ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Регистър за актовите преписки

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Актовата книга съдържа данни за: нарушител, актосъставител, описание на нарушението, нарушен закон, размер наложената глоба/имуществена санкция, предвидена в НП и движението на преписката към съответен момент.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 92/1969 г....., доп. ДВ бр. 13,2020 г.)
 • Специализирано екологично законодателство – Закона за опазване на околната среда, Закон за водите, Закон за управление на отпадъците, Закон да чистотата на атмосферния въздух, Закон за защитените територии, Закон за лечебните растения, Закон за биологичното разнообразие, Закон за защита от шума в околната среда и др.

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ. Разходите за предоставяне на информация са определени в Заповед № ЗМФ-1472/29.09.2011 г. за определяне на нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр.98/13.12.2011 г.)

Технически и географски данни

Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване:

Показатели и единици:

Методики на измерване:

Формати на наличната информация:

 • MS Office - Word, Excell
 • На хартиен носител

Географски обхват:

Области Русе, Разград и Силистра

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Тип на събираните данни:

Описание или информация за данните (мета данни)

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Ежедневно

Период, за който е събрана съответната информация:

Крайна дата - 31.10.2021 г.

Лице за контакт

Длъжност Директор на дирекция
Езици, които владее
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772, 082 820 774
/+359 82 820 772, +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: Октомври 2021 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС