ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Често задавани въпроси и отговори за работа с НИСО


Въпрос 1: Грешка при вход в системата, след натискане на бутон „електронна автентикация“ излиза следното съобщение:

„Няма достъп до този сайт –адрес  https://eauthn.egov.bg:9445/eAuthenticator/eAuthenticator.seam може временно да няма достъп или да е преместена за постоянно на нов уеб адрес.

ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILE“

Отговор:  Това съобщение не касае НИСО. Това е съобщение от регистъра на Държавна агенция за електронно управление, в който се проверява достоверността и актуалността на използвания от Вас електронен подпис. Необходимо е да опитате отново, понеже е възможно в този момент регистъра на ДАЕУ да не работи) или да опитате от друг компютър, т.к. е възможно компютърът, от които пробвате да има ограничение (рестрикции) за достъп до определени сайтове.

 

Въпрос 2: Какво е необходимо за да регистрирам фирма в Националната информационна система за отпадъци?

Отговор: Регистрацията се извършва в две стъпки:

  1. Регистрация  на потребител (физическо лице) за достъп до НИСО с електронен подпис, (въведеното ЕГН при регистрацията за достъп до НИСО с КЕП е необходимо да отговаря на ЕГН-то от КЕП-а)
  2. С вече регистрираният профил на потребител влизате в НИСО чрез бутон "Вход" избор на регистрираният подпис и въвеждане на PIN.
    • Ако задълженото лице има вече профил в НИСО от зареденият екран избирате бутон "Молба за включване в екип". След избор на вида на задълженото лице и въвеждане на ЕИК/ЕГН от появилите се нови полета изберете от полето "Роля в екип" - "Администратор на профил" и попълнете имейл адрес. Ако сте попълнили всичко коректно изберете вече активният бутон "Изпрати молба" След като изпратите молбата, служител на ИАОС ще я разгледа и одобри. След одобрението Вие ще имате достъп до профила на задълженото лице.;
    • Ако задълженото лице няма профил в НИСО от зареденият екран избирате бутон "Регистрация на задължено лице", избирате вида на задълженото лице и попълнете задължителните данни за регистрация. След като сте попълнили всички задължителни полета я подпишете, с което ще регистрирате успешно задълженото лице.

 

Въпрос 3: При регистрацията на потребителско име и парола не получавам линк за активация.

Отговор: Когато добавяте потребителско име и парола към вече създаден профил с КЕП, не се изпраща имейл за активация, тъй като потребителя вече е активен.

 

Въпрос 4: Моля, да ми дадете информация какво пълномощно трябва да прикача при регистрация на задължено лице.

Отговор: Пълномощното е в свободен текст с който декларирате, че потребителя ще управлява профила на задълженото лице в НИСО. 

 

Въпрос 5: Не мога да регистрирам задължено лице защото:

При подаване на „Молба за включване в екип”, съобщението е:  „Регистрация с посочените филтри за търсене не е налична в НИСО. Молба за включване в екип не се позовлява.”

При подаване на „Заявление за регистрация”, съобщението е: „Регистрация с посочените филтри за търсене вече е наличан в НИСО. Ново заявление за регистрация, за същото задължено лице, не се позволява.

Отговор: Регистрацията на задълженото лице не е довършена (подписана), а само е записана.
Необходимо е потребителят започнал регистрацията да я подпише. Потребителят, който е записал, след като влезе в профила си вижда фирмата в списъка с асоциираните задължени лица, като символа "човече" пред името е в червено. За да я подпише е необходимо да избере фирмата и да редактира данните й от секция "Данни за екип", меню "Редакция на данни за задълженото лице". 

 

Въпрос 6: Моля, да ми дадете информация как мога да добавя нов потребител с роля "Вписващ данни"?

Отговор: Ако искате да добавите нов потребител с роля „Вписващ данни" към задълженото лице следвайте следните стъпки:
1. Регистрираният потребител трябва да изпрати „Молба за включване“ в екип към съответното задължено лице.;
2. Потребител на задълженото лице с роля "Администратор на профил" трябва да одобри подадената молба от секция "Данни за екип", меню "Управление на молби за включване в екип".;
3. Потребител на задълженото лице с роля "Администратор на профил" трябва да даде права на достъп до площадките на задълженото лице, за които иска да въвежда данни потребителя - секция "Данни за екип", меню "Асоцииране на работни площадки". 
 

Въпрос 7: В работните листа се виждат всички кодове и в Отчетни книги зарежда всички кодове, но в Годишни отчети не се визуализират всички кодове от работните листа.

Отговор: Проверете датата на утвърждаване на Работният лист, който не се зарежда в секция „Работни листа“, меню „Годишни отчети“, подменю „Преглед“. Ако датата на утвърждаване е през 2021г., няма да може да подадете Годишен отчет за отчетна 2020г. Необходимо да се свържете с РИОСВ който е утвърдил и въвел в НИСО работните листа. 

 

Въпрос 8: Липсват кодове или има дублирани кодове в отчетните книги за Образувани отпадъци.

Отговор: Отчетните книги за Образувани отпадъци са свързани с въведените в НИСО работни листа. При необходимост от корекции на въведените работни листа в НИСО е необходимо да се свържете с РИОСВ, който е утвърдил и въвел в НИСО работните листа, за да отстрани допуснатите грешки.

 

Въпрос 9: В НИСО не се генерират отчетни книги за отпадъците от група 17 и група 20.  Трябва ли да се водят отчетни книги и да се подават годишни отчети за отпадъците от тези групи?

Отговор: За отпадъци с кодове от 17-та група „Отпадъци от строителство и събиране (включително почва, изкопана от замърсени места)“ и отпадъци от 20-та група „Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), включително разделно събрани фракции“ не  се  води отчетна книга по Приложение № 1 към чл. 7, т. 1 от Наредбата. За тези отпадъци не се предоставя годишен отчет по Приложение № 9 към чл. 13, от Наредбата. 

 

Въпрос 10: Върнат ми е работния лист за корекция. Трябва да прикача един нов файл, но не знам къде и как. Документът, който ми е върнат не може да се коригира и да се направи редакция. Какво трябва да направя от тук нататък?

Отговор: Трябва да се коригира върнатият работен лист от секция "Работни листа", меню "Търсене", където върнатият работен лист трябва да е със статус "Върнат за корекция". След като го изберете и редактирате ще може най-отдолу на работният лист да добавите (прикачите) файл от част "Приложения". За да го подадете към РИОСВ е необходимо да го подпишете с КЕП. 

 

Въпрос 11: Моля, да ми дадете информация как да отчета изминалите месеци (януари, февруари, март), при утвърден работен лист.

Отговор: След като достъпите профила на задълженото лице изберете секция "Отчети", меню "Отчетни книги". Там в падащо меню (след данните за фирмата) изберете вида на отчетната книга (вероятно за образувани отпадъци). След това изберете бутон "Търсене" и ще Ви се зареди отчетната книга. Избирате я от символа "око" (в дясно на екрана). В таб "Образувани отпадъци" си избирате дата, на която сте образувал отпадъка и количеството след което избирате бутон "Запис" за да запазите въведените данни. Процедурата е същата и за таб "Предадени отпадъци", като в него попълвате информация за предаденият отпадък.

Срокът за въвеждане на данни за месеците януари, февруари и март е удължен до 30.04.2021г.  

 

Въпрос 12: Ако фирмата е земеделски производител/стоматолог/лекар с индивидуална практика трябва ли да се регистрира като задължено лице?

Отговор: Да необходимо е да се регистрирате в НИСО като задължено лице за водене на отчетност (попълване на отчетни книги) и предоставяне на информация (предоставяне на годишни отчети)

Съгласно законовите изисквания (Закон за управление на отпадъците – глава Четвърта, раздел първи и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри) и Вие и фирмата, която събира/приема образуваните от Вашата дейност отпадъци сте задължени лица.
  • Вие като лице, при чиято дейност се образуват отпадъци.;
  • Фирмата, която събира/приема образуваните от Вашата дейност отпадъци като лице, извършващо дейности с отпадъци и притежаваща съответен документ за това издаден и по изискванията на Закона за управление на отпадъците.


Съгласно Закона за управление на отпадъци (ЗУО), преходни и заключителни разпоредби §1, т. 30 "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци... 

Изискванията за класификация на образуваните отпадъци е от 2004 година. Класификацията се извършва по процедура съгласно изискванията на Наредба №2 за класификация на отпадъците. Компетентен орган е регионална инспекция по околната среда и водите  (РИОСВ).

Изисквания за водене на отчетност - Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри са от преди 2000 г. 

Основните документи, касаещи функционалността на НИСО са:
1.Закон за управление на отпадъците - http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/ZAKON_2021.pdf;
2. Наредба 2 за класификация на отпадъците - http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/naredba-2/NAREDBA2OT23YuLI2014GZAKLASIFIKATsIYaNA_2.pdf;
3. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри - http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1 
 

От 01.04.2021г. изпълнението на тези изисквания се извършва чрез НИСО - национална информационна система за отпадъци. Регистрацията в НИСО се извършва с КЕП (квалифициран електронен подпис). 

 

Въпрос 13: Ако фирмата е земеделски производител/стоматолог/лекар с индивидуална практика освен регистриране на работни листи за генерираните отпадъци следва ли да подава и друг вид периодична информация или отчети?

Отговор: Вие като генератори на отпадъци е необходимо да ги класифицирате, съгласно изискванията на Наредба №2 за класификация на отпадъците. Компетентен орган е регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

След като имате утвърдени работни листа в НИСО ще се заредят за водене и предоставяне:
  • Отчетни книги във Вашия случай за образувани отпадъци, които се попълват за всеки месец.;
  • Веднъж годишно се предоставят годишен отчет във Вашия случай за образувани отпадъци.

 

Въпрос 14: Като се опитам да одобря „Молба за включване в екип” към задълженото лице дава грешка?

Отговор: Необходимо е преди да подпишете молбата да промените нейният статус на „Одобрена”. 

 

Въпрос 15: Имам проблем с подписване с електронен подпис (КЕП).

Отговор: Необходимо е подписаният файл да е във формат „.p7s” и да е подписан с КЕП на потребителя. 

 

Въпрос 16: Защо не мога да въвеждам данни в Годишният си отчет?

Отговор:Необходимо е статуса на съответният Годишен отчет (поле „Статус” в раздел „Основни данни”) да е „В редакция” или „Подписан”. Ако статуса е „В процес на подписване”, отчета е заключен, защото е свален файл с отчета за подпис. Необходимо е да довършите подписването, което ще доведе статуса до „Подписан”, след което ще може да направите необходимите промени. Файлът отново трябва да се подпише в КЕП, във формат „.p7s”, за да се подаде в НИСО. Обръщаме внимание, че след като направите промените, за да е подаден Годишният отчет, трябва да е със статус „Подписан”. 

 

Въпрос 17: Как да разбера, че задълженото лице успешно е подало Годишният си отчет?

Отговор: Необходимо е статуса на съответният Годишен отчет (поле „Статус” в раздел „Основни данни”) да е „Подписан”. 

 

Въпрос 18: Колко задължени лица може да регистрира един потребител с КЕП?

Отговор: Няма ограничения в броя на задължените лица асоциирани към един потребител. 

 

Въпрос 19:  Изписва, че има грешка при достъп с електронен подпис. Да се свържа с администратор.

Отговор: Необходимо е посоченото при регистрацията ЕГН да отговаря на това в електронният подпис, с който искате да достъпите НИСО. Системата единствено изпраща запитване до системата на Държавна агенция за електронно управление за потвърждение достоверността на подписа. Може да опитате да достъпите НИСО от друг компютър, т.к. е възможно компютърът, от които пробвате да има ограничение (рестрикции) за достъп до определени сайтове.

 

 

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС