ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Решение по оценка за съвместимост на планове, програми, проекти (ППП) и инвестиционни предложения (ИП) с предмета и целите на опазване на защитените зони от НАТУРА 2000

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Съдържа оценка за очакваното въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони от НАТУРА 2000

Основание за събиране на информацията:

 • Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 98/2018 г. )
 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти (ППП) и инвестиционни предложения (ИП) с предмета и целите на опазване на защитените зони от НАТУРА 2000 (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 3/2018 г.)

  Начин на разпространение и достъп до информацията:

  • Чрез интернет - http://www.riosv-ruse.org
  • Чрез интернет - http://www1.government.bg/ras
  • Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ. Разходите за предоставяне на информация са определени в Заповед № ЗМФ-1472/29.09.2011 г. за определяне на нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр.98/13.12.2011 г.)

  Технически и географски данни

  Формати на наличната информация:

  • MS Office - Word
  • На хартиен носител

  Географски обхват:

  Области Русе, Разград и Силистра

  Начин на събиране и актуализиране на информацията

  Актуализиране на данните:

  Периодично

  Периодичност на събиране на информацията:

  Ежедневно

  Период, за който е събрана съответната информация:

  Начална дата: 2007 г.
  Крайна дата - 31.10.2021 г.

  Лице за контакт

  Длъжност Директор на Дирекция
  Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
  Адрес бул. „Придунавски” № 20
  Телефон 082/ 820 772; 082/820 774
  /+359 82 820 772; +359 82 820 774/
  Факс 082/ 820 779 /+359 820 779/
  E-mail riosv@riosv-ruse.org
  URL http://www.riosv-ruse.org

  Актуалност на информацията: Октомври 2021 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС