ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

 

Партиди на оператори

В НРТКЕПГ се откриват партиди на оператори на инсталации по чл. 31 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК), които притежават разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ) след подаване на заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), в срок 20 работни дни от влизане в сила на РЕПГ.

Партиди на авиационни оператори

В НРТКЕПГ се откриват партиди на авиационни оператори, за които Република България е администрираща държава членка, извършват авиационни дейности по приложение № 2 от ЗОИК и имат одобрени планове за мониторинг на годишните емисии и данните за тонкилометрите.

Лични и търговски партиди

Всяко физическо или юридическо лице може да подаде заявление за откриване на лична или търговска партида по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАОС.

Партиди на верификационен орган

Всеки независим верификационен орган може да получи достъп до Регистъра след подаване на заявление за откриване на партида по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАОС.

 

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС