ExEA MoEW EEA

Ръководство

Лични средства

Изпълнителен директор

Д-р инж. Росица Карамфилова-Благова е назначена за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда на 14.04.2021 г. 

Завършва висше образование - магистър-инженер по „Екология и опазване на околната среда“ в Химико-технологичен и металургичен университет - гр.София. Утвърждава се като експерт със значителен опит в областта на устойчивото управление на отпадъците, възобновяеми енергийни източници и екологична оценка. 

Защитава успешно докторска степен на тема „Изследване възможността за получаване на биогаз чрез анаеробно разграждане на някой нетрадиционни отпадъчни биопродукти“ в ХТМУ. Работила е като хоноруван преподавател в същия университет. Има множество научни публикации, посветени на извличане на биогаз от различни промишлени отпадъци и математическо моделиране на топлинни и аеродинамични процеси.

През 2005 г. започва трудовия си стаж в Изпълнителна агенция по околна среда, като младши експерт в отдел „Мониторинг на отпадъците“.  В продължение на 11 години заема различни експертни длъжности в областите на управление и мониторинг на отпадъците, екологични индикатори и контрол на качеството в инвентаризация на парниковите газове. 

От 2016 г.  заема ръководни позиции на звената за стратегическо планиране и международни програми и проекти в Министерство на околната среда и водите. Последователно заема длъжностите началник на отдел „Стратегии и програми в областта на околната среда“ както и началник на отдел „Международни програми и проекти“. 

Има натрупан богат опит от участие в национални и международни проекти в сферата на околната среда.  

Владее: Английски език.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС