ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


гр. Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 20
Телефон: 082/ 820 772; 082/820 774
/+359 82 820 772; +359 82 820 774/
Факс: 082/ 820 779 /+359 820 779/
Е-mail: riosv@riosv-ruse.org


Оценка на въздействието върху околната среда

Въздух

Води

Земи и почви

Биологичното разнообразие и защитените територии

Отпадъци

Шум

Контрол/Санкции

Решения/Разрешения

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС