ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Нов ред и образци за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците

03.12.2013 г.

Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят само в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Отпада изискването за предоставяне на годишните отчети за отпадъци в Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) и в общината, на чиято територия се намират площадките, на които се извършва дейността. 

Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2013 г. е 10 март на 2014г.  

Образците за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2013 г. са съгласно Наредба №2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.  (Обн. ДВ, бр.10 от 05.02.2013 г., изм. с ДВ, бр.86 от 01.10.2013 г.)

Информационната система за предоставяне на годишните отчети не е изградена. До изграждането й предоставянето на информация в ИАОС е единствено на хартиен носител (§11 на Преходни и заключителни разпоредби).  

Годишните отчети за 2013 г. се изготвят в 2 еднообразни екземпляра на хартиен носител, като един от екземплярите от годишните отчети се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.  

Годишните отчети задължително съдържат трите имена, подпис и длъжност на лице с представителна власт, както и печат на дружеството.  

В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети се предоставя коригиран годишен отчет в срок до 31 март на 2014 г. След този срок лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни.  

В случай, че през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.  

За организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално образците и сроковете за предоставяне на тримесечните справки за пуснатите на пазара моторни превозни средства, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, гуми и масла остават непроменени.  

Указания за предоставяне на годишни отчети в зависимост от дейностите с отпадъци

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"

1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15  

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС