ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Регистър на вековните дървета на контролираната от РИОСВ-Русе територия

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Регистърът съдържа информация за вековните дървета на контролираната от РИОСВ-Русе територия

Основание за събиране на информацията:

  • Закон за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр.77/09.08.2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 98/2018 г.)

Език на оригиналните данни:

  • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

  • Български

Предназначение на информацията:

  • Публичен
  • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Начин на разпространение и достъп до информацията:

  • Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ. Разходите за предоставяне на информация са определени в Заповед № ЗМФ-1472/29.09.2011 г. за определяне на нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр.98/13.12.2011 г.)

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

  • MS Office - Word
  • На хартиен носител

Географски обхват:

Области Русе, Разград и Силистра

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

при промяна в обстоятелствата

Период, за който е събрана съответната информация:

Крайна дата - 31.10.2021 г.

Лице за контакт

Длъжност Директор на Дирекция
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772; 082/820 774
/+359 82 820 772; +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779 /+359 820 779/
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: Октомври 2021 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС