ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

 

Достъп до Регистъра се предоставя след изпълнение на условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията и Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (Обн. ДВ. бр.74 от 05.09.2014 г.).

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС