ExEA MoEW EEA

Централна лаборатория София

Лични средства

Отдел “Качество на изпитването”

 

  • Внедрява и подържа функционираща система по качеството.
  • Запознава служителите на ЛАД с изискванията, произтичащи от акредитацията на лабораторията, залегнали в системата па качеството и нейните процедури съгласно изискванията на БДС ЕN IEC 17025.
  • Организира и участва във вътрешни одити по качеството.
  • Контролира всички проби постъпващи в акредитираната лаборатория и ги насочва за изпитване.
  • Организира участието на лабораториите в междулабораторни сравнителни изпитвания като: Qualco Danube, Aquacheck, Equate, Aguacom, BAM, AMOS, ILS-RIZA с оглед доказване качеството на провежданите в лабораториите изпитвания.
  • Осъществява контакти с Изпълнителна Агенция “Българска Служба по Акредитация” и Националния център по Метрология.
  • Организира обучението на служителите.

 

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС