ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

Разрешителни за емисии на парникови газове
      • провежда процедури по издаване, преразглеждане, актуализиране и отмяна на разрешителни за търговия с емисии на парникови газове, съгласно изискванията Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК);
      • одобрява планове за мониторинг на годишните емисии и тонкилометрите на авиационни оператори, съгласно изискванията на ЗОИК;
      • Приема и проверява докладите за емисии на оператори на инсталации и на авиационни оператори, съгласно изискванията на ЗОИК.

 

Списък на операторите на инсталации с издадени решения за издаване, актуализиране и отмяна на разрешително за емисии на парникови газове към 06.02.2019 г.

Регистър за търговия с емисии

Осъществява администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТЕПГ), съгласно изискванията на ЗОИК и  Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета


        1. Национален регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове    

Важно! Предаването на квоти, равни на верифицираните емисии за 2018 г. ще бъде извършено от администратора на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ), при достатъчна наличност на квоти по партидата, в случай, че в срок до 12 април 2019 г. вкл. операторът не е уведомил писмено, че предаването на квоти ще бъде извършено от него, съгласно изискванията на чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (обн. ДВ бр. 74 от 05. 09. 2014 г.).
Предаването на квоти от администратора на НРТКЕПГ ще бъде извършвано до 30.04.2019 г.включително.


 

Важно! Считано от 04.11.2016 г. достъпът до Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове чрез потребителско име няма да бъде възможен. Влизането в Регистъра ще се осъществява само чрез елeктронна поща. Данните за достъп до Регистъра (парола, мобилен телефон, адрес на електронна поща) остават непроменени.

Стъпки за влизане в Регистъра:
Login > Въвеждате адреса на електронна поща > Next > Въвеждате парола и от падащото меню на секцията „Choose your verification method“ избирате опцията „Mobile phone + SMS” > Sign in  

 

За всички прехвърляния на квоти и единици по Протокола от Киото към партиди, които не фигурират в списъка на доверителни партиди на титуляра на търговска партида, се прилага отлагане с 26 часа между инициирането на прехвърлянето и съобщаването му с цел финализиране. Това отлагане спира да тече между 00:00 и 24:00 часа централноевропейско време в събота и неделя и официалните празнични дни в Република България.

 

2. Верифицирани годишни доклади за емисии на парникови газове


3. Списък на верификатори

4. Законодателство

5. Често задавани въпроси

За контакти: Нина Димитрова
Началник отдел "Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии"
1618, гр. София, бул. "Цар Борис III" 136, ет. 2, зала 2
Тел: 02/940 64 16; 02/955 90 22, Факс: 02/955 90 15

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС