ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

Текст на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, Приета с ПМС № 201 от 4.08.2016 г., Обн. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г/RTF формат/

  • Приложение № 1 – Пределно допустими концентрации на тежки метали в почвата. /RTF формат/
  • Приложение № 2 – Пределно допустими концентрации на тежки метали и устойчиви органични замърсители в утайките, предназначени за употреба в земеделието. /RTF формат/
  • Приложение № 3 – Микробиологични и паразитологични изисквания, които трябва да бъдат удовлетворени при третиране на утайки, предназначени за оползотворяване в земеделието. /RTF формат/
  • Приложение № 4 – Показатели за изпитване на утайките. /RTF формат/
  • Приложение № 5 – Методи за изпитване на утайките за тежки метали. /RTF формат/
  • Приложение № 6 – Честота на изпитване на утайките в зависимост от количеството на образуваните утайки. /RTF формат/
  • Приложение № 7 – Доклад за употребата на утайки в земеделието /попълва се от РИОСВ/ /RTF формат/


        Лице за контакти: Валентина Живкова, e-mail: valiazh@eea.government.bg, тел. 02/940 64 15  .
Изпълнителна агенция по околна среда, бул. „Цар Борис III“ № 136, гр. София 1618, отдел „Мониторинг на отпадъците”.

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС