ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация, описание на исканата информация, лицата поискали информация

Основание за събиране на информацията:

  • Закон за достъп до обществена информация (ДВ, бр. 55/2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 39/2011 г., посл. изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.)
  • Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., попр. ДВ. бр. 98 от 18 Октомври 2002 г., ...., изм. ДВ. бр. 21/2021 г.).
  • Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси (Конвенцията от Орхус)

Език на оригиналните данни:

  • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

  • Български

Предназначение на информацията:

  • Публичен
  • Предназначена е за предоставяне на национални институции: МОСВ
  • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Начин на разпространение и достъп до информацията:

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

  • MS Office -приложение - Word, Excell, Access, др, версия

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Актуализиране на данните:

Периодично

Период, за който е събрана съответната информация:

Начална дата - 11 февруари 2003 г.
Крайна дата - 31.10.2021 г.

Лице за контакт

Длъжност Гл. експерт по „Връзки с обществеността”
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772, 082 820 774
/+359 82 820 772, +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: Октомври 2021 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС