ExEA ExEA EEA

Национален каталог на източниците на екологична информация

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе


Основни данни | Технически и географски данни | Начин на събиране | Лице за контакт


Заглавие на информационния ресурс

База данни за отпадъчните води, заустващи във водни обекти

Основни данни за ресурса

Кратко описание на съдържанието:

Базата данни съдържа информация за измерваните показатели в съответствие с определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в Разрешителните за заустване и Комплексните разрешителни

Основание за събиране на информацията:

  • Закон за водите (ДВ, бр. 67/1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 17/2021 г.)
  • Закон за опазване на околната среда Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр. 21/2021 г.
  • НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (Обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г. изм. и доп., бр. 85/2020 г.)
  • НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г.)

Език на оригиналните данни:

  • Български

Езици, на които се съхранява информацията:

  • Български

Предназначение на информацията:

  • Публичен
  • Предназначена е за нуждите на организацията, предоставяща информацията

Начин на разпространение и достъп до информацията:

  • Информацията се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. Необходимо е да се напише официално писмо-заявление до Директора на РИОСВ. Разходите за предоставяне на информация са определени в Заповед № ЗМФ-1472/29.09.2011 г. за определяне на нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр.98/13.12.2011 г.)

Технически и географски данни

Формати на наличната информация:

  • На хартиен носител

Географски обхват:

Области Русе, Разград и Силистра

Начин на събиране и актуализиране на информацията

Начини, по които е получена информацията:

Чрез възлагане изпитването на водни проби на Регионална лаборатория

Тип на събираните данни:

Данни, свързани с измерване

Периодичност на събиране на информацията:

Годишно

Период, за който е събрана съответната информация:

Крайна дата - 31.10.2021 г.

Лице за контакт

Длъжност Директор на дирекция
Езици, които владее
Град/Село - пощенски код Град Русе - 7000
Адрес бул. „Придунавски” № 20
Телефон 082/ 820 772, 082 820 774
/+359 82 820 772, +359 82 820 774/
Факс 082/ 820 779
E-mail riosv@riosv-ruse.org
URL http://www.riosv-ruse.org

Актуалност на информацията: Октомври 2021 г.

Информация

За каталога
Заповед 110-11.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите
Приложение към заповедтта и въпросници
Catalogue of Data Sources - Annual topic update
ETC/CDS
Austrian Environmental Data Catalogue
Environmental data sources

Copyright 2000-2021 © ИАОС