ExEA MoEW EEA

Лаборатории на ИАОС

Лични средства

 

Съобразно компетентността си отделите към Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ извършват вземане на проби от компонентите и факторите  на околната среда и последващото им изпитване по жалби на граждани, правителствени и неправителствени организации, външни клиенти и при възникнали  извънредни и аварийни ситуации.

Основните направления, в които отделите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ развиват дейност са:

 • Измервания на газове и фини прахови частици с цел оценка  качеството на атмосферния въздух;
 • Измервания на газове, прах и органични характеристики в емисии от неподвижни източници;
 • Аналитични изпитвания на физикохимични, органични, неорганични и радиологични характеристики и биологични елементи с цел оценка  качеството на повърхностните, подземните, отпадъчните и минералните води;
 • Аналитични изпитвания на физикохимични, органични, неорганични и радиологични характеристики с цел оценка  качеството на почвите;
 • Аналитични изпитвания на физикохимични, органични, неорганични и радиологични характеристики с цел оценка  качеството на седиментите;
 • Аналитични изпитвания на неорганични и органични характеристики в индикаторни растителни видове и опад;
 • Аналитични изпитвания на физикохимични, органични, неорганични и микробиологични характеристики с цел оценка  качеството утайките за употребата им в земеделието;
 • Аналитични изпитвания на физикохимични, органични, неорганични и микробиологични показатели  на биологично третирани отпадъци е цел доказване на съпоставимост с критериите за качество съгласно регламентираните в законодателството гранични стойности;
 • Аналитични изпитвания съгласно регламентираните референтни методи за изпитване на отпадъци с цел класификация, прекласификация и основно охарактеризиране на отпадъците;
 • Аналитични изпитвания за идентифициране на ГМО в околната среда чрез анализ на проби от растения с цел осъществяване на контрол върху освобождаването на генетично модифицирани организми;
 • Измервания на съдържанието на естествени и техногенни радионуклеиди в компонентите на околната среда  с цел контролиране на радиационната обстановка в страната;
 • Измерване на еквивалентното ниво на производствен шум в околна среда; 

 

fig5.gif

 

От 2011 г. петнадесетте териториални звена към Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“  са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”, като изпитвателна лаборатория „Главна дирекция лабораторно-аналитична дейност“ с общ сертификат за акредитация, с което се постига по-добра оперативност при администриране на дейностите й. 

 

 

 

Централна лаборатория-София

 

Отдел „Регионални лаборатории“  - Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново,Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Смолян, Хасково, Шумен

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ АНАЛИТИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ ОТ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ

Процедура за възлагане на изпитвания/измервания от външни клиенти

Съгласно Вътрешните правила на ИАОС дейностите по пробовземане и изпитване на проби от компоненти и фактори на околна среда, възложени от външни клиенти се уреждат по следния ред:

 • Възложителят - лицето, което възлага извършването на съответните изпитвания/измервания, подава Възлагателно писмо /Писмена заявка по имейл/факс или в деловодството на ИАОС или в РЛ, в което се посочва показателите и параметрите на изследване (честота на пробовземане; брой анализи; срок и др.).
 • В зависимост от заявената  услуга се сключва еднократен или дългосрочен договор, в които се уреждат договорните задължения на двете страни, сроковете на изпълнение, начина на плащане и др.
категории:

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС