната среда/ЗЗШОС/

По Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда

По Закона за защита на животните

Неустойки от клиенти по фактури

Други приходи

Приходи от услуги на Инсинератора

Приходи от наказателни постановления на фирми и юридически лица

Отчетени  „вноски ДДС и др. данъци върху продажбите“

Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове

 

 

-          53 285

3 226 341

586 331

83 980

-          4 139

2 452 288

17 461

90 419

0

394 653

0

 

 

233 095

376 417

10735

373 162

753 472

41 655

2 645

4 596

1 000

7 000

 

4 500

0

 

0

41 289

 

       1 635 451

2 015 965

-          201 881

26 147 562

Разходи

 • Инвестиционни екологични проекти

73 186 081 лв.

 

 • Неинвестиционни екологични проекти
 • НДЕФ

4 125 390 лв.

      21 109 296 лв.

 

 • Дейности на МОСВ-трансфер по ЗДБ на РБългария
 • Дейности за политика в областта на администрацията                  

      46 517 564 лв.

3 054 971 лв.

 

Разходите в ПУДООС се извършват по политики и програми съгласно утвърдения бюджет на предприятието за 2016 г. Изразходваните средства за безвъзмездни помощи през 2016 г. се разпределят както следва:

Безвъзмездни помощи за финансиране на инвестиционни и неинвестиционни екологични обекти по политики

Обслужвани договори

/бр./

Сума

/лева/

Политика в областта на управлението на водите

61

35 779 894,69

Политика в областта на управлението на отпадъците

32

 

37 292   204,25

 

Политика в областта опазване чистотата на атмосферния въздух

3

114 000

Политика в областта на управлението на биоразнообразието

13

500 541,23

Политика за повишаване на общественото съзнание и култура, информационна и образователна дейност

638

3 624 848,71

Разпределението на средствата по политики показва изразходваните средства през 2016 година: на първо място в областта на управление на водите, следвани от реализираните проекти в областта на управление на отпадъците, информиране, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура, биоразнообразие и опазване на чистотата на атмосферния въздух.

 

СПИСЪК С ОБЕКТИТЕ, ЗА КОИТО СА ОТПУСКАНИ СРЕДСТВА ОТ ПУДООС ПРЕЗ 2016 Г. 

 

 • В областта на управление на водите са изразходвани 35 779 894,69 лв.,  както следва:

 

v За осигуряване на оптимално количество и качество вода на населението за изграждане на малки водоснабдителни обекти:

Касае се за финансиране на довършване на  малки водопроводни проекти, по прекратени договори – в следствие от решение на УС на ПУДООС, както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране със средства от ДБ и ПУДООС, на които остава по-малко от 50 % за завършване в съответствие с подадено актуализирано заявление и актуализиран работен проект, съгласно действащите законови изисквания на ЗВ, ЗУТ и ЗОП. Изградена или реконструирана е около 72 км водопроводна мрежа.           

Финансирани за отчетния период са следните обекти:

Община Лъки -  Главен събирателен канал и канализационна мрежа на гр. Лъки - II етап - 517 986,50 лв.;

Община Котел - Изграждане на допълнителна водоснабдителна мрежа на с. Кипилово - 77 078,92 лв - въведен в екплоатация;  

Община Джебел - Допълнително водоснабдяванена гр. Джебел от речно водохващане от р. Казаците - 11 676,73 лв - въведен в екплоатация;

Община Златоград  - Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград, подобект: Водовземно съоръжение  и конструкция на надземната част към геотермален водоизточник - провеждане  на хидрогеоложки изпитания и изготвяне на доклад за оценка - 74 400,00 лв.;

Община Златоград  - Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград, подобект: Водовземно съоръжение  и конструкция на надземната част към геотермален водоизточник -  изпълнение на СМР - 575 507,90 лв. ;

Община Сунгурларе  - ЗДБРБ 2014 г. - Реконструкция на водопроводна мрежа  на с. Съединение - 324 474,92 лв. - въведен в екплоатация;

Община Крумовград  -  ЗДБРБ 2014 г. - Водоснабдяване на с. Ковил - с. Бараци, Община Крумовград - етап I - 106 563,19 лв. - въведен в екплоатация;

Община Ружинци - ЗДБРБ 2014 г. - Реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец - второстепенни клонове, община Ружинци - 266 132,36 лв. - въведен в екплоатация;

Община Маджарово - ЗДБРБ 2014 г. - Рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция "Тополово" до напорен резервоар 150 м3 и рехабилитация на разпределителна шахта и напорен резервоар - 56 318,27 лв. - въведен в екплоатация

Община Венец - ЗДБРБ 2014 г. - Водоснабдяване висока зона на с. Изгрев, Община Венец и подмяна на уличен водопровод по ул."В.Левски", с. Изгрев - 305 819,62 лв. - въведен в екплоатация; 

Община Павел Баня - ЗДБРБ 2014 г. - Частична реконструкция водопроводната мрежа на гр. Павел баня - 69 246,73 лв. - въведен в екплоатация;

Община Петрич  -  ЗДБРБ 2014 г. - Питейно - битово водоснабдяване на с. Кърналово - 118 653,31;

Община Самуил  -  ЗДБРБ 2014 г. - Допълнително водоснабдяване на с. Самуил и с. Кривица - 218 429,73 лв. - въведен в екплоатация;

Община Джебел  - ЗДБРБ 2014 г. - Водоснабдяване на с. Устрен /Долна махала/ - 105 634,73 лв. - въведен в екплоатация;

Община Момчилград  -  ЗДБРБ 2014 г. - Реконструкция и доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация в гр. Момчилград, II етап част водопроводна - 507 499,82 лв.;

Община Момчилград - Благоустрояване на кв.21 - улици, ВиК, осветление на гр. Момчилград -283 183,63 лв. - въведен в екплоатация ;

Община Велинград - Реконструкция на водопроводните и канализационните клонове по бул."Съединение" на гр. Велинград, Област Пазарджик - 516 388,92 лв.;

Община Ловеч  - Реконструкция на ВВМ с. Малиново, община Ловеч, област Ловеч - II етап /зони с гравитачно водоснабдяване/ - 988 490,88 лв -  въведен в екплоатация;

Община Главиница  -  "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, квартал "Дрангоз", гр. Главиница, община Главиница, област Силистра" -.153 198,95 - въведен в екплоатация;

Община Якоруда -  ЗДБРБ 2014 г. - Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа и напорен резервоар на с. Аврамово, община Якоруда и изграждане на напорен резервоар за задоволяване на нуждите на с. Бунцево - 628 375,98 лв. - въведен в екплоатация;

Община Павликени  - ЗДБРБ 2014 г. -  Рехабилитация вътрешна водопроводна мрежа на гр. Павликени - І етап - 2 833 998,60 лв. - въведен в екплоатация

Община Стара Загора - Реконструкция и разширение на канализационна и водопроводна мрежа на квартал Самара 3 - гр. Стара Загора - 2 753 806,62 лв. - въведен в екплоатация;

Община Сапарева баня - Водоснабдяване гр. Сапарева баня, кв."Висока зона"/Главен клон I и клонове 1,2,3,4,5, община Сапарева баня, област Кюстендил - 143 021,62 лв. - въведен в екплоатация;

Община Божурище - Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Божурище, област София - II етап -1 378 270,79 лв.; 

Община Мирково  - ЗДБРБ 2014 г. - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа, с. Смолско - 697 492,64 лв. - въведен в екплоатация;

Община Стражица - Възстановяване /рехабилитация/ и реконструкция на водопровод в съществуващо трасе за водоснабдяване на селата Благоево, Владислав, Балканци - 570 926,11 лв. - въведен в екплоатация;

Община Драгоман - ЗДБРБ 2014 г. - Отвеждане на водите на самоизлив от пояс І-ви на ПС "Неделище" до ВП-2 на мината и включване на новоизградените сондажни кладенци за водоснабдяване на гр. Драгоман и селата Цацаровци, Ялботина и мина "Бели брег" - 144 426,00 лв.;

Община Драгоман - ЗДБРБ 2014 г. - Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС "Неделище" -1-ви подем  до черпателния резервоар на ПС - 2-ри подем -  I етап -752 885,95 лв.;

Община Берковица  -  Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа ул. "Синчец", ул. "Оборище" и ул. "Кочо Чистеменски", гр. Берковица - 216 272,49 лв.- въведен в екплоатация;

Община Вълчи дол - Реконструкция на канализационната и подмяна на водопроводната мрежа в гр. Вълчи дол със следния обхват - ул. Георги Димитров, ул. Трети март, ул. Бузлуджа,  ул. Хаджи Димитър, ул.  Васил Коларов - 1 047 053,70 лв.;

Община Своге - Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на село Свидня, общ. Своге - две помпени станции - 384 988,25 лв.;

Община Смолян -  ЗДБРБ 2014 г.  - Външен водопровод за с. Могилица, община Смолян - 582 852,62 лв.;

Община Стара Загора - Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводна мрежа на кв. Самара, гр. Стара Загора II етап - 1 825 262,49 лв.;

Община Правец - Реконструкция на водопроводната мрежа на кв. "Север", гр. Правец, община Правец, област София - 723 160,17 лв.;

Община Септември - Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13 кв. 2,4 до 33 м преди О.Т. 667 кв. 74,88 , Община Септември - 639 283,14 лв.;

Община Медковец  - ЗДБРБ 2015 г. - Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Сливовик, община Медковец, област Монтана - 444 314,34 лв.;

Община Бойница -ЗДБРБ  2016 г. - Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа с. Раброво, община Бойница, област Видин - 487 068,02 лв.;

Община Перник - Улична водопроводна мрежа с. Ярджиловци, община Перник, област Перник - 1 472 441,70 лв.;

Община Г. Оряховица  - Изграждане на улични водопроводи по улици в кв. "Гарата", гр. Горна Оряховица - 300 000,00 лв.;

Община Костенец -  ЗДБРБ 2014 г. - Реконструкция на вътрешен и магистрален водопроводи и реконструкция е доизграждане на канализация по ул. "Цар Самуил" вили Костенец -314 313,57 лв. ;

Община Лесичово - ЗДБРБ 2016 г. - Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в село Памидово, общ. Лесичово - 1 068 833,32 лв.;

Община Ракитово -  ЗДБРБ 2016 г. - Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на улица "Мел", гр. Костандово - 242 913,88 лв.;

Община Долни Чифлик - Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни Чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Д. Чифлик - I етап - Битова канализация с канализационни отклонения /част. канализационни клонове №№ 140, 141, 158, 159, 170, 175, 183, 184, 186, 189 190, 202, 203, 204, 211 и 213 - 616 337,68 лв.;

Община Созопол  - КПС Равадиново и напорен тръбопровод, с. Равадиново, Община Созопол -1 480 931,06 лв .

v ПСОВ – финансиран е един обект на стойност 663 608,01 лв.

Община Царево - ЗДБРБ 2016 г. - Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Лозенец, подобект: ,,Задържателен резервоар за отпадъчни води на вход ПСОВ“ – въведен в екплоатация.

v Канализационни мрежи и довеждащи колектори: През отчетния период е изградена около 23 км канализационна мрежа за осигуряване на отвеждане на отпадъчните води.

Финансирани за отчетния период са следните обекти:

v Община Казанлък - Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв."Кулата" и кв."Крайречен" в гр. Казанлък - 1 015 423,86 лв.;

Община Г. Оряховица  -   Реконструкция и доизграждане на канализация по ул. в гр. Г. Оряховица и реконструкция на профил 112 по ул. Х. Димитър, ул. Пирот и ул. Ал. Стамболийски - 216 190,58 лв.- въведен в екплоатация;

Община Златица -  ЗДБРБ-2013г. и ЗДБРБ-2014 г. – Изграждане на довеждащ колектор от гр. Златица до ПСОВ в гр. Пирдоп I етап - 1 256 793,02 лв.;

Община Петрич - ЗДБРБ 2014 г. - Канализация и третиране на отпадни води на с. Кулата I етап, Община Петрич - 231 191,80 лв.;

Община Козлодуй  -  Канализация по ул. "Г. Димитров" в гр. Козлодуй от ревизионна шахта № 14 до съществуваща ревизионна шахта - 399 533,82 лв.- въведен в екплоатация;

Община Бургас - Канализация с. Маринка, община Бургас - II етап - 559 332,01 лв.;

Община Бургас -  Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м.с. Ч.море, подобект В и К Мрежи в с.  и м.с. Ч.море, общ. Бургас, част от II етап:Реконструкция на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно с сградни отклонения, КПС  до ПСОВ - 3 654 299,37 лв.;

Община Белене -ЗДБРБ 2014 г. - Изграждане на канализация на гр. Белене - ІІ етап за ул. "Митническа", ул. "Ф. Станиславов", част от ул. "Шипка" и част от ул. "Опълченска" -124 724,43 лв. - въведен в екплоатация;

Община Шабла - Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул.,,Нефтяник'' и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул.,,Равно поле'', гр. Шабла - 1 818 461,86 лв. - въведен в екплоатация

Община Дългопол - Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: ул."Цар Самуил" /от о.т.9 до о.т.184/, ул."Любен Каравелов"гр. Дългопол", община Дългопол, област Варна - 827 331,07 лв. - въведен в екплоатация;

Община Бургас -  Инвестиционни проекти за подобряване и развитие на В и К инфраструктурата на гр. Българово, Община Бургас: канализация за отпадъчни води - втори етап - 2 175 508,19 лв.;

Община Г. Оряховица  -  Изграждане на канализации по улици в гр. Д. Оряховица - Профил 12 по ул."П. Евтимий", Профил 25 по ул."23 юни" и по ул."Л. Каравелов, Профил 27 по ул."П. Евтимий", Профил 28 по ул."Л. Каравелов", Профил 32 по ул."Х.Димитър" гр. Д. Оряховица - 280 003,12 лв. - въведен в екплоатация;

Община Варна  -  ЗДБРБ 2014 г. - Изграждане на битова канализация СО "Виница - север" -  канализационни клонове  кл.2, кл.3, кл.5 и част от битови канализационни клонове 7, 15, 20, 28, гр. Варна - 457 381,67 лв. - въведен в екплоатация.  

 

 • В областта на управление на отпадъците са разходвани 37 292 204,25 лв., както следва:

 

v  за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци /депа/ през 2016г. от ПУДООС са разплатени:

Община Пловдив - ЗДБРБ  2015 г. – Депо за неопасни отпадъци с. Шишманци, община Раковски – етап II - 767 115,47 лв.- въведен в екплоатация;

Община Пазарджик - ЗДБРБ 2015 г. и ЗДБРБ 2016 г. - Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик - I ва клетка и съпътстваща инфраструктура - 10 361 209,02 лв. - въведен в екплоатация;

Община Златица - ЗДБРБ 2015 г. - Депо за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за общини Челопеч, Пирдоп и Златица – актуализация - 1 726 530,86 лв.;

Община Разлог - Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци, находящо се в УПИ I , ПИ №000295 , местност Кривосер, землището на село Баня, община Разлог -  592 788,14 лв.

Община Смолян - Съоръжения за пречистване на инфилтратните води от депото за твърди битови отпадъци  - 2 387 529,40 лв.  

за закриване и рекултивация на общиски депа за битови отпадъци, през 2016г. са от ПУДООС са разплатени:

Община Ловеч - Закриване и рекултивация на старо градско сметище Ловеч - 1 426 582,58 лв.;

Община Балчик -.ЗДБРБ 2016 г. общ. Балчик, обл. Добрич - Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на община Балчик -1 447 980,20 лв.;

Община Банско - ЗДБРБ 2016  г. - Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО - гр. Банско -1 455 252,95 лв. ;

Община Нови Пазар - ЗДБРБ 2016 г. Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО, генерирани на територията на община Нови пазар - 2 016 024,67 лв;

Община Самуил - Рекултивация на съществуващо общинско депо - община Самуил - 4 354,63 лв.;

Община Сухиндол - Рекултивация на старо сметище гр. Сухиндол, община Сухиндол - 20 121,84 лв.;

Община Русе - Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе -7 064 562,08 лв.;

Община Козлодуй - Закриване на съществуващо сметище за ТБО в гр. Козлодуй - 7 384,52 лв.;

Община Силистра - Закриване на сметище на територията на с. Айдемир (депо1) и сметище (депо2) на територията на с. Калипетрово  - по обособена поз.1 - Закриване прекултивация на съществуващо сметище (депо 1) за битови отпадъци с. Калипетрово - 52 203,54 лв.;

Община Силистра - Закриване на сметище на територията на с. Айдемир (депо 1)и сметище (депо 2) на територията на с. Калипетрово - по обособена поз. 2 - Закриване и рекултивация на същ. сметище (депо2) за битови отпадъци на с. Айдемир - 156 392,87 лв.;

Община Оряхово - Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци община Оряхово - 8 489,66 лв;

Община Симеоновград - Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци гр. Симеоновград - 28 158,17 лв.;

Община Каолиново - Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 025021 гр. Каолиново, област Шумен - 15 767,59 лв.;

Община Хитрино - Рекултивация на общински депа с. Сливак с. Тимарово;

Община Бяла Слатина - Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Бяла Слатина - 95 014,55 лв.;

Община Свиленград - Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Свиленград - 374 623,64 лв.;

Община Димитровград - Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО на община Димитровград - 14 309,35 лв.;

Община Исперих - Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в ПЧ 000106 в землището на с. Лъвино, община Исперих - 45 908,46 лв.;

Община Драгоман - Закриване и рекултивиране на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000154 с. Чуковезер - 37 977,85 лв.;

Община Ветово - Закриване на сметища за твърди битови отпадъци (ТБО) на територията на община Ветово - 67 532,12 лв.;

Община Върбица – Закриване е рекултивация на съществуващо общинско сметище, депо за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран - 882 997,60 лв.

v   Опазване на почвите са финансирани проекти за 69 013,98 лв.

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Разработване на методика за предварителните и подробните проучвания и създаване на публичен регистър;

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Оптимизиране на мониторинговата мрежа за почвен мониторинг - II ниво (вкисляване и засоляване).

v   Съоръжения за отпадъци за отпуснати - 6 170 346,03 лв.  

Община Бургас - ЗДБРБ 2016 г. - Тестване на  иновативна технология за третиране и оползотворяване на битови отпадъци в различни режими на работа.

 • В областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух са финансирани проекти за сума 114 000 лв.

Институт по астрономия с НАО - Рожен - "Връзка между астрономическите данни за атмосферата и екологичните параметри на въздуха;

СНЦ "БНЦ по ЕООС - "Оценка и мониторинг за въздействие на атмосферния въздух върху горските екосистеми“.

 • В областта на опазване на биологичното разнообразие са финансирани проекти за сума в размер на 500 541,23 лв.

СНЦ "Зелени Балкани" - Ежегодна издръжка Спасителен Център за диви животни (рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. Стара Загора за периода 2015г. и 2016 г.;

Българска Фондация Биоразнообразие - Подготовка на процеса на ревизия на мрежата от биосферни резервати в България;

Фондация "Геа Челониа" - "Осигуряване на годишна субсидия на Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки (ЦРРСК), функциониращ към Фондация "Геа Челониа", с. Баня, 2015-2016 г.";

НЧ "Просвета 1909 г.", с. Белозем - Организиране и провеждане на фестивал на белия щъркел в европейско село на щъркелите Белозем;

ИБЕИ при БАН - Опазване на редки застрашени растителни видове в България, чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие;

Сдружение за дива природа Балкани - Продължаване на дейностите на ДНП Централен Балкан при проучване на миграциите, индивидуалните територии и използването на местообитанията на кафявата мечка чрез маркиране на индивиди с GPS-GSM нашийници и асистиране при проблемни мечки.

 • В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2016 г. са предоставени средства в размер на 3 624 848,71 лв., от които 167 796,52 лв. за:

ИИКТ при БАН -.Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН - Оценка на състоянието на популацията на кафявата мечка в България;

ИБЕИ при БАН - Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво използване на Мурсалски чай;

Национален природонаучен музей - Теренно наблюдение на прилепи съгласно схемата на мониторинг към НСМБР;

ИБЕИ при БАН - Разработване на интегриран план за управление на три защитени зони  "Калиакра", "Белите скали" за опазване на дивите птици и "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна;

Областна администрация Добрич - Изготвяне на общ инвестиционен проект, касаещ почистване на коритото на река Батова от км 0+000 до км 3+940 и мероприятия за предотвратяване на наводнения на к.к. Албена и поддържан резерват "Балтата";

ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД - Доставка на бонове за дизелово гориво и бензин - 3904 бр.;

Българска асоциация за алтернативен туризъм - Конференция "Измененията на климата - предизвикателства пред българската природа и туризъм" - наем зала НДК от 1 до 3 декември 2015 г.;

Българска Асоциация по В и К - Седмица на водата 16 - 22 март във връзка със Световния ден на водата, част от който е провеждането на фотоконкурс и фотоизложба "Реките на България" - Награден фонд ПУДООС;

Фондация "Земята и хората"  - 24 юбилеен концерт "Музиката и Земята";

БУКОЛ КОНСУЛТ ЕООД - Доставка на чували и ръкавици за Кампанията "Да почистим България заедно";

Национално сдружение фотографска академия "Янка Кюркчиева" - Фотографска изложба на тема "Екологична истина";

ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД - За отпечатване и доставка на бонове за дизелово гориво и бензин;

НЮ УЕЙВ КОМЮНИКЕЙШЪН - Информационна кампания за гласност на резултатите и ползите на Национална кампания "За Чиста Околна Среда 2015 г.";

ТРУД МЕДИЯ ЕООД - Публикуване на информационни материали;

Изд. "Книжен тигър" - Доставка на 200 броя от изданието "Състоянието на планетата - 2016г."  за нуждите на МОСВ, Регионалните структури и други.

В областта на повишаване на екологичното съзнание и култура през 2016 г. са предоставени средства в размер на 3 457 052,19 лв. по  628 договора (163 156,96 лв. по 70 договора от 2015 г.) за националната кампания „За чиста околна среда“ с общини, кметства, училища и детски градини.

През месец декември 2016 г. Управителния съвет прие да бъде отпусната от ПУДООС сума във връзка с провеждането на Национален конкурс „За чиста околна среда 2017 г.” в размер на 3 500 хил. лв.  за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2017 г.”.

Средствата на Кампанията ще бъдат разпределени за проекти на общини и кметства на обща стойност – 2 300 хил. лв. и за проекти на училища, детски градини и ОДК на обща стойност – 1 200 хил. лв.

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС