ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Протоколи от контролни и собствени периодични (на оператори с издадени Комплексни разрешителни) измервания на шум в околната среда от промишлени източници

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Протоколите съдържат данни за измерените нива на шум в околната среда по границите на промишления източник на шум и местата на въздействие при наличие на такива.

Основание за събиране на информацията:

  • Закон за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74, 2005 г., изм. ДВ, бр. 30/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 101/2020 г.
  • НАРЕДБА № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите (Обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 12.02.2011 г.).
  • НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите (Обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г., изм. и доп., бр. 26/2019 г.).

Език на оригиналните данни:

  • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

  • Български

Предназначение на информацията:

  • Предназначена е за предоставяне на национални институции: ИАОС
  • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Начин на разпространение и достъп до информацията:

  • Годишен доклад за състоянието на околната среда
  • Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ. Разходите за предоставяне на информация са определени в Заповед № ЗМФ-1472/29.09.2011 г. за определяне на нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр.98/13.12.2011 г.)

Технически и географски данни

Измервани показатели, мерни единици, методики на измерване:

Показатели и единици: - Нива на шум, dB (A), Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума, мястото на въздействие, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите

Описание на измервателни уреди: - Интегрален шумомер

Формати на наличната информация:

  • На хартиен носител

Географски обхват:

Области Русе, Разград и Силистра

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Извършена контролна дейност чрез акредитирана лаборатория

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Актуализиране на данните:

Еднократно

Периодичност на събиране на информацията:

Еднократно- когато данните не се актуализират

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата - 2006 г., Крайна дата - 31.10.2021 г.

Лице за контакт

Длъжност Директор на дирекция
Езици, които владее
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772, 082 820 774
/+359 82 820 772, +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: Октомври 2021 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС