ExEA MoEW EEA

Лични средства

Проект № 101052342 „Европейско партньорство за биологичното разнообразие“ (Biodiversa plus)

Biodiversa+ е Европейско партньорство за биологично разнообразие, което подкрепя и координира научноизследователските програми между ЕС и неговите държави членки и асоциирани държави, като мобилизира органите по околна среда като ключови партньори за осъществяване на научни изследвания и иновации в областта на биологичното разнообразие, заедно с министерствата и агенциите за опазване на околната среда. 

Партньорството е разработено съвместно от BiodivERsA и Европейската комисия (ГД "Научни изследвания и иновации" и ГД "Околна среда") като част от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030г. и ще допринесе за амбицията "до 2030 г. природата в Европа да се възстанови, а до 2050 г. хората да живеят в хармония с природата".

Партньорството стартира официално на 1 октомври 2021 г. и е със срок за изпълнение до 30 септември 2028 г.

Понастоящем то обединява 74 институции-участници в политиката в областта на околната среда от 36 европейски и асоциирани държави, които работят по 5 основни цели:

  1. Планиране и подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на биологичното разнообразие чрез обща стратегия, годишни съвместни покани за изследователски проекти и дейности за изграждане на капацитет;
  2. Създаване на мрежа от хармонизирани схеми за подобряване на мониторинга на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в Европа;
  3. Принос към високотехнологични знания за внедряване на природосъобразни решения и оценка на биоразнообразието в частния сектор;
  4. Осигуряване на ефективна научнообоснована подкрепа за изготвянето и прилагането на политиките в Европа;
  5. Повишаване на значимостта и въздействието на общоевропейските изследвания в областта на биологичното разнообразие в глобален контекст.

 

Biodiversa+:

Резюме

Програма за стратегически изследвания и иновации

Видеоклипове

Партньори

Водещи програми

Участие на ИАОС в проект Biodiversa+

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС