ExEA MoEW EEA

Лични средства

Проект № 817527 „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки“ (MAIA)

 

Изпълнителна агенция по околна среда изпълнява проект № 817527 „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки“ (MAIA) финансиран по Рамковата програма на ЕК „Хоризонт 2020“. Проектът стартира на 01.11.2018 г. и е с продължителност от 49 месеца. В него участват 18 организации от 9 страни-членки на Европейският съюз и Норвегия. Други партньори от българска страна са Национален статистически институт и Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География при БАН.

Целта на проекта е да адаптира методологичната рамка на „Системата за икономическо осчетоводяване на околната среда - Експериментално екосистемно счетоводство“ (SEEA-EEA) на ООН, към условията на отделните страни-членки на Европейският съюз. Тази система осигурява една съвместима рамка за анализ и съхраняване на информация за активите на екосистемите и потоците от екосистемни услуги, както във физически, така и в парични единици.

Изпълнителна агенция по околна среда, ще взема участие в следните работни пакети:

Работен пакет 2 „Оценка на политическите приоритети за счетоводство и ангажиране на заинтересованите страни“;

Работен пакет 3 “ Тестване, пилотно прилагане и интегриране на счетоводството на природния капитал в европейските страни“;

Работен пакет 4 “Тестване на иновативни подходи за отчитане на природния капитал в европейския контекст“;

Работен пакет 5 „Насърчаване на прилагането на счетоводството за екосистемните услуги“.

В рамките на работен пакет 2 са изпълнени следните дейности:

1. Участие в отриваща работна среща на партньорите към проекта, проведена в периода 29-30.01.2019 г. в град Вагенинген, Кралство Нидерландия.

2. Провеждане и участие в първа национална работна среща на заинтересованите страни в България, проведена на 12.06.2015 г. в СУ „Св. Климент Охридски“.

3. Представяне на онлайн анкета във връзка с остойностяването на природния капитал в България до 6 дирекции на МОСВ, 16 РИОСВ и 4 Басейнови дирекции, 3 Национални парка.

4. Участие в изготвянето на национален доклад в изпълнение работен пакет 2 за оценката на политическите приоритети и изпълнението на сметките за природния капитал в България.

5. Участие в работна среща на експерти и заинтересовани страни между проектите „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки“ и проект „Проект за иновации на познанието за интегрирана система за природен капитал  счетоводството на екосистемни услуги (KIP-INCA)“ ръководен от Eвросат.

 

До този момент не са стартирали дейности по работен пакет 3 и работен пакет 5. В рамките на работен пакет 4 е стартирал процеса по разработване на тематични сметки за биологичното разнообразие, което включва определяне на бета-биоразнообразие в основните 9 типа екосистеми в България по биологични групи и запознаване с литературата и резултатите от проекти в рамките на Европейският съюз за създаване на сметки за биологичното разнообразие.

Бюджета за изпълнение на дейностите на Изпълнителна агенция по околна среда е 25 хиляди евро (48 895 лева). До този момент са получени два аванса от водещия партньор по проекта „Универсистета Вагенинген“ на стойност 9779 лева (20% от бюджета на ИАОС).

В рамките на дейностите на ИАОС не са предвидени провеждане и обявяване на обществени поръчки.

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС