ExEA MoEW EEA

Ръководство

Лични средства

Заместник изпълнителен директор

Главен директор

Д-р инж. Теодор Панев е назначен за Заместник изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) от 15.02.2016 г., след проведен конкурс.

Образование:

Теодор Панев е завършил висшето си образование в ВХТУ през 1985 г., специалност неорганични вещества. През 1992 г. придобива научната и образователна степен доктор в Националния център по хигиена – София. През 1994 г. придобива специалност – “Санитарна химия”, а през 2001 г. придобива научно звание Старши научен сътрудник II степен по научна специалност “Хигиена”.

Трудов стаж:

В периода 1985 г. до 2007 г. работи в Националния център по хигиена медицинска екология и хранене към МЗ, секция Химични фактори прах. От 1999 г. до 2004 г. е и заместник директор на НЦХМЕХ и ръководител на изпитвателен център „Хигихрантест“ акредитиран по изискванията на БДС 17025 (БДС ENISO/IEX 170225:2006). От 2007 до 2009 г. работи в "Лаборекс" ЕООД към МЗ като завеждащ лаборатория „Химия на работната среда химични вещества и препарати”. От 2009 до 2011 г. е заместник директор на НЦООЗ и завеждащ секция „Химичен състав на храните”, а от юни 2011 до март 2012 г. е доцент в отдел „Химички анализи” на НЦОЗА. От март 2012 г. до февруари 2016 г. е Главен директор на Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" в ИАОС.

Основни квалификации:

Ръководене на Акредитирана лаборатория съгласно изискването на БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Разработване на аналитични методи за анализ на токсични вещества в различни среди: въздух на работната и околната среда, води, почви, козметика, храни, химични вещества и различни продукти пускани на пазара. Ръководене и организация на колективи за изпълнение на дейности за извършване на изпитвания на различни продукти и изготвяне на протоколи. Pъководене и управление на административни дейности, обществени поръчки, сграден фонд и др . Координиране на наши и международни програми и проекти по ОПОС, свърани с опазване на работната околна среда. Участие в работни групи по хармонизиране на Българското законодателство с Европейското - разработване на нормативни документи към МОСВ, МЗ, МТСГ, МВР.

Владее английски и руски език Автор на над 90 научни публикации в чужбина и у нас.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС