ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Доклад за екологична оценка или екологична част на план/програма

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Докладът за екологичната оценка включва информация, съответстваща на степента на подробност на плана и програмата и използваните методи за оценка.
Докладът за екологична оценка задължително съдържа: описание на основните цели на плана или програмата и връзката с други планове и програми; текущото състояние на компонентите и факторите и тяхното евентуално развитие без прилагането на плана или програмата; характеристиките на околната среда за територии, които могат значително да бъдат засегнати; съществуващите екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към плана или програмата, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение; целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към плана и програмата, и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана или програмата; възможни значителни въздействия върху околната среда, включително компонентите и факторите и връзките между тях; мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана или програмата върху околната среда.

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002 г., ...., изм. ДВ 21/2021 г.)
 • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми (Обн. ДВ. бр.57/2004 г., ...., изм. ДВ, бр. 70/2020 г.)

Език на оригиналните данни:

 • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

 • Български

Предназначение на информацията:

 • Публичен
 • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ
 • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията
 • Съответните общини и кметства

Начин на разпространение и достъп до информацията:

 • Чрез интернет - http://registers.moew.government.bg/eo/
 • Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ. Разходите за предоставяне на информация са определени в Заповед № ЗМФ-1472/29.09.2011 г. за определяне на нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр.98/13.12.2011 г.)

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

 • На хартиен и електронен носител

Географски обхват:

Области Русе, Разград и Силистра

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Актуализиране на данните:

Периодично

Периодичност на събиране на информацията:

Еднократно

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата - 2002 г., Крайна дата - 31.10.2021 г.

Лице за контакт

Длъжност Директор на дирекция
Езици, които владее
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772, 082 820 774
/+359 82 820 772, +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: 31.10.2021 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС